Kâinatın yaratılışından bu yana akıp giden zaman nehrinde, mütemadiyen hayata ve ölüme mazhar olan canlılar âlemi; şirin bir gezegen olan dünya misafirhanesine doğarak geliyor, geçici bir hayattan sonra ölüme…

“Her can taşıyan varlık ölümü tadacaktır.”gibi ölümden bahseden ayetlerde hep dünya ve âhiret kıyaslaması yapılır. “Bu dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Asıl hayat ise, âhiretteki hayattır.”ayetleri bu dünyanın…

Hazret-i Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre: “Cenab-ı Hak, cenneti yarattığı zaman, Hazret-i Cebrail’e (as) cenneti gösterdi. Cennetin güzellikleri karşısında ‘Ey Rabbim! Senin izzetine yemin ederim ki,…

Sonsuz maksat ve gayeler için bu kâinatı yaratan Cenab-ı Hak, diğer varlıklar içinde insan nevini yaratıp, bu güzel dünyayı onlar için bir imtihan meydanı yapmıştır. “Hanginizin ameli daha güzel olacak…

İmtihan edilmek üzere bu dünya memleketine gönderilen insanların, hayatlarının en verimli ve en güzel yılları şüphesiz gençlik devresidir. Hayata hayat veren ve anlam kazandıran hakikat imandır. İmansız bir hayat, cansız…

Uçsuz bucaksız feza âlemindeki varlıkları, Esmâ-i Hüsnasına aynalar ve kudret ve kader kalemine sayfalar olmak için yaratan Cenâb-ı Hakkın, iki kısım olmak üzere hem celâlî hem de cemâlî isimleri vardır.…

Cenab-ı Hakkın emir ve yasaklarına itaat etmekten ibaret olan ibadet, mânâ itibariyle kulun Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın huzurunda kendisinin ve umum kâinatın noksan ve kusurunu görüp, Allah-ü Tealânın bütün noksan…

1925 ve 1950 Yılları arası, İslâm dini aleyhine en dehşetli manevi kara kışların yaşandığı bir dönemdi. Allah demenin suç sayıldığı, Kur’an öğrenmek ve öğretmenin yasak edildiği, din adamlarının ve dindarların…

Kâinatın Yaratıcısını tanımak ve Ona iman ile ibadet etmek için dünya misafirhanesine gönderilen insanlar, yaratılış maksadına uygun yaşamaları karşılığında, ebedi bir saadet ve Cennet nimetlerine mazhar olacaklardır. Bütün semavi dinler…

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Cenab-ı Hakkı tesbih ve hamd ile meşgul olduğu Kur’an lisanıyla haber verilen bu kâinatta,  varlıkların en şereflisi ve en donanımlısı olarak yaratılan insanın vazifesi…

“Nazar-ı nübüvvet ve tevhit ve iman; vahdete, âhirete, uluhiyete baktığı için, hakikatleri ona göre görür. Ehl-i felsefe ve hikmetin nazarı; kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür.” (Sözler) “Şu misafirhane-i…

Batı dünyasının Rönesans ve reform hareketlerini taklit eden bir kısım Osmanlı aydınları, onun fenalıklarını güzellik ve iyilik zannederek alıp uyguladılar ve her şeyi karıştırdılar. Müslümanlar komünist yapılamadı, fakat büyük ölçüde…

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, kâinattaki bütün varlıkların her biri kendine mahsus dillerle Allah’ı tesbih ve hamd ile vazifelidirler. Fıtrî ve amelî ibadetlerini böylece yerine getirirler. Mahlukatın en şereflisi ve en…

Dünya misafirhanesini, cin ve insanların imtihan meydanı olarak açan Cenab-ı Hak, onları iradeleri ile seçimde hür bırakmış, tercihlerine göre âhirette muamele edecektir. Dinde zorlama yoktur. Allah’ın teklifleri bir tecrübedir. Akla…

Semavat âleminin güzel yüzünü ışıl ışıl parlayan yıldızlar, güneşler ve aylar ile süsleyen İlâhi Kudret; zemin yüzünü de rengârenk çiçekler, nebat ve ağaçlar ile zinetlendirmiştir. Özellikle bahar ve yaz mevsimleri,…

Önceki yazımızda ihtiyarlığın getirdiği hazin halleri nazara verdik. Ebedi saadet diyarında ve Cennet âleminde ise, bahsini ettiğimiz problemlerin hiç birisi yoktur. Orası huzur, mutluluk ve mükâfat mekânlarıdır. İnsanların bedenleri ebediyen…

Bu dünya hayatında insanın en son ulaşması gereken hedefi, Allah’ın rızasına mazhar olmaktır. Cennete varmak ve Cehennemden kurtulmak bile bu hedefin gerisindedir. Onun için Yunus Emre “Cennet Cennet dedikleri, üç…

Yeryüzünde yaşayan bütün hayvanlara ve canlı türlerine, hayatlarını devam ettirebilmesi için Cenab-ı Hak arzu ve isteklerle dolu bir nefis vermiştir. Ancak onlarda bulunan bu nefis sınırlıdır ve ihtiyaçları ile orantılıdır.…

İnsanın mahiyetinde fikirlerin aynası olan dimağ ile, hislerin aynası olan vicdandan meydana gelen ve bir lâtife-i Rabbaniye olan kalp, imanın mahalli ve merkezidir. İman nuruyla aydınlanan bir kalp, bu dünyada…

Mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insanın mahiyeti çok karmaşık bir yapıya sahiptir. İsimlerini sayamayacağımız kadar çok müspet veya menfi duygular, hisler ve lâtifeler birbiri içindedir. “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?”ezeli…

Kıyametin kopmasıyla bütün âlem harap olduktan sonra, âlemlerin sahibi olan Cenab-ı Hak onu âhiret olarak yeniden inşa edecektir. Kur’an-ı Kerimde iki binden fazla ayet bu hakikatten haber vermektedir. Eğer, kıyamet…