Şahs-ı manevi meselesinde çok önemli bir noktayı dikkate almak lâzımdır. Hadis-i şerifte “Yahudiler yetmiş bir fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar ise yetmiş iki fırkaya bölündü. Benim ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılacak…

Bediüzzaman Hazretlerinin bâki âlemlere göç etmesinden sonra, Nur Talebeleri bir şekilde hizmetlerini hep meşveret ederek yapageldiler. 1960 ihtilâlinden sonra İstanbul’a gelip, Süleymaniye Dershanesine yerleşen merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabey, Bediüzaman’ın yakın…

Bin seneden fazla İslâm dinine hizmet ederek gelen hak tarikatların aleyhinde bulunmak asla doğru değildir. Bunlar kıyamete kadar hizmetlerini elbette sürdüreceklerdir. Bediüzzaman “Zaman tarikat zamanı değil, iman kurtarmak zamanıdır.”ifadeleriyle, tarikat…

Hicretin üç yüzüncü senesinden sonra ortaya çıkan ve kitap ve sünnete dayanan hak tarikatlar, Kadirî, Nakşî, Rufaî, Şâzelî, Mevlevî ve daha bir çok isimler altında bilinen tarikatlar; tasavvuf yoluyla kalbî…