(Dünden devam) İnebolu’da gençlerle yaptığımız sohbetten sonra şehir mezarlığına gittik. Bediüzzaman Hazretlerinin kahraman talebelerinden Ahmet Nazif Çelebi, oğlu Selâhattin Çelebi ve İbrahim Fakazlı ağabeyler birbirine yakın olarak yatıyorlardı. Göklere doğru…

İslâm tarihi boyunca Allah’ın adını yüceltmek ve dini dünyaya yaymak için çalışan kahraman insanlar, en büyük güçlerini parada ve kalabalıklarda değil, ihlâs ve samimiyette bulmuşlardır. Allah’ın rızasını asıl maksat yapan…

Cemaatleşmenin faydaları ve insanın bütün güzel vasıfları olmasına rağmen, her insanda bulunan rekabet, kıskançlık, haset, emsaline üstün gelmek, şahsi fikirlerine güvenmek ve insanların nazarında önde görünmek gibi olumsuz ve Allah’ın…

Sosyal bir varlık olması itibariyle toplu bir hayat yaşayan insanlar, cemiyet hayatı içinde ferdi ve ortak problemleri de yaşamak zorunda kalırlar. Diğer canlılar gibi istidat ve kabiliyetlerine  fıtri bir sınır…

(Dünden devam) İnsana verilen merhamet duygusu, İlâhi merhametin bir cilvesi ve yansımasıdır. Elbette, Allah’ın merhametinden daha fazla merhamet etmemek ve Allah Resulünün (asm) şefkatinden daha ileri geçmemek gerekir. Aksi takdirde,…

İnsanlık tarihi boyunca farklı dinlere mensup olan toplumlarda, sosyal hayatın iyice yozlaştığı, ahlâki değerlerin bozulduğu zamanlarda hep bir kurtarıcı beklenmiş ve Son Peygambere (asm) gelinceye kadar, Allah mutlaka bir peygamber…

(Dünden devam) Kısaca özetlemeye çalıştığımız hakikatleri, Mektubat adındaki eserinde veciz bir tarzda izah eden Bediüzzaman Hazretleri şu yorumu yapmaktadır: “Nasıl hukuk-u şahsiye ve bir nevi Hukukullah sayılan hukuk-u umumiye namiyle…

İleri demokrasilerin uygulandığı devletlerde, toplumun genel eğilimleri ve kamuoyu dikkate alınır. Sivil toplum kuruluşlarının talep ve isteklerine öncelik verilir. Böylece, Bediüzzaman’ın “Zaman, cemaat zamanıdır. Cemaatten çıkan bir şahs-ı manevi hükmeder.”…

Muhtelif isimler altında teşekkül eden meslek, meşrep ve tarikatlar, eğer Kur’an ve Sünneti esasa almışlar ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadına sahip olmuşlarsa, hepsi de hak ve hakikate istinad etmiş…

(Dünden devam) Bahsi geçen  hakikatler çerçevesinde, Avrupa Birliği ile entegrasyon noktasında dindar kitlelerin hiç bir tereddüdü olmamalıdır. Din ve maneviyat cihetinden, şuurlu Müslümanların Avrupalılara verebileceği çok şeyleri vardır. İslâm dinini…

Askerlik hayatında her şey yolunda gidiyordu. Ama ben, bir an evvel şehir iznine çıkıp, Nur Talebelerinden kimler varsa onları bulmayı istiyordum. Bir sabah abdest almak için hamama gittim. Abdest alırken…

Haftalar ve aylarım okul ve cami arasında geçiyor, bazen dayıma gidiyordum. Fırsat buldukça da, dedemi ziyaret için Çamlık mahallesine ve köye annem ile akrabalarıma sıla-i rahim yapıyordum. Böylece sanat okulu…

Risale-i Nur hizmetinde en önemli mesele, dâvâyı, mesleği ve meşrebi aynı anlayan insanların teşkil ettiği bir toplulukta fikir bütünlüğünün olması, ortaya çıkan bir takım içtimâi olaylar yüzünden fikir birliğinin dağılmaması…

Geçmişten günümüze ve geleceğe uzanan zaman çizgisinde, birbirinden çok farklı fikirlere sahip olan toplulukların varlığı, inkârı mümkün olmayan sosyolojik bir gerçektir. Cenab-ı Hak insanları tornadan çıkmış gibi tek tip bir…

Bin seneden daha fazla bir zamandan beri milletçe İslâm dini ile tanışmanın şerefini taşıyoruz. Bu yüzden Allah’a ne kadar şükretsek yine de azdır. Bu kadar uzun bir zamanda, geçmiş ecdadımız…

Risale-i Nur hareketinin tarihinde meslek ve meşrebi farklı anlamaktan kaynaklanan ayrışmalar olduğu gibi, hiç bir görüş farkı olmadığı halde, farklı saflara düşüldüğüne de şahit olunmuştur. İlk önceleri meydana gelen huzursuzluklar…

Doğru yerde sağlam duruş cemaatler bazında da olması gereken bir durumdur. Problemsiz hiç bir cemaat veya bir topluluk yoktur. Problemlerin olmaması imtihan sırrına aykırıdır. Bu meselenin böyle olduğunu nazara veren…

Kur’an ve iman hizmetinde ihlâs ile çalışan Nur Talebeleri, devlet tarafından bir türlü anlaşılamamış ve potansiyel bir tehlike zannedilerek her fırsatta rahatsız edilip, içleri karıştırılmak istenmiştir. Böylece, gerçekte ödüllendirilmesi gereken…

En son ve en mükemmel din olan İslâmiyetin doğuşundan günümüze kadar, o dinin yayılması ve yüceltilmesi için çeşitli mezhep, meslek ve meşreplere mensup cemaat ve tarikatlar meydana gelmiş ve bu…

Nakşibendi tarikatının manevi bir güneşi, ikinci Hicri bin yılın müceddidi, tarikat yoluyla İslâm dinine hizmeti esas alan ve hayatının sonlarına doğru, tarikat yerine doğrudan iman hakikatleri dersini vermeye başlayan İmam-ı…

İhlâs, sadâkat ve tesanüt sıfatları üzerine inşa edilen Risale-i Nur mesleğinin hassasiyeti, enâniyet ve benlik yapmayı kaldırmıyor. Ben yerine, biz deyiniz emrediyor.Cemaati atalet zindanına düşüren mühim sebeplerden biri de, fikr-i…

Türkiye’ye göre dünyanın arka yüzünde bulunan bu kıt’aya dâvet üzerine ikinci defa gidiyordum. Birinci gidişimde yol arkadaşım Ahmet Genç Ağabeydi. Bir buçuk gün süren uzun bir yolculuk yapmıştık. Ankara, istanbul,…

Risale-i Nur hareketinin başladığı 1920 yıllarından bu güne geçen bir asırlık zaman içinde, baş döndürücü olaylar yaşanarak geliniyor. İslâm ve insanlık tarihinde, hak ve hakikat tarafında bulunan peygamberler, sonra onların…

1950 ile 1960 yılları arasında içtimai meseleler ile de ilgilenen Bediüzzaman Hazretleri, farklı hizmet gruplarına nasıl yaklaşılacağının örneklerini gösterdi. Siyasi açıdan, Adnan Menderes’in liderliğini yaptığı Demokrat Parti iktidarına açıktan destek…