Dünya çapında ve mukaddes bir dâvâ olan Risale-i Nur Hareketi, Allah’ın adını yüceltmek ve İslâm dinini her tarafa yaymak için bir araya gelen Nur Talebeleri, kaderin sevkiyle bir araya gelmiş…

Asr-ı Saadette, sahabelerin arasında hatadan dönme faziletinin binlerce örneği olduğu gibi, asr-ı âhirde sahabe mesleğinin bir cilvesine mazhar olan Risale-i Nur mesleğinde de, binlerce misaller vardır. Onlardan bir tanesini nakletmek…

Risale-i Nur mesleğinin en temel unsurlarından biri de, İslâm âleminin birlik ve beraberliğini temin etmeye katkıda bulunmaktır. Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı boyunca takip ettiği hedeflerinden biri de budur. Bahsi geçen hakikat…

Asr-ı Saadette, sahabeler arasında hatadan dönme faziletinin binlerce misali olduğu gibi, âhirzamanda sahabe mesleğinin bir cilvesine mazhar olan Nur Mesleğinde de, çok misaller vardır. Onlardan bir tanesini nakletmek istiyorum: Bediüzzzaman’ın…

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin tespitiyle “İnsanın terakki ve tekemmülüne ve mahiyet-i Nev’iyesinin kuvveden fiile çıkmasına hizmet etmesi” gereken medeniyet, Batı toplumlarında yalnız madde esas alınıp, maneviyat terk edildiği için toplumlarını…

“Şeriatın yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete dairdir. Ancak, yüzde biri siyasete taalluk eder. Onu da ululemirleriniz düşünsün.” diyerek, isyan etmiş sekiz avcı taburunu itaate getiren Bediüzzaman, bu…