İslâm devletleri arasında gerçekleşecek olan İslâm Birliğini doğru anlamak ve yorumlamak lâzım geldiği gibi, cemaatler arası birliği de doğru okumak ve gereğini öyle yapmak lâzım gelir. Bahsi geçen cemaatler arası…

Otuz üç Kur’an ayetinin işaretine, Hazret-i Ali’nin Ercuze ve Celcelutiye namındaki iki kasidesinin haberlerine ve Hazret-i Gavs-ı Azamın beşaretine mazhar olan Risale-i Nur tefsirleri, ifa ettiği dağ azametindeki iman hizmetiyle…

İslâm dinine hizmet eden gruplar arasında Nur Talebelerinin ve Nur Hareketinin ayrı bir önemi ve değeri vardır. Asr-ı Saadetteki Sahabelerin hizmet tarzının günümüze yansıyan bir cilvesi olan bu hareket, doğrudan…

Geçmişten günümüze ve geleceğe uzanan zaman çizgisinde, birbirinden çok farklı fikirlere sahip olan toplulukların varlığı, inkârı mümkün olmayan sosyolojik bir gerçektir. Cenab-ı Hak insanları tornadan çıkmış gibi tek tip bir…

Sosyal bir varlık olması itibariyle toplu halde yaşayan insanlar, cemiyet hayatı içinde şahsî ve ortak problemleri de yaşamak durumunda kalırlar. Diğer canlılar gibi istidat ve kabiliyetlerine fıtrî bir sınır konulmayan…

Ülke genelinde yaşayan milyonlarca vatandaşımızın etnik kökeni, mezhebi, mesleği ve meşrebi farklı olmasına rağmen; aynı vatanı, aynı dini paylaşmamızla top yekûn bir milleti oluşturmuşuz. Yönetim biçimi olarak da, bütün eksik…

Bin dört yüz senelik İslâm tarihinin belli bir döneminden sonra ortaya çıkan ve değişik isimlerle anılan  tarikatların günümüzde devamı olduğu gibi, cumhuriyetin ilânından sonra meydana gelen bir takım cemaatler de…

Öteden beri milletin birlik ve beraberliğinin korunması hep söylenerek gelir. Meydana gelen bir kısım olumsuz olaylar da nazar-ı dikkati bu noktaya yöneltti. Geçen asrın başlarında da bu memleket aynı dertten…

Aynı cemaatin içinde zamanla teşekkül etmiş grupların, kendilerine ait kimlikleri vardır. Hizmetin esasına taalluk eden derin görüş ayrılıkları meydana geldiği zaman, grupları bir arada tutmak mümkün değildir ve şart da…

Devletlerin ve milletlerin kendine has kimlikleri olduğu gibi, değişik cemaat ve grupların da kimlikleri ve şahs-ı manevileri vardır ve olmalıdır da. Sovyetler Birliği yetmiş yıl uyguladığı asimilasyon politikalarıyla, sınırları içindeki…

1926 yılının Şubat ayı içinde, Isparta’nın Barla beldesine sürgün olarak gönderilen Bediüzzaman Hazretlerini, devrin devlet erkânı, onu millete unutturmaya karar vermişti. Ruhundaki hamiyet-i İslâmiyesinin sönmesini ve kendi kendine ölüp gitmesini…

“Bu zaman, cemaat zamanıdır. Fert dâhi de olsa, muhalif bir cemaatin şahs-ı manevisine karşı mağluptur.” Bediüzzaman’a ait olan şu tespitler, âhirzamanın önemli bir karakterini çiziyor. Eserlerinde kendi şahsından ziyade, Risale-i…