Kâinatın uçsuz bucaksız sonsuz fezasında baş döndürücü bir sür’atle döndürülen gezegenlerden sadece birisi olan dünyamız, üstündeki bütün varlıklarla birlikte kendine tayin edilen bir sona doğru hızla yaklaşmaya devam ediyor. Her…

(Dünden devam) Allah’ı ve Hazret-i peygamberi (asm) inkâr esasına dayanan decalizm ve Süfyanizm cereyanları, iman ve Kur’an hakikatleri dersleriyle beli kırılıp âdileştiği ve bir şey yapamaz hale düşüp, vaziyeti muhafazaya…

Yaratılmış bütün varlıklar arasında farklı bir konumu ve durumu olan insanlık âlemi, ekseriyet itibariyle yaratılış ve dünyaya gönderiliş gayesinin dışında bir seyir takip ederek günümüze kadar gelmiş ve öyle de…

Demokrasi ile idare edilen ülkelerde muhalefet büyük bir önem arz etmektedir. Devlet bir arabaya benzetilecek olursa iktidar gaz pedalı, muhalefet ise onun freni gibidir. Freni olmayan bir aracın akıbeti bellidir.…

Berat Gecesinden Kadir Gecesine kadar, bir sene içinde  meydana gelecek olan doğumlar ölümler, rızıklar eceller, savaşlar ve barışların melekler tarafından şarta bağlı kaderde yazıldığı hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Şarta bağlı kaderde…

İttihad- ı İslâm ve hakta ittifak meselesi, İslâm’a hizmet eden cemaatler ve tarikatlar bazında bakıldığı zaman, kalplerin ittihat etmesi usulü öne çıkmalı ve hizmet grupları hem birbirlerini Allah için sevmeli,…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimizin (asm) öğretmesiyle, başta sahabeler dönemi olmak üzere, on dört asırdan beri bütün İslâm ümmetinin şerrinden ve fitnelerinden Allah’a sığındığı âhirzamanda yaşıyoruz. Gelmiş geçmiş bütün asırların en…

Sevgili Peygamberimiz (asm) sosyal hayatın bütün dengelerini darmadağın eden, başkaları hakkında su-i zandan ümmetini sakındırmak için çok şiddetli ikazlarda bulunmuştur. Onlardan bazıları şöyledir: “Zandan sakının. Çünkü zan, insanın içinden geçen…

Demokratik ülkelerde farklı görüşlere sahip partiler olması, demokrasinin gereğidir. Partiler millete hizmet için vardır. Ancak, milletin birlik ve bütünlüğüne zarar verecek ve fitneye sebep olacak şekilde fikirlere sahip olan partiler,…

Âhirzamanın şartları içinde en büyük fitnelerin kol gezdiği ve ehl-i iman için en dehşetli manevi kışların yaşandığı bir zamanda din için, iman için, doğruluk, hak, hukuk ve adalet için her…

Allah’ı (c.c.) ve Hazret-i Peygamberi (asm) inkâr esasına dayanan her iki deccal, iman ve Kur’an dersleriyle beli kırılıp âdileştiği ve bir şey yapamaz hale düşüp, vaziyeti muhafazaya çalıştığı bir sırada;…

Asırlarca ümmetin dehşetinden Allah’a sığındığı âhirzaman şartlarında yaşıyoruz. Bu zamanda kolektif bir nefs-i emmâre insanlara  yüzlerce haram cihetlerden hücum ediyor. Mıknatıs gibi insanları kendisine çekiyor. Genel olarak insanlar da severek…

Cemaat bünyesinde bulunan her bir Nur Talebesinin en birinci vazifesi, önce problem çıkaran bir adam olmamak, sonra hizmete ne katkıda bulunabilirse onu kâr kabul etmektir. Zira “Bir cemaate dahil olanın,…

İman ve inkâr mücadelesi hiç bir zaman bitmeyecek ve suretler değiştirerek kıyamete kadar sürüp gidecektir. İmtihan sırrı bunu gerektirmektedir. Fitneler dönemi geldiğinde, haricî tecavüzler yerine, iç bünyeye fitneler sokulur, şahsî…

Kâinatın uçsuz bucaksız fezasında, baş döndürücü bir sür’atle dönüp duran gezegenlerden sadece birisi olan mavi gezegenimiz, üstündeki bütün varlıklarla birlikte, kendisine tayin edilen bir sona doğru hızla yaklaşmaya devam ediyor.…

Sâdık bir rüyada kendini Ağrı Dağının altında merhum annesiyle beraber gören Bediüzzaman, birden o dağın patladığını ve dağlar büyüklüğündeki taşlarını dünyanın her tarafına dağıttığını müşahede eder. O dehşetli hal içindeyken,…

İman ve inkâr mücadelesi, Hazret-i Adem Aleyhisselâm zamanından başlamış kıyamete kadar da devam edecektir. Zamanımızda dinden hazzetmeyen ehl-i dünya tarafından İslâm dini, sulandırılmaya ve terörle eşdeğer gösterilmeye çalışılıyor. Radikal veya…

İnsanlık tarihi fitneler, fesatlar, ihtilâl ve savaşlarla doludur. O fitne ve savaşlara sebebiyet verenler ve dünyaya hâkim olma iddiasında olanlar bu gün dünyada değiller. Toprağın altında ve berzah âleminde hesap…

Tahrip kolay, tamir ise zor olduğundan, fitnelerle başa çıkmak çok da kolay değildir. Asr-ı Saadetteki fitneler buna örnektir. Fitneye ve ihtilâfa sebep ve alet olmamak, olmuşsa çabuk ayrılmak ve o…

Müslümanlar arasında ikilik çıkaran ve oyuncak gibi onlarla oynayan ehl-i dalâletin, ehl-i hakka galip olmaları kuvvetlerinden, iktidarlarından ve nokta-i istinad bulmalarından kaynaklanmıyor. Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği bir takım silahlarından ileri…

“Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allah lânet etsin.”hadis-i şerifiyle umum müminleri ikaz ve irşat eden Hazret-i Resülullah (asm), çok önemli ve hassas bir konuya dikkatlerimizi çekiyor. İslâm tarihi boyunca Müslümanların galibiyet…

Sevgili Peygamberimiz (asm) “Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allah lânet etsin.”hadis-i şerifiyle, dehşetli bir hakikati ihtar ediyor. Yılan gibi zehirlemekten lezzet alan bir kısım insanlar, cemiyet hayatını karıştırmayı, insanları birbirine düşürmeyi,…

Hadis-i şerifte “Senin en zararlı düşmanın iki göğsünün arasındadır, yani nefsindir.”buyrulmaktadır. Cenab-ı Hak, Yasin Suresinde “Ey Âdemoğulları! Biz size şeytana tapmayın demedik mi? Muhakkak o sizin apaçık düşmanınızdır.”fermanıyla, iki büyük…

Çok silik sözlerin ortalıkta dolaştığını ifade eden Bediüzzaman, her söylenilen söze itibar edilmemesini ve delil ve akıbete bakılmasını ders veriyor. “Hiçbir müfsit ‘ben müfsidim.’demez: daima suret-i haktan görünür, yahut batılı…

İman ve inkâr mücadelesi, Hazret-i Âdem’den (as)bu yana sürüp gelen bir mücadeledir. Ancak bu mücadele âhir zamanda daha dehşetli bir şekil almış ve ehl-i dalâlet ve din düşmanları, en son…

İman ve inkârın, hidayet ve dalâletin kıran kırana mücadele ettiği dehşetli bir zamanda yaşıyoruz. Sefahatin, haram keyif ve eğlencelerin insanları tiryaki edip esir aldığı böylesine tehlikeli bir asırda, parlak bir…

Tesanüt; birlik, beraberlik ve dayanışma anlamındadır. Cenab-ı Hak, Enfal Suresi 46. ayette mealen “İhtilafa düşmeyin. Sonra cesaretiniz kırılır ve kuvvetiniz de elden gider.”ferman etmektedir. Bahsi geçen hakikatin ehemmiyetini nazara veren…

İman ve inkâr mücadelesi sadece bu zamanın meselesi değildir. Hazret-i Âdem’den (as) beri sürüp gelen ve kıyamete kadar çeşitli suretlere bürünerek devam edip gidecek olan bir hakikattir. Hakkın tarafında olanlar…

Âhirzaman o kadar dehşetli bir zaman dilimidir ki, hiç kimse nefsine hâkim olmaz ve her türlü günahı serbestçe işler. İman ehli olanları bile şeytan ve şeytanın arkadaşları dünyevileştirmek için var…