Âhirzaman müceddidi kimliğiyle hem diyanet, hem siyaset, hem cihad, hem saltanat, hem daha pek çok dairelerde vazifeli olan Bediüzzaman Hazretlerinin; cadde-i kübra-yı Kur’an’iye olarak tanımladığı kudsî bir mesleği vardır. Klasik…

(Dünden devam) Bahsi geçen hakikate binâen ne yaparsak yapalım, niyetimizde mutlaka Allah’ın rızasını arayalım. Bakırı altına, kömürü elmasa dönüştüren niyet ile amellerimizi değerli kılalım. Meselâ; ibadet kastıyla iştirak edilen ve…

Âhir zamandan Asr-ı Saadete uzanan bir ilim ve irfan köprüsü kurarak, Sahabe mesleğinin bir cilvesini günümüze taşıyan Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an ve Sünnet referanslı bir hizmet modelini ihya ve inşâ etmiştir.…

(Dünden devam) Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri büyük bir ejderha ile boğuşuyordu. Onun ayrı bir ordusu, topu, tüfeği yoktu. Ve öyle şeylere itibar da etmiyordu. Zira, dahildeki cihad maddi değil, manevi…

Malazgirt kapılarından girerek Viyana kapılarına kadar dayanan ve üç kıt’aya dağılan geniş bir dünya coğrafyasına asırlarca hükmeden ve Kur’an-ı Kerim’de övülen Türk Milletinin oğulları ve torunları; bu gün yine ecdatlarına…

(Dünden devam) İşte, böyle bir atmosferde Bediüzzaman, İngilizlerin bütün planlarını deşifre eden ve bozan Hutuvat-ı Sitte adında bir broşür neşretti. Binlece nüshasını dostları vasıtasıyla İstanbul’un her tarafına dağıttı. Bu sefer…

(Dünden devam) Fetihten önce, İstanbul’un fethinin mümkün olmadığını ve onun ancak Hazret-i mehdi tarafından fethedileceğini söyleyen ve kendisine soran âlimlere, Fatih’in hocası Akşemsettin Hazretleri şöyle bir izah getirdi: “İstanbul’u önce…

İslâm tarihi boyunca başta Resul-ü Ekrem (asm) olmak üzere, onun sayesi ve gölgesi altında yetişen bir çok evliyalar, kendilerinden sonra gelip, İslâm dinini ihya ve yüceltecek zatlardan haber vermişler ve…

Kendi iç âleminde barış kuramamış ve her şeyle kavgalı haldeki korkunç durumdan insanı  kurtaracak tek bir çare vardır: O da, tahkiki bir imana sahip olmaktır. Kendini ve Yaratıcısını hakkıyla tanımaktır.…

Hudeybiye Anlaşmasındaki zahiren Müslümanların aleyhinde olan bahsi geçen bu maddeler ve Kâbe’yi tavaf edemeyeceklerinden dolayı sahabeler çok mahzun olmuşlardı. Cenab-ı Hak, Medine’ye dönüş yolunda Hazret-i Peygambere (asm) Fetih Suresini vahyetti.…

Radikal bir anlayışla ve silahlı mücadele yoluyla din nokta-i nazarından hak aramak gibi bir yola tevessül ve tenezzül etmeyen Bediüzzaman, cihad mantığı içinde mesleğinin önemli bir prensibini şöyle izah ediyor:…

Ahirzamanın son müceddidi olan Bediüzzaman Hazretleri, çok meselelerde içtihad yaparak dinde tecdit vazifesini hakkıyla yerine getirmiştir. Bahsi geçen içtihatlardan birini de cihad meselesinde yapmıştır. Bediüzzaman, fertten cemiyete giden bir ıslahat…

Alpaslan’ın Malazgirt meydan muharebesiyle açtığı Anadolu kapıları ile bin yıldır İslâm kimliği bu vatanın alnına kazınmıştır. İnşaallah bu kimlik ve karakter kıyametin kopma vaktine yakın bir zamana kadar Anadolu’dan eksik…

Eskişehir hapishanesinden tahliye edildikten sonra, 1937 yılında Kastamonu’ya sürgün olarak gönderilen Bediüzzaman, kısa zamanda çevre ilçelerde de duyulur. Fakat, kimse yanına gidememektedir. Kaldığı ev polis karakoluyla karşı karşıyadır ve her…

“Medenilere galebe çalmak ikna iledir. Söz anlamayan vahşiler gibi icbar (zorlama) ile değildir.”diyen Bediüzzaman, tamamen ikna ve ispat üzerine bina ettiği iman hakikatleri ve içtimai prensiplerden meydana gelen Nur Risalelerini…

Allah’a iman ve ibadet etmek maksadıyla yaratılan insanları mânen Cenab-ı Hakka yaklaştıran bütün hak tarikatlar Kur’an’dan alınmıştır. Kaynağı Kur’an ve Sünnet olan tarikatları toptan reddetmek insaf ve vicdanla bağdaşmaz. Ehil…

“Hazret-i Mevlana benim zamanımda gelseydi Risale-i Nur’u yazardı. Ben onun zamanında gelseydim Mesnevi-i Şerif’i yazardım. Çünkü, o zamanda hizmet Mesnevi tarzındaydı. Bu zamanda ise, Risale-i Nur tarzındadır.”diyen Bediüzzaman Hazretleri gerçek…

Nur Talebelerinin en önem verdikleri hizmet vasıtalarının başında geleni, Risale-i Nur dersleridir. Zira bu dersler, ehl-idalâlete karşı manevi ve fikri cihadın hizmet meydanlarıdır. Onun için derslerin câzip olması esastır. Önceden…

Kur’an-ı Kerim’de geçen Talut ve Calut mücadelesinden alınacak çok dersler vardır. İmtihanlar aynı fakat şekli ve muhatapları farklıdır. Asrımızın en büyük iman ve İnkâr mücadelesinin temsilcileri olan Bediüzzaman ve Süfyan…

“Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad farkı pek azimdir. Hariçteki düşmanın çoluk çocuğu ve malı ganimet hükmündedir, temellük edilebilir. Fakat, dahilde öyle değildir.” Asrın imamı, müceddidi ve manevi sahibi ünvanıyla,…

Asr-ı Saadet başta olmak üzere, İslâm tarihi boyunca düşmanın taassubunu parçalamak silah ile kılıç ile olmuş. O devirler insanlığın vahşet ve bedeviyet zamanları olduğundan, maalesef bu yola mecbur kalınmıştır. Ancak,…

Risale-i Nur mesleğinin bir diğer ciheti, cihad anlayışındaki orijinalliktir. Dahildeki cihadla, harice karşı yapılacak cihadın farkını anlayıp, dahilde manevî tahribatı, manevî, ihlâs sırrıyla tamir vazifesine kanaat etmek, asla kuvvet yoluna…

İnsan psikolojisinin zaaflarından kaynaklanan ve İslâm’ın telkin ettiği yüksek ahlâk ve meziyetlerle bağdaşmayan bir çok sözler ve deyimler vardır ki, içimizde her nasılsa yer etmiş ve yüksek seciyelerimizi çok cihetlerle…

Hadis-i şerifte “Senin en zararlı düşmanın iki göğsünün arasındadır, yani nefsindir.”buyrulmaktadır. Cenab-ı Hak, Yasin Suresinde “Ey Âdemoğulları! Biz size şeytana tapmayın demedik mi? Muhakkak o sizin apaçık düşmanınızdır.”fermanıyla, iki büyük…

Bilindiği gibi, Tebük Seferinden dönüşte Sevgili Peygamberimiz (asm) “Şimdi küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz.”buyurduğu zaman, Sahabeler “Ya Resülullah! Düşmanla savaşmaktan daha büyük bir cihad olur mu?” diye sorduklarında “Evet, nefisle…