Takdir ve tebrik edilmek her insanın hoşlandığı ve lezzet aldığı bir haldir. Güzel bir iş ve başarısından dolayı, küçük bir hediye, dua veya alkış, o insanın ruh dünyasını bahara ve…

Kaynağı Kur’an ve Sünnete dayanan Nurculuk hareketi ve son yüz yılın yetiştirdiği Bediüzzaman gerçeği, bir asra yakın bir zamandan beri Türkiye’nin gündemine oturmuş, lehinde ve aleyhinde çok şeyler yazılıp çizilerek…

İman ve inkâr mücadelesi hiç bir zaman bitmeyecek ve suretler değiştirerek kıyamete kadar sürüp gidecektir. İmtihan sırrı bunu gerektirmektedir. Fitneler dönemi geldiğinde, haricî tecavüzler yerine, iç bünyeye fitneler sokulur, şahsî…

İnsanlar tornadan çıkmış gibi tek bir fıtratta yaratılmadığından farklı meşrepler olmuş ve aynı mesleğin mensubu olduğu halde, değişik gruplaşmalar meydana gelmiştir. Nur hareketinde de, Risale-i Nur mesleğini farklı anlama ve…

Öteden beri milletin birlik ve beraberliğinin korunması hep söylenerek gelir. Meydana gelen bir kısım olumsuz olaylar da nazar-ı dikkati bu noktaya yöneltti. Geçen asrın başlarında da bu memleket aynı dertten…

Tarikattan ziyade, hakikat tarzını tercih eden ve Sahabe mesleğinin bir cilvesini asrımıza taşıyarak, kardeşlerin birbirinde fâni olması düsturunu bir temel taşı yapan Bediüzzaman; Hazret-i İbrahim’in (as) mesleğinin Risale-i Nur mesleğinde…

Bediüzzaman’ın tesis ettiği ve bütün cereyanların üzerinde müstakil bir iman kurtarma hizmeti olan Risale-i Nur hareketinin, meslek ve meşrep prensiplerini korumak ve yaşatmak misyonunu üstlenen cemaatimiz, meşveret ve şura esasına…

İnsan yaratılıştan medeni olduğundan, sair insanlarla topluca yaşamaya mecburdur. Millet kavramı içinde farklı görüş, fikir, meslek ve meşrepler cihetiyle, birbiriyle benzerlik arz edenlerin cemaatleşmesi tabii bir neticedir. Zamanımız cemaat asrı…

Kâinatın Efendisi Sevgili peygamberimiz (asm), Hazret-i Ali’ye (r.a.) “Ben, Kur’an’ın tenzili için harp ettim. Sen ise, tevili ve doğru anlaşılması için harp edeceksin.”buyurmuş. Öyle anlaşılıyor ki, eski kuşak Nur Talebeleri…

Hud Suresindeki “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”ayeti nâzil olduğu zaman Sevgili Peygamberimiz (asm) “Beni Hud Suresi ihtiyarlattı.”buyurmuştur. Hakikaten, istikamet üzere dosdoğru olmak ve bu özelliğini ömür boyu korumak, her Müslümanın en…

Muhtelif isimler altında teşekkül eden meslek, meşrep ve tarikatlar, eğer Kur’an ve Sünneti esas almışlar ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadına sahip olmuşlarsa, hepsi de hak ve hakikate istinat etmiş…

İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan fikir hareketleri, kendi kimliklerini korumakta ısrarlı oldukları sürece gelişemediklerini gördüklerinden, devlet gücünden yararlanmayı ve maksatlarına vesile yapmayı bir maslahat olarak kabul etmişlerdir. Bahsi geçen durumun,…