(Dünden devam) Ancak, iman ve inkâr mücadelesi kıyamete kadar sürecekti. Bu sefer açıktan din düşmanlığı yapmak yerine, plan değiştirip yeni taktiklerle ortaya çıktılar. Dünyanın câzip şeylerini öne sürüp, nefsâni ve…

Rönesans dönemi, dinde reform hareketi, 1789 Fransız Büyük İhtilali, sanayi devrimi, aydınlanma devrimi derken, bilgi ve teknoloji  toplumuna intikal eden Batı toplumları; bu süreç içinde insanlığın nazarını devamlı dünya hayatına…

Cin şeytanlarının yanı sıra, şeytanlaşmış ve şeytanın vazifesini gören insan suretinde şeytanlar da vardır. Hak yola sırt dönen ve sair insanları da yoldan çıkarmaya çalışan ve insanların nefsanî ve şehvanî…

Semavî dinlere sırtını dönen, Allah’ı ve âhireti inkâr edip, nefis ve şeytanın peşine düşerek yalnız bu dünya hayatını düşünen, hedonizm denilen bedenî zevklerin her türlüsünü elde etmek için, insanı hayvanlık…

İman ve Kur’an esaslarının aksini, aklen imkânsız olduğunu ispat edecek tarzda tatminkâr izahlar yapan Bediüzzaman, haram keyif ve eğlencelere düşenleri kurtaracak yegâne çareyi de söylüyor: “Kur’an-ı hakîmin sırr-ı i’cazıyla hakiki…

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin önemli bir tespiti vardır: “Yanlışlık, tatbik-i nazariyat ve mukteza-yı hali düşünmemekten çıkar.” Ülkemizde bu yanlış uygulama bir asra yakın bir zamandan beri devam…