İnsan fıtratında kendi kusur ve hatalarını tekmil etmek yerine, başkalarının kusur ve noksanlarını tespit edip teşhir etmek meyli vardır. İnsanın imtihanına ve nefsiyle yapacağı cihadına vesile olması için, Cenab-ı Hak…

Oruç ibadetini sadece mideye tutturmak yeterli değildir. Mükemmel bir oruç için bütün duygulara, göze, kulağa, dile, hatta akıl, fikir ve hayal gibi duygu ve uzuvlara da oruç tutturmaktır. Bediüzzaman Hazretlerinin…

“Tenasüp, tesanüdün esasıdır.”kaidesiyle fikir, meşrep ve mizaç bakımından birbiriyle uyumlu olan fertlerin, ortak bir topluluk meydan getirmeleri fıtrî bir neticedir. Kaderin sevkiyle meydana gelen ve İslâm tarihinin zenginliğine vesile olan…

İnsan fıtratında, kendi kusur ve hatalarını araştırıp düzeltmek yerine, başkalarının kusur ve noksanlarını bulup teşhir etmek gibi bir meyil vardır. İnsanın imtihanına ve nefsiyle yapacağı cihadına vesile olması için, Cenab-ı…

Cenab-ı Hakkın, en güzel bir suret üzerine yarattığı insana verdiği sınırsız kabiliyet ve ayrıcalıklar içinde en önemlilerinden biri de, konuşma özelliğidir. Düşünce ve duygularını ifade etmede insanın dili olmasa neye…

İnsan bedeninde yerleştirilen ruhun hayatını devam ettirebilmesi için verilen kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i şeheviyenin ifrat ve tefritinden meydana gelen haksızlık, zulüm, adaletsizlik ve günahlar; insanlık tarihinde kara sayfalar…

Mahşer yerinin en dehşetli yanı, amellerin hesabı görülürken kul haklarının ortaya çıkarılmasıdır. Asıl iflas eden kişi o zaman belli olacaktır. Hazret-i Peygamber (asm) bir gün sahabelerine sordu: “Müflis kimdir?” Bazı…