Bin yıllık mazisinde tarihe altın sayfalar yazan, cesaret ve kahramanlığıyla nam salip, savaş meydanlarında şeref levhaları oluşturan, ölürsem şehit, kalırsam gazi inancıyla düşman cephelerini darmadağın eden Türk ordusu, dünya çapında…

Osmanlı Devletinden devraldığımız bir çok müspet değerlerin yanında, maalesef bir hayli menfi olanları da vardır. Bunların başında önde geleni, iktidar kavgalarında dinin ve ordunun âlet edilmesidir. Özellikle, Tanzimat döneminden itibaren…

Bediüüzaman Hazretlerinin ifadesiyle, sebestiyet ve malikiyet dönemine giren insanlık âleminin medeni ve hür toplumları, insan aklının ürünü olan cumhuriyet ve demokrasi denilen yönetim biçimleriyle, insan hak ve hürriyetlerine en yüksek…

İlk emri “Oku!” olan bir dine mensup İslâm âlemi, o emrin gereği olarak hem okudular hem de yazdılar. Milyonlaraca Arapça ve başka dillerde yazılmış kitapların meydana gelmesine vesile oldular. Batı…

İman-inkâr ve hidayet-dalâlet mücadelesi, Âdem (as) zamanından beri gelip, kıyamete kadar da sürüp gidecektir. Her iki cephenin mensupları hiç bir zaman eksik olmayacaktır. Bununla birlikte, tarihin şahitliğiyle ve Kur’ân’ın hükmüyle…

1980 ihtilâlinden sonra gündeme gelen ve sivil yönetimler tarafından devam ettirilen Türk-İslâm sentezi fikri, kuru bir milliyetçilik ile devletin yönetilemeyeceği görüldüğünden ortaya atıldı. Dindar cemaatlerin bir kısmı inanarak, bir kısmı…

“Ümmetimin fesada uğradığı her yüz yıl başında, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden bir müceddid-i din gönderecektir.”hadis-i şerifine mazhar olan asrın imamları, yaşadıkları asrın insanlarının manevi ihtiyaçlarına, Kur’an eczanesinden ilâçlar sundukları, dinde…

Vahiy meleği olan Hz. Cebrail (as) aracılığı ile bazı peygamberlere indirdiği yüz on sahife ve Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an olarak dört büyük kitapla varlık ve birliğini açıkça gösteren Cenab-ı…

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin istediği gibi inanmak ya da hiç inanmamak gibi bir hürriyeti vardır. Bu hürriyet, vicdan ve din hürriyeti başlığı altında anayasanın teminatı altındadır. Ancak, inanmama…

Kaynağını dinden almayan ve doğru İslâmiyete dayanmayan bir demokrasi ve cumhuriyet noksan kalmaya mahkûmdur. Onu kemâle erdirecek ve her cihetle güzelleştirip yaşanacak hale getirecek olan İslâmiyettir. Ancak, kendi kafamızdaki veya…

Batı toplumlarında üç yüz sene süren dâhili mezhep savaşları yüzünden, lâiklik denilen bir kavram ortaya çıktı. Yani din ile devlet ve siyasetin birbirinden ayrılması anlamına gelen bu uygulamayla, iktidar kavgalarına…