(Dünden devam) Müslüman bir ülke olarak hem Avrupa Birliğine, hem de İslâm Birliğine üye olup öncülük rolünü üstlenen bir Türkiye’nin konumu ise, bütün dünyanın gıpta edeceği kilit bir ülke haline…

Avrupa Birliğine aday olmuş bir ülke statüsünü kazanmamızla birlikte bir çok tartışma konuları ortaya çıktı. Siyasi, iktisadi ve kültürel bir birliktelik olan Avrupa Birliği, insanlığın doğrulara dayalı müşterek aklının temel…

Türkiye, 06 Şubat 2023 Pazartesi sabaha karşı 04,17 de tarihinin en büyük deprem felâketi haberleriyle uyandı. Bir benzeri 1668 yılında olduğu tarihi kayıtlarda belirtilen ve 7,2 büyüklüğünde olan büyük Anadolu…

1974 yılı geldiğinde Ankara kaynıyordu. Mehmet Kutlular ve diğer ağabeylerin ikaz ettiği bir kısım vakıfların, gazete aleyhindeki çalışmaları tehlikeli bir şekilde artmıştı. Bingöllü Sıddık adındaki vakıf arkadaş, işin içine Kürtçülüğü…

Risale-i Nur hizmetinde en önemli mesele, dâvâyı, mesleği ve meşrebi aynı anlayan insanların teşkil ettiği bir toplulukta fikir bütünlüğünün olması, ortaya çıkan bir takım içtimâi olaylar yüzünden fikir birliğinin dağılmaması…

Geçmişten günümüze ve geleceğe uzanan zaman çizgisinde, birbirinden çok farklı fikirlere sahip olan toplulukların varlığı, inkârı mümkün olmayan sosyolojik bir gerçektir. Cenab-ı Hak insanları tornadan çıkmış gibi tek tip bir…

En son ve en mükemmel din olan İslâmiyetin doğuşundan günümüze kadar, o dinin yayılması ve yüceltilmesi için çeşitli mezhep, meslek ve meşreplere mensup cemaat ve tarikatlar meydana gelmiş ve bu…

Misak-ı milli hudutları içinde yaşayan milyonlarca vatandaşını, huzur ve güven içinde sevk ve idare etmesi gereken bir devletin en büyük gayesi ve vazifesi, birlik ve beraberliği tesis ve temin etmesidir.Devletin…

Bu dünya bir imtihan meydanıdır. Altınları bakır olanlardan ayıran bir elek, elmasları şişelerden, sıddık fedakârları mütereddit sebatsızlardan, halis muhlisleri benlik ve menfaatini bırakmayanlardan temyiz ve tefrik eden bir süzektir. Samimi…

Bir önceki makalemizde ifade ettiğimiz gibi ayrımı yapan ve münakaşayı körükleyen lâik cephedir. Resmi ideolojiyi korumak ve kollamak adına yapıyor. Müminler inançlarının icaplarını yaşamaya çalışıp, bundan uzak yaşayanlara müdahale etmemeyi…

Cumhuriyet kurulduğundan bu yana, ulus devlet anlayışı ile yola çıkıldığından ve asırlarca milleti bir arada tutan değerler devletçe dışlandığından; milli birlik ve beraberliği sağlamada çeşitli zorluklarla uğraşarak geliniyor. Tek partili…

Risale-i Nur’un meslek ve meşrebinin temel ölçülerini aynı anlayan Nur’un hakiki ve sâdık şakirtleri, diğer ehl-i iman gruplarımızla bir önceki makalede anlatılan nice düsturları yaşadıkları gibi, kendi içlerinde daha hassas…

İslâm tarihi boyunca bin seneyi aşkın bir zamandan beri, Allah’ın adını yüceltmek ve İslâm dinini yaymak için, farklı isim ve ünvanlarda hak tarikatlar ve cemaatler hizmet ederek geliyor. Bunların aslî…

Akşam namazını Yeşilköy Havaalanında kıldıktan sonra koşarak İzmir uçağına yetiştim. Son kişi de bendim zaten. Hemen kapıyı kapattılar. Bu sefer iki kişilik koltuğumda çok genç ve yakışıklı biri oturuyordu. İzmir’e…

Muhtelif zamanlarda lâik-antilâik şeklinde milletin birlik ve beraberliğinin sarsılmasına sebep olanlara, o günün şartlarında Bediüzzaman Hazretleri gereken ikazları yapmış, bu günküler gerçeklere göz kapadıkları gibi, o zamandaki kesimler de göz…

Cumhuriyet kurulduğundan bu yana, devlet ve milletçe temin etmeye çalıştığımız konuların başında milli birliği sağlamak geliyor. Katı parti taassubu veya etnik köken farklılığı gibi daha bir çok sebepler vardır ki,…

Hayatı boyunca müspet hareketi mesleğinin en temel prensiplerinden biri yapan Bediüzzaman Hazretlerinin, meslek ve meşrebini özenle takip eden Nur Talebeleri ve iman hizmeti cereyanı, başkalarıyla kıyaslanmayacak kadar önemli ve değerli…

Tarih boyunca birlik ve beraberliğini koruyabilen devletlerin, milletlerin, cemaat ve cemiyetlerin, kendi güçlerinin çok üzerinde işler başardıklarına tarihî hadiseler şahitlik eder. Birliğini kaybedenler ise, maddeten ve sayı bakımından çok güçlü…

Cumhuriyet kurulduğundan bu yana, ulus devlet anlayışı ile yola çıktığımızdan ve asırlarca milleti bir arada tutan manevi değerler devlet tarafından dışlandığından, milli birlik ve beraberliği sağlamada çeşitli zorluklarla boğuşarak geliyoruz.…

Türk’üyle, Kürd’üyle, Laz’iyle , Çerkez’iyle, Alevisi ve Sünnisiyle asırlarca bir ve beraber olduğumuz ve koskoca bir tarihi birlikte yaptığımız asil ve necip bir millet olarak, cumhuriyet dönemine geçtiğimizden bu yana,…

İslâm devletleri arasında gerçekleşecek olan İslâm Birliğini doğru anlamak ve yorumlamak lâzım geldiği gibi, cemaatler arası birliği de doğru okumak ve gereğini öyle yapmak lâzım gelir. Bahsi geçen cemaatler arası…

Toplum mühendisliği projeleriyle bütün bir milleti tepeden tanzim etme gayretkeşliğine karşı, tamirle vazifeli bir cereyan olarak ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi, hiç bir zaman zorlama bir yolu tercih etmedi. Milletin…

İslâm dinine hizmet eden gruplar arasında Nur Talebelerinin ve Nur Hareketinin ayrı bir önemi ve değeri vardır. Asr-ı Saadetteki Sahabelerin hizmet tarzının günümüze yansıyan bir cilvesi olan bu hareket, doğrudan…

“Tenasüp, tesanüdün esasıdır.”kaidesiyle fikir, meşrep ve mizaç bakımından birbiriyle uyumlu olan fertlerin, ortak bir topluluk meydan getirmeleri fıtrî bir neticedir. Kaderin sevkiyle meydana gelen ve İslâm tarihinin zenginliğine vesile olan…

Tarih boyunca milletlerin, cemiyetlerin, tarikat ve cemaatlerin birlik ve beraberliği en önemli meselesi olmuş, bazen bu konuda başarılı, bazen başarısız kalınmıştır. Özellikle ehl-i imanın birlik ve beraberliği muvaffakiyetin ön şartı…

“Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allah lânet etsin.”hadis-i şerifiyle umum müminleri ikaz ve irşat eden Hazret-i Resülullah (asm), çok önemli ve hassas bir konuya dikkatlerimizi çekiyor. İslâm tarihi boyunca Müslümanların galibiyet…

Sevgili Peygamberimiz (asm) “Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allah lânet etsin.”hadis-i şerifiyle, dehşetli bir hakikati ihtar ediyor. Yılan gibi zehirlemekten lezzet alan bir kısım insanlar, cemiyet hayatını karıştırmayı, insanları birbirine düşürmeyi,…

İslâmiyet, Kur’an ve bu vatan maslahatını dikkate alarak, kıyamete kadar değişmeyecek şaşmaz ölçüler vaz eden Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu esasları, zorlama tevillerle kendimize uydurmak değil, bilâkis kendimizi o esaslara uydurmamız gerekir.…