(Dünden devam) İşte, böylesine ilginç yorumları yapılan deccal meselesi, insanlık âleminde komünizm olarak ortaya çıkmış ve yetmiş küsur yıl insanlığa maddi ve manevi zarar verdikten sonra, dahili ve harici etkenlerin…

Bütün semâvî dinlerde adı geçen ve insanların, onun şerrinden sakınılması istenilen deccalın lügat anlamı: “Kıyamet kopmadan önce gelen, hak ile bâtılı birbirine karıştırarak İslâm dinini ortadan kaldırmaya çalışan ve bütün…

İnsanlık tarihinin emsalini görmediği en dehşetli fitne ateşlerini yakan ve beşeriyetin hem dünya hem de âhiret saadetini mahveden büyük deccal komünizm ile İslâm deccalı Süfyanizm cereyanları, hareket noktası olarak mesleklerini,…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimizin (asm) öğretmesiyle, başta sahabeler dönemi olmak üzere, on dört asırdan beri bütün İslâm ümmetinin şerrinden ve fitnelerinden Allah’a sığındığı âhirzamanda yaşıyoruz. Gelmiş geçmiş bütün asırların en…

Bir önceki makalemizde anlatmaya çalıştığımız Hazret-i İsa (as) ve deccal mücadelesi Hristiyan dünyasında devam ederken, eş zamanlı olarak İslâm dünyasında da diğer bir mücadele sürmektedir. Bahsi geçen hakikate açıklık getiren…

Bu dünyanın bir imtihan meydanı olması gereği, iman ve inkâr mücadelesi Hazret-i Adem Aleyhisselamdan itibaren başlamış, böylece kıyamete kadar da devam edecektir. Her devrin Nemrut ve Firavunlarına karşı peygamberler göndererek…

“Benden sonra benim Ehl-i Beytim öldürülmeye ve sürgünlere maruz kalacaktır.” diye haber veren Kâinatın Efendisi (asm), istikbale ait olacaklardan bahsetmiş ve Ehl-i Beyti de aynı durumlara giriftar olmuştu. Aynı nurlu…

Bir hatıra: “Âhirzamanda İslâm deccalına karşı, Hazret-i Mehdi çıkıp onun tahribini tamir için mücadele edeceğini..” hocalardan dinleyen bir kısım İnebolulu insanlar, dede yadigârı silahlarını hazırlayıp, kılıçlarını bileyerek hazır kıta beklerler.…

Adem Aleyhisselam ile başlayan iman ve inkâr mücadelesi çağlar boyu süregelmiş ve kıyamete kadar da devam edecektir. zira, bu dünya bir imtihan meydanıdır. Allah’ın hikmeti ve âdetullah kanunları bunu gerektirmektedir.…

Üçüncü bin yıla bütün insanlık büyük umutlar ve hedeflerle girdi. Yirminci asrı cihan savaşları, devrilişler, yıkılışlar, ahlâkî ve imanî çöküntü ve sarsıntılarla geçiren devlet ve milletler, en büyük darbeyi iman…

Hristiyanlık âlemi büyük deccal komünizm ile tahrip edildiği gibi, İslâm dini de Süfyan eliyle büyük yaralar aldı. Ancak, her zorluk yanında bir kolaylığı yaratan Cenab-ı Hak, menfi ve karanlık temeller…

Astro-fizikçilerin ittifakıyla kâinatın muayyen bir doğumu ve ömrü vardır. On beş milyar yıl önce kâinat yoktu. Ezelî ve Ebedî olan Allah tarafından ilk madde yaratıldı ve büyük bir patlamayla başlayan…

Adem Aleyhisselam zamanından beri başlayan iman ve inkâr mücadelesi, İslâm dininin doğuşuyla en şiddetli şeklini almıştı. Mahiyetinden hiçbir şey kaybetmeyen bu kavga, yeri, şekli ve şahısları değişse de, kıyamete kadar…

Allah’ı (c.c.) ve Hazret-i Peygamberi (asm) inkâr esasına dayanan her iki deccal, iman ve Kur’an dersleriyle beli kırılıp âdileştiği ve bir şey yapamaz hale düşüp, vaziyeti muhafazaya çalıştığı bir sırada;…

İnsanlık tarihinin emsalini görmediği en dehşetli fitne ateşlerini yakan ve beşeriyetin hem dünya hem de âhiret saadetini mahveden büyük deccal komünizm ile İslâm deccalı olan Süfyanizm cereyanları, hareket noktası olarak…

Her zamanda her derde lâyık devaları ihsan eden Cenab-ı Hak, Süfyanizm ve deccalizm cereyanların en kuvvetli göründüğü bir sırada, küfrün en büyük temsilcilerinin karşısına, Kur’an hesabına son mücedditlik vazifesiyle muvazzaf…

Rönesans dönemi, dinde reform hareketi, 1789 Fransız Büyük İhtilali, sanayi devrimi, aydınlanma devrimi derken, bilgi ve teknoloji  toplumuna intikal eden Batı toplumları; bu süreç içinde insanlığın nazarını devamlı dünya hayatına…

İslâm tarihi boyunca başta Resul-ü Ekrem (asm) olmak üzere, onun sayesi ve gölgesi altında yetişen bir çok evliya ve asfiyalar; kendilerinden sonra gelip, İslâm dinini ihya edecek büyük zatlardan haber…

Her kıştan sonra baharı ve her geceden sonra sabahı yaratan, mümin ve salih kullarını zalimlerin, fâcirlerin ve deccalların eline bırakmayan Cenab-ı Hak; onların yaptığı tahribatı tamir edecek vazifeli şahsiyetleri tavzif…

Cahiliye asrının zifiri karanlık semasında, parlak bir güneş gibi doğan islâm dini, o devirde yaygın olan bütün kötü alışkanlık ve âdetleri kısa zamanda ortadan kaldırarak, onların yerine yüksek ahlâkları ve…

Âhirzamanın din yıkıcıları olan deccal ve Süfyan ile, Hazret-i İsa (as) ve Mehdi mücadeleleri, Peygamberler tarihinde yapılan mücadelelerden farklı olmadı. Yetmiş sene süren dehşetli bir istibdat ve zulüm döneminden sonra,…

İslâm deccalı Süfyan’ın bid’akâr rejiminin tahribini tamirle vazifeli olan Hazret-i Mehdi ve temsil ettiği cemaatinin şahs-ı manevisinin, Allah’ı inkâr cereyanına karşı, Hristiyanların dindar ruhanileriyle iş birliği ve ittifakları söz konusudur…

Kendisine kitap verilen resüllerden biri olan Hazret-i İsa (as), Cenab-ı Hak tarafından doğrudan anasız ve babasız yaratılan Hazret-i Âdem (as) misali, babasız olarak bir mucize eseri Hz. Meryem’den doğmuştur. Kendisiyle…

İslâm âleminde çıkan ve aldatmakla iş görerek pek çok hocaları ve âlimleri icraatlarına fetvacı yapan Süfyan, büyük deccalın tahrif olmuş ve hükmü kaldırılmış Tevrat ve İncil’e harp ilan edip ihanet…

Peygamberlik zincirinin son halkası ve son peygamber olan Sevgili Peygamberimiz (asm), nebevî bir nazarla istikbal karanlığı altında örtülü olayları görmüş, ümmetini ikaz ve irşat için lâzım olan kadarını şifreli bir…

Eskişehir hapishanesinden tahliye edildikten sonra, 1937 yılında Kastamonu’ya sürgün olarak gönderilen Bediüzzaman, kısa zamanda çevre ilçelerde de duyulur. Fakat, kimse yanına gidememektedir. Kaldığı ev polis karakoluyla karşı karşıyadır ve her…

Rönesans Dönemi, dinde reform hareketi, 1789 Büyük Fransız İhtilâli, sanayi devrimi, aydınlama devri derken, bilgi ve teknoloji toplumuna intikal eden Batı Medeniyeti; bu süreç içinde insanlığın nazarını devamlı dünya hayatına…

Âhirzaman fitnelerinin çeşitliliğini ve dehşetini ümmetine haber veren Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimizin (asm) ikazlarına kulak veren müminler, asırlarca o fitnelerin şerrinden Allah’a sığınmayı en birinci vazife bilmişler ve her vesileyle…

Bin seneden daha fazla bir zamandan beri milletçe İslâm dini ile tanışmanın şerefini taşıyoruz. Bundan dolayı Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Bu kadar uzun bir zamanda, geçmiş ecdadımız bazen dinlerine…