(Dünden devam) Dünya semasında şeytanlara karşı melâikeleri mücadele ettirip onları kovduran ve  kalp etrafında şeytanın vesvesesine melek ilhamını mukabele ettiren Hikmet-i İlâhiye, kâfirlerin tahribatına karşı da müminleri çıkarıp tamir ettirmeyi…

Malazgirt meydan muharebesinden sonra zamanla Viyana kapılarına kadar dayanan ve üç kıt’ada bulunan geniş bir dünya coğrafyasına asırlarca hükmeden ve Kur’an-ı Kerim’in övgüsüne mazhar olan Türk milletinin torunları, bu gün…

Peygamberler zincirinin son halkası olan Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), ümmetini ümitsizlikten kurtarmak için geleceğe ait nice müjdeler vermiştir. “Ümmetimin fesada uğradığı ve bozulduğu her yüz yıl başında, Cenab-ı Hak…

Bediüzzzaman Hazretleri, asırlarca yolu gözlenen ve beklenen bir şahsiyetti. Otuz üç Kur’an ayetinin işaretlerine mazhar olduğu gibi, Hazret-i Ali (r.a.) ve Gavs-ı Geylâni (r.a.) gibi kudsî zatların da müjdesine mazhardı.…

İslâm tarihi boyunca dine hizmet eden çok büyük zatlar gelmişler, arkalarında iz bırakmışlar ve onları takip eden kitleler meydana getirmişlerdir. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimizden sonra, islâm dinini korumak maksadıyla nice…

Yaklaşık on beş milyar yıl önce bu kâinat yoktu. Her şey sıfır noktasındaydı. Onu yoktan var eden Ezel ve Ebed Sultanı olan Cenab-ı Hak, Hadis-i şerifin verdiği bilgiye göre önce…

(Dünden devam)Risale-i Nur tefsirlerinin telifi üzerinden yaklaşık bir asırlık bir zaman geçti. Nur Risaleleri dünyanın bütün kıt’alarında ve ekser devletlerinde okunur hale geldi. Onun adına ulusal kongreler ve uluslar arası…

(Dünden devam) Kur’an-ı Kerim’de, insanı ibret gözüyle bakmaya teşvik eden nice ayetler vardır. Onlardan bazıları şunlardır: “Semâ ve zemini, rızkınıza iki hazine gibi müheyya (hazır) edip oradan yağmuru, buradan hububatı…

Çok yavaş yol alabilen kayıkta sadece dört kişi vardı. İki kayıkçıdan biri elindeki uzun sırıkla göl yüzeyindeki buzları kırıyor, diğeri açılan yoldan ilerliyordu. Üçüncü kişi ise, elindeki mavzer tüfeği ile…

(Dünden devam) Küçük cehennem, bu dünyanın karnındaki iki yüz bin derece sıcaklığa sahip olan dehşetli ateş olduğu gibi, büyük cehennem de âhiret âleminin cehennemidir. Onun sıcaklığı ise, dünyanın karnındaki ateş…

Yaratılışı itibariyle ebedi olarak yaşamak ve sonsuza kadar bir hayat sürmek isteyen insanoğlu, tarih boyunca bu arzusuna değişik şekillerde bir yorum getirme ihtiyacı içinde olmuştur. Semâvi dinlere mensup olmayan insanlar…

(Dünden devam) Hazret-i Ebu Hüreyre’nin (r.a.) naklettiği bir hadise göre: “Allah, cenneti ve cehennemi yarattığında, Cebrail’e (as) önce cenneti gösterdi. Müminler için hazırlanmış muhteşem nimetleri gören Cebrail (as) ‘Ya Rabbi!…

(Dünden devam) Sevgili Peygamberimiz (asm) dünya hayatındayken insanları hakka, hakikate, imana ve hidayete dâvet ederken yaptıkları eziyet karşısında “Ya Rabbi! Sen bu insanlara hidayet nasip et. Çünkü, onlar ne yaptıklarını…

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin önemli bir tespiti vardır: “Yanlışlık, tatbik-i nazariyat ve muktezâ-yı hali düşünmemekten çıkar.” Ülkemizde bir çok yanlış uygulamalar bir asırdan beri yapıldı ve yapılmaya…

(Dünden devam) Kıyametle kâinatın harap oluşunu, Kur’an ayetlerinin mealine dayanarak anlatan Bediüzzaman Hazretleri der ki: “Şu dünyanın sekeratını (ölümünü), ayat-ı Kur’an’iyenin işaret ettiği surette tahayyül etmek istersen, bak: Şu kâinatın…

Cenab-ı Hakkın âleme koyduğu kanunlar gereği olarak, her canlı doğar, büyür ve ölür. Hiç bir varlık bu kanunun pençesinden kurtulamaz. Kâinat denilen bu muhteşem âlem dahi, muazzam bir ağaç veya…

(Dünden devam) Peygamber Efendimizin (asm) hadis-i şerifleriyle âhirzamanda geleceği haber verilen Hz. İsa (as), peygamber kimliği ile gelmeyecek, Hazret-i Muhammed’in (asm) ümmetinden bir fert olacaktır. Allah’ın izniyle gelme sebebi ise,…

(Dünden devam) Ve nihayet 1950 yılına gelindi. Bir çeyrek asır boyunca bu Müslüman milletin inançlarına cephe alan ve dinini yaşamak ve yaşatmak isteyenlere, çeşitli bahanelerle dünyayı zindana çeviren berbat ve…

Çam Dağından yuvarlanan bir kar topunun vadileri dolduran bir çığa dönüşmesi gibi, bir Bediüzzaman ile başlayan iman ve Kur’an hizmeti gittikçe inkişaf ediyor, engel tanımaz bir yayılmayla elden ele, gönülden…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretleri, bahsi geçen gayret ve cesaretle İslâmiyette olan dosdoğru yolu gösterip, din düşmanlarının yaydıkları şüphe ve tereddütleri çürütmekle birlikte; sâdık ahmak ünvanına lâyık zâhirperest ve câhil sofilerin…

“Benim ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak ve yalnız biri kurtulacak.” diyerek istikbalden haber veren ve gaybı gören gözleriyle Asr-ı Saadetten Kıyamete kadar olacak hadiseleri Allah’ın izniyle müşahede eden Sevgili Peygamberimiz…

(Dünden devam) İslâm dininde ise, Hazret-i Muhammed (asm) hem dünya, hem âhiretin ve iki cihanın sultanı olduğundan, icra ve tatbik mevkiinde bulunduğundan, Ona indirilen Kur’an-ı Kerim’de iman, ibadet, ahlâk ve…

(Dünden devam) İhlâs sırrını muhafaza etmek ve müstakil bir iman cereyanı özelliğini devam ettirmek için, her türlü meşakkat ve çileyi göğüsleyen Bediüzzaman Hazretleri, İslâmiyet, Kur’an ve bu vatan maslahatına Demokrat…