(Dünden devam) Bu gün itibariyle devlet ile millet arasında istenilen seviyede bir uzlaşma, barışma ve kucaklaşma gerçekleşmemişse, sebep olan faktörlerin en başında, paşaların dayattığı 1982 anayasası olduğu bilinmektedir. Kemalizm görüşüne…

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından 1931 yılında Halk Partisi kurultayında, partinin ilke ve inkılapları bir partinin misyonu olduğu halde, zamanla devlete mal edildi ve bütün partileri bağladı. Tek…

Toplum mühendisliği projeleriyle bütün bir milleti tepeden tanzim etme gayretkeşliğine karşı, alternatif bir cereyan olarak ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi, hiç bir zaman zorlama ve dayatma yolunu tercih etmedi. Milletin…

(Dünden devam) Kısaca özetlemeye çalıştığımız hakikatleri, Mektubat adındaki eserinde veciz bir tarzda izah eden Bediüzzaman Hazretleri şu yorumu yapmaktadır: “Nasıl hukuk-u şahsiye ve bir nevi Hukukullah sayılan hukuk-u umumiye namiyle…

İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan fikir hareketleri, kendi kimliklerini korumakta ısrarlı oldukları müddetçe, gelişip büyüyemediklerini gördüklerinden, devlet gücünden yararlanmayı ve maksatlarına vesile yapmayı bir maslahat olarak görmüşlerdir. Bahsi geçen durumun,…

(Dünden devam) “Kara Avrupa’sı olan Fransa, Almanya ve diğerlerine bedel İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi Anglo-Sakson ülkelerde ise, hukukun üstünlüğü ilkesi ön plandadır. Toplum kendi kendini düzenler. Hukuku toplum üretir.Teşebbüs…

Cumhuriyet ilânının yüzüncü yılını idrak ettiğimiz bir zamanda, bir türlü tam anlamıyla demokratikleşememenin sancılarıyla, hâlâ hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü meselelerini tartışmaya devam ediyoruz. Halkın kendi kendisini idare etmesi anlamına…

Malazgirt kapılarından girerek Viyana kapılarına kadar dayanan ve üç kıt’aya dağılan geniş bir dünya coğrafyasına asırlarca hükmeden ve Kur’an-ı Kerim’de övülen Türk Milletinin oğulları ve torunları; bu gün yine ecdatlarına…

Van vilayetindeki Horhor Medresesinde talebe okutmakta iken patlak veren 1. Dünya Savaşında, Bediüzzaman talebeleriyle birlikte beş bin kişilik bir milis alayının kumandanı olarak harbe iştirak eder. Savaştan önce başladığı İşârâtü’l…

Bütün kâinatın ve umum mevcudatın mayasını muhabbet vasfıyla yoğuran Cenab- ı Hak, yaratılmışların en şereflisi olan insanın kalbine de İlâhi bir aşk yerleştirmiştir. Bin bir isimleri nihayetsiz güzel olan Allah,…

(Dünden devam) Ben de çok tartışılan bir soruyla konuyu değiştirmek istedim ve “Ergenekon meselesi çok konuşuluyor ve tartışılıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Bunun aslı nedir diye sordum.” Demirel “Öyle bir…

Demirel’in evindeki ziyaretimizde Kutlular Ağabey “Şimdiki Demokrat Partiye mükemmel bir reis bulmak lâzım.” deyince, Demirel ” Çalkantı var. Aslında din ve devletin ayrılması, dini siyasetin tasallutundan kurtarmak içindir. Dünyada halen…

1989 yılının Ekim ayında yaptığımız son temsilciler toplantısında, maalesef ipler tamamen koptu. Üzerlerine verilen cemaate ait mal varlığının verilmemesi için her türlü direnç gösterildi. Alabildiğine gergin bir toplantıydı. Ciddi münakaşalar…

İnsanlık tarihi boyunca uğrunda çok kanlar dökülerek ve çok mücadeleler verilerek elde edilen cumhuriyet kavramının, içini dolduran değerler manzumesi olan demokrasi; insanlığın ulaşabildiği en mütekâmil ve insan aklının ürünü olan…

Cumhuriyet kurulduğundan bu yana, millet ve devletçe nasıl bir Türkiye istediğimize bir türlü karar veremedik. Yeni rejim tesis edilirken, en tepedeki yönetenlerin niyetleri bir hayli farklı olduğundan, temelden çürük olan…

Bir önceki makalemizde ifade ettiğimiz gibi ayrımı yapan ve münakaşayı körükleyen lâik cephedir. Resmi ideolojiyi korumak ve kollamak adına yapıyor. Müminler inançlarının icaplarını yaşamaya çalışıp, bundan uzak yaşayanlara müdahale etmemeyi…

Ferdin hayatını şekillendiren İslâm dininin kurallarından dışarı çıkan, hatta o dine karşı düşmanca bir tavrın içine giren lâik bir insanın Allah’ı olur mu? Tanımadığı ve emirlerini yok saydığı, itaat etmediği…

Din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelen ve din ve vicdan hürriyetinin teminatı olması gereken lâiklik, devlet kurumunu ilgilendiren ve tatbiki fert planında mümkün olmayan bir kavramdır. Batı toplumlarında,…

Demokrasi ile idare edilen ülkelerde devlet denilen organize güç, farklı dil, din ve ırklardan meydana gelen milletini baskıcı bir yapıyla tek tipleştiren değil, bütün farklılıklara eşit mesafede duran ve milletine…

Modern zamanlarda ileri demokrasiyi esas alan ülkelerde kanun devleti yerine hukuk devleti ön plandadır. “Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün sağlanması her şeyin üstündedir.” Dünyada her devletin kanunları vardır. Ancak, bir…

Bir önceki makalemizde anlatılan ölçü ve hakikatlere binaen, Nur Talebeleri din namına hareket eden partilere hiç itibar etmediler. Milleti irşat ve tenvir eksenli iman hizmetine imkân ve fırsat veren hürriyetçi…

Sözün başında söylemek gerekirse, Risale-i Nur mesleğinde kadrolaşmak suretiyle kısa veya uzun vadede devlete hâkim olup yönetmek gibi bir hedef asla takip edilmez. Bu ülkenin demokrat ve vatansever insanları olarak,…

İktisat; tutumlu olmak, saçıp savurmamak, müsrif olmamak anlamına gelir. Mümin olanların sahip olması gereken önemli bir sıfattır iktisat. Zira Cenab-ı Hak “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz.” ferman etmekle, tutumlu olmayı…

Din, insanlık tarihi ile başlayan ve kıyamete kadar varlığını sürdürecek olan bir hakikattir. İnsan fıtraten âciz ve zayıf, fakir ve muhtaç bir mahiyette yaratıldığından, kâinatın olaylarına, musibet ve belâlarına karşı,…

Her zamanda her derde lâyık devaları ihsan eden Cenab-ı Hak, Süfyanizm ve deccalizm cereyanların en kuvvetli göründüğü bir sırada, küfrün en büyük temsilcilerinin karşısına, Kur’an hesabına son mücedditlik vazifesiyle muvazzaf…

Şeriatı meşrutiyet kuvvetiyle i’lâ, meşrutiyeti de şeriat kuvvetiyle ibka etmeyi savunan ve bütün geçmişteki fenalıkların şeriata muhalefetten kaynaklandığını söyleyen ve cumhuriyet döneminde çıkarıldığı Eskişehir mahkemesinde dindar bir cumhuriyetçi olduğunu ilan…

1924 Anayasasının ikinci maddesine “Bu devletin dini, din-i İslâm’dır.” ibaresini koyarak bir İslâm cumhuriyeti kuranlar, sonra  o ibareyi kaldırıp yerine lâiklik maddesini koydular. Ancak, bin yıllık bir geçmişi bir çırpıda…

Türkiye, 1924 anayasasında “Bu devletin dini, din-i İslâm’dır.”kaydını ikinci maddesine koymuş. 1928 yılında o maddeyi kaldırmış. 1937 tarihine kadar boş bırakılan o maddeye “Türkiye, lâik bir cumhuriyettir.”ibaresini koymuş. Daha sonra…

Bu gün itibariyle dünyada iki yüz civarında devlet bulunuyor. Her devletin, milletiyle yaptığı bir sözleşme hükmünde olan anayasaları ve ona bağlı olarak kanuni düzenlemeleri vardır. Tarih boyunca sürüp gelen insanlığın…