Yaratılış itibariyle mükerrem olan insan, sürekli hak ve doğru olan şeyleri arar. yalan ve yanlışa fıtratı taraftar olmaz. Böylesine bir özelliğe sahip olduğu tespit edilen insanın, icat edilen yalan makineleriyle…

“Bu gün dininizi kemâle erdirdim ve tamamladım.” buyuran Cenab-ı Hak, son din olan İslâm’ı göndermek suretiyle, insanları ahlak bakımından yüceltmek ve sosyal hayatta adalet ve huzuru temin etmek istemiştir. Diğer…

İnançsız olduğu halde, kendine inanıyor süsü veren münâfıkların en bariz vasfı, aldatmak ve yalancılıktır. Zirâ Hadis-i Şerifte “Münâfığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz ve…

Bir tek nev olan insanlık âlemine, sair hayvanatın nevileri kadar vazife gördürmek ve imtihanına vesile olmak gibi daha bilmediğimiz binlerce hikmetler ve gayeler için; mahiyetine yerleştirdiği istidat ve kabiliyetlere bir…

İman hizmetinde en önemli usullerden birisi, kişilerle birebir uğraşma ile kalpleri kazanmayı, iğneyle kuyu kazmaktan farksız görüp, çabucak toplumu düzeltmek isteyen metotlarla, her ne kadar İslâmî yaşantı gözle görünür hâle…

Din ile barışık olmayan dinsiz felsefe ve medeniyetin sefih kısmını eleştiren Bediüzzaman Hazretleri, onların romanvâri edebiyatı için der: “Beşerin ağzına yalancı bir dil koymuş, hem insanın yüzüne fâsık bir göz…

Mahlukat içinde en kıymetli varlık olan insanlar ve insanlar içinde en kıymetlisi olan Müslümanlar ve Müslümanların içinde de en değerlisi olan tahkiki imana sahip olan müminlerdir. Samimi ve ihlâslı müminler,…

Mahlûkat içinde en şerefli ve en donanımlı bir tarzda yaratılan insan, yeryüzünde Allah adına icraat yapan ve varlıkların fıtri ibadetlerine müdahale eden bir vekildir. Ancak, insanı insan yapan ve o…

Âhirzamanın şartları içinde en büyük fitnelerin kol gezdiği ve ehl-i iman için en dehşetli manevi kışların yaşandığı bir zamanda din için, iman için, doğruluk, hak, hukuk ve adalet için her…

Lügat anlamı; doğru, gerçek, adalet ve doğruluğu sabit olan şey mânâsına gelen “Hak” kelimesi, aynı zamanda Allah için, adaletten ayrılmayan, adaletle iş gören ve herkesin hak ve hukukunu en mükemmel…

Bir tek tür olan insanlık âlemine, diğer hayvanların türleri kadar vazife gördürmek ve imtihanına vesile olmak gibi daha bilmediğimiz binlerce hikmetler ve gayeler için; mahiyetine yerleştirdiği istidat ve kabiliyetlere bir…

“Bu gün dininizi kemale erdirdim ve tamamladım.”ferman eden Cenab-ı Hak, son din olan İslâm’ı göndermek suretiyle, insanları ahlâk bakımından yüceltmek ve sosyal hayatta adalet ve huzuru temin etmek istemiştir. Diğer…

Bediüzzaman Hazretlerine sormuşlar “Her şeyden evvel bize lâzım olan nedir?” Cevap: “Doğruluk.” “Daha?” “Yalan söylememek.” “Sonra?” “Sıdk, sebat, sadâkat ve ihlâs.” Cihan vüs’atinde yüce ve mukaddes bir dâvâyı omuzlayan İslâm…

Cenab-ı Hakkın, en güzel bir suret üzerine yarattığı insana verdiği sınırsız kabiliyet ve ayrıcalıklar içinde en önemlilerinden biri de, konuşma özelliğidir. Düşünce ve duygularını ifade etmede insanın dili olmasa neye…

Ülkemizde bin seneden beri hizmet veren İslâmî cemaat ve tarikatlar vardır. Her birisi kendine has metot ve usullerle dine hizmet eden bu gruplardan Allah razı olsun. Zira, Bediüzzaman’ın İhlâs Risalesinde…

Bir önceki makalemizde yalan insan fıtratına aykırıdır. Mümin konuştuğu zaman doğru konuşmalıdır dedik. Fakat İslâm âlimleri üç yerde yalana müsaade olduğuna fetva vermişlerdir: 1- Düşman ordusuna bilgi vermemekte. 2- Karı…

Her doğan çocuğu İslâm fıtratı üzerine yaratan Cenab-ı Hak, ona vicdan denilen çok önemli bir duygu vermiştir. Vicdan en doğru hakemdir. İnsan beyninin sol küresi akıl, fikir, mantık ve muhakeme…

Her insan doğuştan İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonradan annesi, babası ve çevresi tarafından ya İslâm ya Hıristiyan ya da Yahudi ve putperest gibi hayatını devam ettirir. İslâm’ın temeli sıdk ve…

Hazret-i Muhammed(asm) doğruluk timsali bir peygamberdi. Hayatı boyunca hiç yalan söylememiş olduğundan, peygamberlik öncesinde bile Ona “Muhammed-il Emin”ünvanı verilmişti. Bununla birlikte Cenab-ı Hak Hazret-i Peygambere Hud Suresinde “Emrolunduğun gibi dosdoğru…