Bediüzzaman Hazretlerinin sağlığında devamlı sürgün, işkence, zindan, zehirlenme ve daha bir çok eza ve cefalara maruz kalan Nur Talebelerinin, çektiği sıkıntılarla üstlendikleri dâvâ dikkate alınsa ve tarihte olanlara mukayese edilse,…

Hak ve ebedi olan dâvâlar, insanlık tarihi boyunca hep çile, zahmet ve meşakkatlerle yoğrulmuştur. Musibetlerin biri biterken diğeri başlamıştır. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin, Allah’ın birliğini âleme ilân edip dinlerine…

Yaz mevsimi gelince üstlerine rehavet çöken insanların büyük ekseriyeti, kendilerini deniz sahillerine veya yaylalara atıyorlar. Yılın yorgunluğunu atmanın tek formülünü hiç bir şey düşünmeden, kitap okumaktan da uzak bir tatil…

Dünya çapında ve mukaddes bir dâvâ olan Risale-i Nur Hareketi, Allah’ın adını yüceltmek ve İslâm dinini her tarafa yaymak için bir araya gelen Nur Talebeleri, kaderin sevkiyle bir araya gelmiş…

(Dünden devam) Şevk atına binip mânevi cihad meydanına çıkan himmet ve gayret duygusunun, ayağına vurup atından düşürten en büyük belâ ise yeistir. Yeis ve ümitsizlik kanser gibi bir hastalıktır ki,…

Bediüzzaman Hazretlerinin meslek ve meşrebini takip eden Nur’un hakiki ve sâdık talebeleri de aynı karakteri muhafaza etmişlerdir. Uzun zamanlar içinde meydana gelen ihtilaller, muhtıralar, dahili ve harici bölünmeler ve fitneler…

(Dünden devam) İçinde demokratik değerleri barındıran dindar bir cumhuriyete, din adına sahip çıkan Nur mesleği ve mensupları, her türlü istibdat ve dikta yönetimlerine ilmen ve fikren karşı çıkar. Milletin birliğini…

Âhir zamandan Asr-ı Saadete uzanan bir ilim ve irfan köprüsü kurarak, Sahabe mesleğinin bir cilvesini günümüze taşıyan Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an ve Sünnet referanslı bir hizmet modelini ihya ve inşâ etmiştir.…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretleri şâyet devletle iş birliği içine girip, onların maksatlarına hizmet etseydi, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde oturup, resmi ideoloji istikametinde fetvalar vererek saltanat sürecekti. Fakat, o…

İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan fikir hareketleri, kendi kimliklerini korumakta ısrarlı oldukları müddetçe, gelişip büyüyemediklerini gördüklerinden, devlet gücünden yararlanmayı ve maksatlarına vesile yapmayı bir maslahat olarak görmüşlerdir. Bahsi geçen durumun,…

Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı gibi, eserleri olan Risale-i Nur tefsirleri de bir bütündür. Eserler arasında bir tercih yapılamaz. Bu hakikati Bediüzzaman şöyle ifade eder: “Ben hangi risaleyi okursam ‘En birinci budur.’…

Son müceddit kimliğiyle çağın tefsiri olan Risale-i Nur eserlerini telif eden Bediüzzaman Hazretleri, kendi sağlığında hayatını üç devreye ayıran ender şahsiyetlerden biridir. Onun ömür boyu değişmeyen en büyük emeli ve…

Dört yüz seneden fazla İslâm âlemine hilâfet merkezliği yaparak, Müslüman devletlerin birlik ve beraberliğini sağlayan Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra, İslâm ülkeleri ipi kopmuş tespih taneleri gibi darmadağın oldu.…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin (hayırlı işin) çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleri (hizmetkârları) ile çok uğraşır. Bu mânilere ve…

(Dünden devam) Ehl-i dalâletin şeytanî plan ve silahları hakkında Bediüzzaman Hazretlerinin şu tespitleri ne kadar hayret vericidir! : “Ben kendim mükerreren müşahede etmişim ki, yüzde on ehl-i fesat, yüzde doksan…

Asırlardır sürüp gelen klasik tarikat modeli yerine, âhirzaman ile Asr-ı Saadet arasında bir ilim ve irfan köprüsü kurarak, Sahabe mesleğini zamanımıza taşıyan Bediüzzaman Hazretleri; tefâni denilen kardeşler birbirinde fâni olmak…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı zaman tek bir dâvâsı vardı. O da, âlemlerin yaratıcısı olan Allah’a  iman edilerek dünya ve âhiret saadetini temin etmekti. Peygamber Efendimizin…

(Dünden devam) Risale-i Nur hizmetlerine gelince, bu hizmet inayet ve Allah’ın koruması altındadır. Kimsenin ona bilerek veya bilmeyerek zarar vermeye gücü yetmez. Dünya durdukça o da duracak ve kıyamete kadar…

(Dünden devam) İşte, Ehl-i Beyt zincirinin bu asırda nuranî bir halkasını teşkil eden ve kendi ifadesiyle baba tarafından soyu Hazret-i Hasan’a (r.a.), anne tarafından da Hazret-i Hüseyin’e (r.a.) dayanan, bu…

(Dünden devam) Bediüzzaman Hazretlerinin vefatından sonra, gerçekten bir Said’e bedel binler, yüz binler, hatta milyonlar genç Saidler ortaya çıkmış ve küçük bir Bediüzzaman gibi bu kudsi ve dünya çapındaki dâvâya…

(Dünden devam) Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri büyük bir ejderha ile boğuşuyordu. Onun ayrı bir ordusu, topu, tüfeği yoktu. Ve öyle şeylere itibar da etmiyordu. Zira, dahildeki cihad maddi değil, manevi…

2023 yılı ilkbaharında yapılacağı söylenen genel seçim öncesinde, insanların bütün akılları ve fikirleri, tercihleri ve konuşmaları bunun etrafında dönerken, bizler asıl vazifemizin başında durmaya ve bu insanların ebedi hayatlarını kurtarma…

(Dünden devam) Çorum ili, Ankara’ya iki yüz kırk kilometre mesafededir. Mehmet Yılık kardeşin aracında dört kişiydik. Yollar su gibi önümüzde akıyordu. Şevk, heyecan ve gayret hisleriyle doluyduk. Çünkü bu yol,…

Malazgirt kapılarından girerek Viyana kapılarına kadar dayanan ve üç kıt’aya dağılan geniş bir dünya coğrafyasına asırlarca hükmeden ve Kur’an-ı Kerim’de övülen Türk Milletinin oğulları ve torunları; bu gün yine ecdatlarına…

Ebced ve cifir ilminde çok ileri düzeyde bilgi sahibi olan Bediüzzaman Hazretleri, Tövbe Suresinin 32. ayetinin tahlilini yaparken şu ilginç tespitleri yapmaktadır: “Eğer şeddeli mim dahi, şeddeli lâmlar gibi bir…