Çok dinli, çok dilli ve çok hukuklu bir devlet vasfıyla altı asırdan fazla, üç kıt’aya yayılmış sınırları içindeki milletleri rahatlıkla idare ederek örnek bir devlet sistemi geliştiren Osmanlı; zeval dönemine…

Beşerî sistemler içinde en tekâmül etmiş şekli olan demokrasi, insan aklının ürünüdür ve sürekli tekâmül kaydetmektedir. Vahyin ürünü olan İslâmiyet, demokrasinin çok önündedir. Ancak, İslâm dini ve onun ihtiva ettiği…

Bediüüzaman Hazretlerinin ifadesiyle, sebestiyet ve malikiyet dönemine giren insanlık âleminin medeni ve hür toplumları, insan aklının ürünü olan cumhuriyet ve demokrasi denilen yönetim biçimleriyle, insan hak ve hürriyetlerine en yüksek…

Bir devleti dînî esaslar üzerine bina etmek ve yönetmek anlamına gelen teokrasi ve teokratik devlet anlayışı, Batılı toplumları ilgilendiren ve onların içinden çıkan bir yönetim biçimidir. Üç yüz sene süren…