(Dünden devam) Bahsi geçen hakikatler muvacehesinde bakıldığı zaman, bütün inanç ve fikirlere eşit mesafede olan ve farklı hayat tarzlarına hayat hakkı tanıyan demokrasi yönetimlerinde; fikir ve ifade hürriyeti, vicdan ve…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretleri şâyet devletle iş birliği içine girip, onların maksatlarına hizmet etseydi, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde oturup, resmi ideoloji istikametinde fetvalar vererek saltanat sürecekti. Fakat, o…

İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan fikir hareketleri, kendi kimliklerini korumakta ısrarlı oldukları müddetçe, gelişip büyüyemediklerini gördüklerinden, devlet gücünden yararlanmayı ve maksatlarına vesile yapmayı bir maslahat olarak görmüşlerdir. Bahsi geçen durumun,…

(Dünden devam) Akıl, iman ve âhiret cihetiyle alâkalı kısmı böyle olmakla birlikte insanın, insan olmaktan kaynaklanan bir takım hak ve hürriyetleri vardır ve o haklar, hem İslâm dininde, hem de…

İnsanı mahlukatın en şereflisi yapan ve diğer varlıklara üstün kılan sır, çok kapsamlı istidat ve kabiliyetlerle donatılması, hatta meleklere bile verilmeyen alet ve duygularla techiz edilmesidir. Bahsi geçen cihazlar içinde…

Risale-i Nur hizmetinde en önemli mesele, dâvâyı, mesleği ve meşrebi aynı anlayan insanların teşkil ettiği bir toplulukta fikir bütünlüğünün olması, ortaya çıkan bir takım içtimâi olaylar yüzünden fikir birliğinin dağılmaması…

Geçmişten günümüze ve geleceğe uzanan zaman çizgisinde, birbirinden çok farklı fikirlere sahip olan toplulukların varlığı, inkârı mümkün olmayan sosyolojik bir gerçektir. Cenab-ı Hak insanları tornadan çıkmış gibi tek tip bir…

Her gün beş vakit namazda ve kırk rekâtta kırk defa okuduğumuz Fatiha Suresindeki “Yalnız Sana kulluk yapar ve yalnız Senden yardım dileriz.” anlamındaki ayet-i kerime, yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah’a…

Bir toplumda iman ne kadar inkişaf ederse, hürriyet nimeti o nispette parlar. Zira, Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Hürriyet, Rahman olan Allah’ın bir hediyesi ve imanın bir hassasıdır.” Asr-ı Saadet…

İnsanı, mahlukatın en şereflisi yapan ve diğer varlıklara üstün kılan sır, çok kapsamlı istidat ve kabiliyetlerle donatılması, hatta meleklere bile verilmeyen âlet ve duygularla techiz edilmesidir. Bahsi geçen cihazlar içinde…

Asr-ı Saadet başta olmak üzere, İslâm tarihi boyunca dini yaymak ve düşmanın taassubunu parçalamak silah ile kılıç ile olmuş. O devirler insanlığın vahşet ve bedeviyet zamanı olduğundan, maalesef bu yola…

İslâm dinine hizmet eden gruplar arasında Nur Talebelerinin ve Nur Hareketinin ayrı bir önemi ve değeri vardır. Asr-ı Saadetteki Sahabelerin hizmet tarzının günümüze yansıyan bir cilvesi olan bu hareket, doğrudan…

Geçmişten günümüze ve geleceğe uzanan zaman çizgisinde, birbirinden çok farklı fikirlere sahip olan toplulukların varlığı, inkârı mümkün olmayan sosyolojik bir gerçektir. Cenab-ı Hak insanları tornadan çıkmış gibi tek tip bir…

1926 yılının Şubat ayı içinde, Isparta’nın Barla beldesine sürgün olarak gönderilen Bediüzzaman Hazretlerini, devrin devlet erkânı, onu millete unutturmaya karar vermişti. Ruhundaki hamiyet-i İslâmiyesinin sönmesini ve kendi kendine ölüp gitmesini…

20. Asrın başlarında hizmet hayatına başlayan, Kur’an’ın bu çağa hitap eden son dersini insanlığın istifadesine sunan ve müspet hareket etmeyi mesleğinin temel taşı yapan Bediüzzaman Hazretleri, fikrî istiklâliyetini vefat edene…

İnsanın mahiyetinde biri maddi, diğeri manevi olamak üzere iki tane kalp vardır. Maddi kalp bir et parçasıdır. Vücudun her tarafına kan pompalar. Durduğu zaman o insan da ölüme maruz kalır.…