Farklı görüş, kanaat, inanç ve yaşayışa karşı müsamaha ve tolerans olarak tarif edilen hoşgörü, demokrasinin temel esaslarından biri olan vicdan ve din hürriyetinin, temel hak ve hürriyetlerin bir ifadesidir. Kaynağını…

“Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.” hadis-i şerifi çerçevesinde tefekkürî yazılar da yazmaya devam ediyoruz. Cenab-ı Hak da “Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina edip süsledik?”…

Günde beş defa kıldığımız namazda ve kırk rekatta okuduğumuz Fatiha Suresinde “Bizi sırat-ı müstakime hidayet et.” duasında, Allah’tan adl ve adalet olan iffet, hikmet ve şecaat hakikatlerini talep ediyoruz. Büyük…

Yaratılmış bütün varlıklar içinde en şerefli, en kapsamlı ve kabiliyet cihetiyle en donanımlısı olan insan, âlemdeki bütün mevcudatın kendisine hizmet ettirildiği çok yüksek bir makamdadır. Böylesine değerli ve şerefli bir…

Ekolojik dengesizlik bakımından insanoğlu nasıl ozon tabakasını deliyor, öyle de denizleri, nehirleri ve bütün çevreyi de kirletmeye var güçleriyle devam ediyor. Dünyayı karıştıran ve dengeyi bozanların sadece insanlar olduğunu, onun…

Sonsuz ilim, irade ve kudretiyle şu kâinatı muhteşem bir âlem olarak yaratan Yüce Yaratıcı, mavi gezegen diye ifade edilen dünyamızı da canlılar için güzel bir misafirhane şeklinde tanzim etmiştir. Cenab-ı…

Cenab-ı Hakkın ihsan ettiği sayısız nimetleri, minnetsiz bir tarzda ve israf ederek yiyen ve yeme içme hususunda başı boş hareket eden insanlar, kısa zamanda bu düzensizliğin bedelini, çeşitli hastalıklara düşerek…

Nemime kelimesinden türeyen nemmamlık, bir kimse aleyhindeki sözleri, bozgunculuk yapma niyet ve maksadıyla kendisine eriştirmek anlamına gelir. Sosyal hayatın dengelerini alt üst eden, akrabalar arasındaki sevgi ve irtibat bağlarını koparıp…

Nur Fabrikası, Gül Fabrikası ve Mübarekler Heyeti gibi tabirlerle ve onların hizmetlerinin kıymetini beyan eden lâtif ifadelerle bir şahs-ı manevi meydana getirip, ehl-i dalâletin hücumlarına karşı Bediüzzaman bir manevi sed…

Hoşgörü meselesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Şahsî kusur ve hatâları müsamaha, af ve hoşgörü ile karşılarken, Risale-i Nur dâvâsının meslek ve meşrep prensiplerine fikren aykırı ve İslâm’ın…

Cerbeze, bâtılı hak, hakkı bâtıl gösterecek kadar ifrat bir zekâya sahip olan ve onun istikamet üzere kullanmayanların elinde tehlikeli bir silahtır. Lügat anlamıyla , haklı haksız sözlerle hakikati gizlemek ve…

İnsan bedeninde yaratılan her organ, çok vazifelerle görevlendirilmiştir. Lüzumsuz ve boşuna yaratılmış hiç bir organ gösterilemez. Vücudun ana kontrol merkezi olan beyin, sayısız fonksiyonların merkezi ise, beyincik de vazifeli olan…