Hayatı boyunca maksadının aksiyle itham edilen Bediüzzaman Said Nursî, en çok rejim muhalifi ve cumhuriyet aleyhtarı olmakla suçlandı. Ancak, yapılan ne kadar suçlamalar varsa hepsinden kanunlar çerçevesinde berat aldı. “Ben…

Osmanlı Devletinden devraldığımız bir çok müspet değerlerin yanında, maalesef bir hayli menfi olanları da vardır. Bunların başında önde geleni, iktidar kavgalarında dinin ve ordunun âlet edilmesidir. Özellikle, Tanzimat döneminden itibaren…

Çağlar boyunca insanlık âleminde sürüp gelen İstibdat ve hürriyet mücadeleleri, modern zamanlara geldiğimiz şu bilgi çağında bile, özünden bir şey kaybetmeden hâlâ devam etmektedir. Allah tarafından insan fıtratına  konulan hürriyet…

2. Meşrutiyetin ilânından sonra kurulan İttihat ve Terakki Fırkasının en çetin rakibi olan Osmanlı Ahrariye Fırkası, fikir ve ifade hürriyetini, vicdan ve din hürriyetini ve özel teşebbüs hürriyetini tüzüğünde en…

Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden bir asra yakın bir zaman geçti. Dünyada sürekli gelişme kaydeden demokrasi ve insan hakları açısından, cumhuriyetin 1950 yılına kadar geçen süresini, ciddi bir değerlendirmeye tabi tutamıyoruz. Çünkü,…

Beşerî sistemler içinde en tekâmül etmiş şekli olan demokrasi, insan aklının ürünüdür ve sürekli tekâmül kaydetmektedir. Vahyin ürünü olan İslâmiyet, demokrasinin çok önündedir. Ancak, İslâm dini ve onun ihtiva ettiği…

Bediüüzaman Hazretlerinin ifadesiyle, sebestiyet ve malikiyet dönemine giren insanlık âleminin medeni ve hür toplumları, insan aklının ürünü olan cumhuriyet ve demokrasi denilen yönetim biçimleriyle, insan hak ve hürriyetlerine en yüksek…

Medeni ve hür ülkelerle devamlı münasebetlerini geliştiren ve demokratik devlet ve toplum modelini hedefine koyup o istikamette ilerleyen ve uygar dünya ile entegrasyonu arzulayıp planlamalar yapan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu…

Bu gün itibariyle dünyada yüz doksan üç devlet bulunuyor. Her devletin, milletiyle yaptığı sözleşme hükmünde olan anayasaları ve ona bağlı olarak kanun düzenlemeleri vardır. İnsanlık tarihi boyunca sürüp gelen hak…

Hiç tartışmasız mutlak mânâda hâkimiyet Allah’ındır. Kâinata ve bütün mevcudata hükmeden ve idare eden Odur. İrâde sıfatından gelen yaratılış kanunlarıyla kâinata hükmettiği gibi, kelam sıfatından gelen Kur’an hükümleriyle de insanın…

Son iki yüz yıl içerisinde vücuda gelen devlet yönetim biçimleri, özellikle cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının insanlık âleminde gelişmesi sonucu, yönetimde halkın hâkimiyetini esas alan sistemlere karşı, İslâm dünyasında ciddi tartışmalar…

Asr-ı Saadet sonrası ve dört halife dönemini takiben meydana gelen babadan oğula geçen saltanat idaresi, İslâm dininin ruhunda olmayan ve şartların getirdiği örneklerdir. İslâm adına ve devlet yönetim biçimi olarak…