İslâm devletleri arasında gerçekleşecek olan İslâm Birliğini doğru anlamak ve yorumlamak lâzım geldiği gibi, cemaatler arası birliği de doğru okumak ve gereğini öyle yapmak lâzım gelir. Bahsi geçen cemaatler arası…

Toplum mühendisliği projeleriyle bütün bir milleti tepeden tanzim etme gayretkeşliğine karşı, tamirle vazifeli bir cereyan olarak ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi, hiç bir zaman zorlama bir yolu tercih etmedi. Milletin…

İslâm dinine hizmet eden gruplar arasında Nur Talebelerinin ve Nur Hareketinin ayrı bir önemi ve değeri vardır. Asr-ı Saadetteki Sahabelerin hizmet tarzının günümüze yansıyan bir cilvesi olan bu hareket, doğrudan…

“Tenasüp, tesanüdün esasıdır.”kaidesiyle fikir, meşrep ve mizaç bakımından birbiriyle uyumlu olan fertlerin, ortak bir topluluk meydan getirmeleri fıtrî bir neticedir. Kaderin sevkiyle meydana gelen ve İslâm tarihinin zenginliğine vesile olan…

Tarih boyunca milletlerin, cemiyetlerin, tarikat ve cemaatlerin birlik ve beraberliği en önemli meselesi olmuş, bazen bu konuda başarılı, bazen başarısız kalınmıştır. Özellikle ehl-i imanın birlik ve beraberliği muvaffakiyetin ön şartı…

“Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allah lânet etsin.”hadis-i şerifiyle umum müminleri ikaz ve irşat eden Hazret-i Resülullah (asm), çok önemli ve hassas bir konuya dikkatlerimizi çekiyor. İslâm tarihi boyunca Müslümanların galibiyet…

Sevgili Peygamberimiz (asm) “Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allah lânet etsin.”hadis-i şerifiyle, dehşetli bir hakikati ihtar ediyor. Yılan gibi zehirlemekten lezzet alan bir kısım insanlar, cemiyet hayatını karıştırmayı, insanları birbirine düşürmeyi,…

İslâmiyet, Kur’an ve bu vatan maslahatını dikkate alarak, kıyamete kadar değişmeyecek şaşmaz ölçüler vaz eden Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu esasları, zorlama tevillerle kendimize uydurmak değil, bilâkis kendimizi o esaslara uydurmamız gerekir.…

Tesanüt; birlik, beraberlik ve dayanışma anlamındadır. Cenab-ı Hak, Enfal Suresi 46. ayette mealen “İhtilafa düşmeyin. Sonra cesaretiniz kırılır ve kuvvetiniz de elden gider.”ferman etmektedir. Bahsi geçen hakikatin ehemmiyetini nazara veren…