(Dünden devam) Asr-ı Saadetteki uygulamalar açısından bakıldığı zaman; adaleti ve eşitliği, temel insan hak ve hürriyetlerini, kul hakkını, emanetin ehline verilmesini, kanunen cezalandırmaktan başka herkesin meşru hareketlerinde şahane serbest olmasını,…

Ferdin hayatını şekillendiren İslâm dininin kurallarından dışarı çıkan, hatta o dine karşı düşmanca bir tavrın içine giren lâik bir insanın Allah’ı olur mu? Tanımadığı ve emirlerini yok saydığı, itaat etmediği…

Din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelen ve din ve vicdan hürriyetinin teminatı olması gereken lâiklik, devlet kurumunu ilgilendiren ve tatbiki fert planında mümkün olmayan bir kavramdır. Batı toplumlarında,…

Asr-ı Saadetten zamanımıza kadar yaklaşık üç yüz elli bin yazıldığı ifade ediliyor. Kur’an-ı Kerim’in hem ibarelerini açıklayan lafzî tefsirleri yazanlardan, hem de imanî olan hakikatleri ispat ve izah ederek, manevi…

Din ile dünya ve siyaset işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelen ve din hürriyetinin teminatı olması gerek lâiklik, devlet kurumunu ilgilendiren ve tatbiki fert planında mümkün olmayan bir sistemdir. Batı toplumlarında,…

Fıtraten medeni olarak yaratılan ve bundan dolayı sosyal bir hayat yaşamak durumunda olan insanın, istidat ve kabiliyetlerine, duygu ve kuvvelerine fıtrî bir had ve sınır konulmadığından; beşerî münasebetlerde ve muamelatta…

Otuz üç Kur’an ayetinin işaretine, Hazret-i Ali’nin Ercuze ve Celcelutiye namındaki iki kasidesinin haberlerine ve Hazret-i Gavs-ı Azamın beşaretine mazhar olan Risale-i Nur tefsirleri, ifa ettiği dağ azametindeki iman hizmetiyle…

“Bu zaman, cemaat zamanıdır. Fert dâhi de olsa, muhalif bir cemaatin şahs-ı manevisine karşı mağluptur.” Bediüzzaman’a ait olan şu tespitler, âhirzamanın önemli bir karakterini çiziyor. Eserlerinde kendi şahsından ziyade, Risale-i…