Cin şeytanlarının yanı sıra insan içinden de şeytanlar vardır. Hak yola sırt dönen ve diğer insanları da yoldan çıkarmaya çalışan ve insanların nefsanî ve şehvanî duygularını tahrik ederek, şeytanın arkasına…

Cenab-ı Hak tarafından insanın mahiyetine ekilen istidat ve kabiliyet tohumlarının gelişmesi ve inkişaf etmesi için, nefis ve şeytan insana musallat edilmiştir. Nefis ve şeytan insan için en büyük iki düşmandır.…

Mahiyeti acz, fakr, noksan ve kusurdan yoğrulan insanın, zaman zaman hata ve yanlışlara düşmesi fıtratının gereğidir. Gaffar isminin muktezası olarak, yarattığı kullarının hata ve kusurlarını affetmek isteyen Cenab-ı Hak, bilerek…

Ülkemizde uzun zamanlar boyunca uygulanan planlı ve dini dışlayan politikalar sonucu, kendini lâik olarak tanımlayan ve hiç de küçümsenmeyecek orana ulaşan bir kitle meydana geldi. Dine ve dindarlara karşı düşmanca…

Cin şeytanlarının yanı sıra, şeytanlaşmış ve şeytanın vazifesini gören insan suretinde şeytanlar da vardır. Hak yola sırt dönen ve sair insanları da yoldan çıkarmaya çalışan ve insanların nefsanî ve şehvanî…

Cenab-ı Hak tarafından insanın mahiyetine ekilen istidat ve kabiliyet tohumlarının sümbüllenmesi ve inkişaf etmesi için, nefis ve şeytan insana musallat edilmiştir. Nefis ve şeytan insan için iki büyük düşmandır. Zira,…

Ramazan-ı Şerifte tutulan oruç, nefsin ıslah ve terbiyesi noktasında en büyük ve önemli bir faktördür. İmtihan gereği yaratılıştan Rabbini tanımak istemeyen ve âdeta Onunla rekabet ederek kendisi rububiyet dâvâ eden…

İnsan bir yolcudur. Bu yolculuk ruhlar âleminden başlar, ana rahminden, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan devam eder; kabirden, mahşerden, Sırat Köprüsünden geçer ve ebedler memleketinde nihayet bulur. Cenab- Hak, Kur’an-ı Hakîm’in haber…

Hazret-i Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre: “Cenab-ı Hak, cenneti yarattığı zaman, Hazret-i Cebrail’e (as) cenneti gösterdi. Cennetin güzellikleri karşısında ‘Ey Rabbim! Senin izzetine yemin ederim ki,…

İnsan fıtratının en garip hallerinden biri de, kendi kusur ve ayıplarını görüp tövbe ve istiğfar etmek yerine, başkalarının kusurlarını bulup onları açığa çıkarmak ve tenkit etmektir. Hiç bir nefis, kendi…

Fen ve felsefeden gelen dehşetli bir dalâlet cereyanı karşısında kalpleri yaralanan ve imanları zedelenen ehl-i imanın, imanlarını kurtarmak ve kuvvetlendirmek için ortaya çıkan Risale-i Nur hareketine ait her türlü hizmetlerde,…

Geçmişte vukua gelen bir çok imtihanları aşarak bu günlere gelmiş olmak, bundan sonra da aynı başarıyı muhakkak göstereceğiz, anlamına gelmez. Hadis-i şeriflerin beyanına göre “İhlâs sahipleri de her zaman büyük…

Her bir ferdi, sair hayvanatın bir nev’i hükmünde olan ve mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insanın, çok karmaşık fakat intizamlı bir yapısı vardır. Olumlu veya olumsuz yüzlerce duygularla donatılan ve…

Müslümanlar arasında ikilik çıkaran ve oyuncak gibi onlarla oynayan ehl-i dalâletin, ehl-i hakka galip olmaları kuvvetlerinden, iktidarlarından ve nokta-i istinad bulmalarından kaynaklanmıyor. Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği bir takım silahlarından ileri…

Ramazan-ı Şerifte tutulan oruç, insanın ahlâk bakımından güzelleşmesine vesiledir ve çirkin huylardan kurtulmasına da vasıta olur. Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak ve Kur’an’da beyan edilen güzel ahlâklarla kendini teçhiz etmekle mükellef olan…

Bu dünya hayatına imtihan olmak için gönderilen insanlara verilen ve hep kötülüğü emreden nefis, elbette ciddi bir terbiye ve eğitimden geçmesi gerekiyor. İnsan nefsi hiçbir zaman hayır, iyilik ve ibadet…

Bediüzzaman Hazretleri, ortaya koyduğu eserleri ve yaşadığı hayatıyla, gerçekten bir Asr-ı Saadet Müslümanı olduğunu ispat etmiştir. Asırlarca Müslümanlara ışık tutan ve yol gösteren klasik tarikat tarzının, âhirzaman fitnelerine ve dinsizliğin…

Hadis-i şerifte “Senin en zararlı düşmanın iki göğsünün arasındadır, yani nefsindir.”buyrulmaktadır. Cenab-ı Hak, Yasin Suresinde “Ey Âdemoğulları! Biz size şeytana tapmayın demedik mi? Muhakkak o sizin apaçık düşmanınızdır.”fermanıyla, iki büyük…

Bilindiği gibi, Tebük Seferinden dönüşte Sevgili Peygamberimiz (asm) “Şimdi küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz.”buyurduğu zaman, Sahabeler “Ya Resülullah! Düşmanla savaşmaktan daha büyük bir cihad olur mu?” diye sorduklarında “Evet, nefisle…

İnsan fıtraten mükerrem yaratıldığından, sürekli hak ve doğru olan şeyleri arar ve hayır ve iyiliğe taraftar olur. Bazen şer ve bâtıl eline geçer, tefrik ve temyiz edemediğinden hak diye eline…

Kâinatın ve on sekiz bin âlemin sahibi olan Allah (c.c.) yeryüzünde imtihan için yarattığı ve halife-i zemin kıldığı insana, o külli iradesinden cüz’i bir iradeyi numune olarak vermiştir. İnsan, bir…