Allah korkusu ve âhiret inancıyla her türlü olumsuz hareketlerden uzak duran insanlar kanun ve nizam tanır, hak ve hukuka riayet eder. Hürmet ve merhamet duyguları gelişir. Karıncayı bile incitmeyecek bir…

Tek partili diktatörlük yıllarında, yeni uygulamaya konulan bir ideoloji uğruna, milletimiz bin yıllık geçmişinden koparılmak, milli ve dînî değerlerinden uzaklaştırılmak istenmişti. Böylece, Doğulu bir toplum olan Türk milleti, muasır milletler…

Bu gün itibariyle dünyada iki yüz civarında devlet bulunuyor. Her devletin, milletiyle yaptığı bir sözleşme hükmünde olan anayasaları ve ona bağlı olarak kanuni düzenlemeleri vardır. Tarih boyunca sürüp gelen insanlığın…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimizin (asm) bir kızıyla evlenip, onun vefat emesiyle ikinci kızını da alarak Zinnureyn ünvanını alan Hazret-i Osman (r.a.), dört büyük halife içinde haya vasfıyla temayüz etmiş mümtaz…

Putperstliğin en dehşetli bir devrini yaşadığı ve kopkoyu bir cehalet karanlığının insanlığı istila ettiği bir zamanda, Allah’ın izniyle gelerek tevhid inancını âleme ilan eden Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm); “Lailahe…

Geçen gün ekrandan gösterilen, İspanya’daki matadorla boğa arasındaki boğuşmayı görünce içim parçalandı. Kan revan içinde bırakılan boğaya öldürücü darbeyi vurması için, on binlerce seyirci “Oley! Oley!” diye bağırıyordu. Bu korkunç…

Kim neye lâyık ve müstehak ise, Hak ismiyle hakkını veren Cenab-ı Hak “Hak yücedir ve hiç bir şey ondan daha yüce değildir.”ferman etmektedir. Kulluk canibinden bakıldığı zaman, Allah’ın insanlar üzerinde…

Asr-ı Saadette, sahabeler arasında hatadan dönme faziletinin binlerce misali olduğu gibi, âhirzamanda sahabe mesleğinin bir cilvesine mazhar olan Nur Mesleğinde de, çok misaller vardır. Onlardan bir tanesini nakletmek istiyorum: Bediüzzzaman’ın…

Ne kadar baskıcı, despot, diktacı ve jakoben idareler varsa, ona maruz kalan bütün milletler çeşitli şekillerde reaksiyon göstermişler, hatta bu yolda milyonlarca insanın kanı su gibi akıtılmıştır. İçinde yaşadığımız şu…

Asr-ı Saadette vuku bulan bir çok örnek olaylardan biri olarak anlatılır: Bir gün Hazret-i Ömer (r.a.), Hristiyan olan kölesine kendisini ve idaresini nasıl bulduğunu sorar. Bunun üzerine köle, hem Hazret-i…

Bütün dünya devletlerinin en çok üzerinde durduğu ve ideal bir hedef olarak gördüğü konuların başında, idare ettiği millet fertlerinin birbirlerini severek; asâyiş, huzur, emniyet ve güven içinde yaşamalarını temin etmektir.…

Hazret-i Âdem Aleyhisselam zamanından beri sürüp gelen iman ve inkâr mücadelesinde, ekseriyet teşkil eden kâfirler güruhu, ehl-i imana çeşitli işkence, baskı ve zulüm yapmışlarsa da, “Akıbet müttakilerindir.”sırrınca, sonunda ehl-i iman…

Fıtraten medeni olarak yaratılan ve bundan dolayı sosyal bir hayat yaşamak durumunda olan insanın, istidat ve kabiliyetlerine, duygu ve kuvvelerine fıtrî bir had ve sınır konulmadığından; beşerî münasebetlerde ve muamelatta…

Siyasi tarihimizin en büyük irticai faaliyetlerinden biri olarak ifade edilen ve 31 Mart Vak’ası diye tarihe geçen isyan hareketini başlatanların ve “Şeriat isteriz!”diye sokağa dökülenlerin bir çok istekleri vardı. Fakat,…

Kemalizm kendi başına bir felsefe ve ideoloji değildir. Oportinist ve pragmatist bir yaklaşımla fırsatları değerlendirme biçimidir. Muasır milletler seviyesine çıkma adına, Müslüman bir milletin bin yıllık geçmişi ve dini ile…

Bu gün itibariyle dünya genelinde iki yüze yakın devlet bulunmaktadır. İrili ufaklı olan bu devletlerin sınırları, bayrakları, paraları , hatta dinleri ve dilleri birbirinden farklıdır. Asırlar süren  arayışlar, denemeler ve…

Milletin birlik ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü, ezan, bayrak, temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması gibi, milli ve manevi değerlerimiz, üzerinde konsensüs ve uzlaşma sağlamamız gereken unsurlardır. Batılı devletler…

Bediüzzaman der ki: “En müthiş maraz ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinat eden tenkiddir. Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikati rendeçler. Eğer gurur istihdam etse, tahrip eder, parçalar.” Evet, hak nâmına,…

Şu dünya misafirhanesinde insanın imtihanına vesile olmak için, Cenab-ı Hak binlerle hisler ve duygular vermiş. Şiddetli merak, hararetli muhabbet, dehşetli hırs ve inatlı talep gibi. Bu duygularla hem dünya hem…

Tek partili diktatörlük yıllarında, Batılı bir toplum oluşturmak uğruna, milletimiz bin yıllık geçmişinden koparılmak, milli ve dînî değerlerinden uzaklaştırılmak istenmişti. Böylece, Doğulu bir bir toplum olan Türk milleti, muasır milletler…

Türkiye Cumhuriyetini kuranlar, milleti tepeden şekillendirmeye çalışarak, manevi ve dînî bağları tahrip ettikleri gibi; katı bir devletçilik yaklaşımı ile ekonomik imkânları da devletin tekeline almışlardı. O yılların tek partisi ve…