(Dünden devam) İktisadî ve siyasî menfaat perdesi altında, aslında gizli bir din savaşları sürüp gidiyor. “Dinde zorlama yoktur.” İlâhi fermanını kendilerine rehber yapan müminler er ya da geç cami, kilise…

Hazret-i Âdem (as) zamanından beri Hâbil ve Kâbil ile başlayan kardeş kavgaları, zamanla yerini kabile savaşlarına, daha sonra devletler arası savaşlara, hatta bütün dünyayı yakıp yıkan cihan savaşlarına bıraktı. Kuvvete…

(Dünden devam) Amerika’ya gelince, zaten o Avrupa medeniyetinin bir uzantısıdır. Batı devletleri denildiği zaman, Avrupa, Amerika ve Avustralya buna dahildir. Çünkü, dayandığı temel değerleri ortaktır. Avrupa Birliğine üye olmak, İttihad-ı…

Üçüncü bin yıla dünya milletleri büyük umutlarla girdi. 20. asrı dünya savaşları, yıkılışlar, ahlâk ve iman açısından çöküntü ve sarsıntılarla geçiren devlet ve milletler, en büyük darbeyi iman ve inanç…

30 Mart 2002 tarihinde Kutlular Ağabey Ankara’ya geldi ve bizi Enstitü şubesine çağırdılar. Salonda Kutlular Ağabey, Ali ve Ömer Ağabeyler, Urfalı İsmail ve Bestami beyler, bir de benimle birlikte Mustafa…

Yaklaşık sekiz milyarlık bir insan nüfusunu üzerinde barındıran yaşlı dünyanın her tarafında, her çeşit sıkıntı ve problemlerin alabildiğine yaygın olduğu görülür. İnsan unsurunun olduğu yerde problem olmaması mümkün değildir. Zira…

İnsanlık tarihi ihtilâller, savaşlar, kaos ve kargaşalar içinde geçti. Bu gün yine değişen bir şey yok. Hasis menfaatleri için on bin kilometre uzaktan gelerek Orta doğuyu ateşe veren Amerika Birleşik…

Yaratılmış bütün varlıklar arasında farklı bir konumu ve durumu olan insanlık âlemi, ekseriyet itibariyle yaratılış ve dünyaya gönderiliş gayesinin dışında bir seyir takip ederek günümüze kadar gelmiş ve öyle de…

Hudeybiye Anlaşmasındaki zahiren Müslümanların aleyhinde olan bahsi geçen bu maddeler ve Kâbe’yi tavaf edemeyeceklerinden dolayı sahabeler çok mahzun olmuşlardı. Cenab-ı Hak, Medine’ye dönüş yolunda Hazret-i Peygambere (asm) Fetih Suresini vahyetti.…

Aile hayatında kötü zanlardan doğan huzursuzluk, zamanla boşanmaya kadar gidebilmektedir. Bilgi, belge, delil ve ispat olmadan meydana gelen bu gibi olaylar, cemiyet hayatını tehdit eder hale gelip, çocukların perişan olmalarına…

Dünyevi maksatlar için kurulan bir kısım organizasyonlarda iç sıkıntılar meydana geldiği gibi, uhrevi ve ulvi gayeler etrafında toplanan ve sırf Allah rızasını esas alan hizmet gruplarında da dahili problemler çıkabilir.…

Bazı kelimeler vardır ki, insan onu duyduğu zaman ruh dünyası kararır ve allak bullak olur.  Onlardan birisi savaş kelimesidir. Kadın-erkek, genç-ihtiyar, çoluk-çocuk demeden nice insanların ölümüne ve nice şehirlerin harabeye…

Kâinatın Efendisini (asm) her cihetle örnek alan ve adım adım takip eden ve bu asırda onun son temsilcisi olan Bediüzzaman Hazretleri de, affetmeyi âdeta bir meslek haline getirdi. “Beni idamla…

Yirminci asrı, acı, gözyaşı ve ızdıraplarla geride bırakan insanlık âlemi, yirmi birinci asrı bir barış asrı yapmak istiyor. Devletler ve milletler arasındaki uyuşmazlıkları ve devlet ile millet arasındaki çatışmaları, demokrasi…

Dünyaya geldiğine bin defa pişman olan, herkese ve her şeye kızan; yakıp yıkmak, kırıp dökmek isteyen iç barışı olmayan insanlar, her an patlamaya hazır bir bomba veya dinamit gibidirler. İç…

İnsan mahiyeti itibariyle, nihayetsiz istidat ve kabiliyetlerle, karmaşık duygu ve hislerle donatılmış bir varlıktır. Öylesine engin bir derinliği ve geniş bir ufku vardır ki, araştırıldıkça bilinmezliği artan ve iç dünyası…

Osmanlı tarihinde ilk defa 31 Mart 1909 ayaklanması ile gündeme gelen irtica, cumhuriyet tarihi boyunca Müslümanları töhmet altında bırakmak ve köşeye sıkıştırmak için kullanılarak geliniyor. Halbuki hakiki bir terakki ve…

Bir ülkenin harici tecavüzlere karşı korunması ve dahildeki emniyet ve âsâyişin muhafazası için en önemli unsur, silahlı kuvvetler ile diğer emniyet güçleridir. Hiç bir ülke savunmasını başkalarına havale edemez ve…

Asrımızda dinsizliği temsil eden büyük deccal komünizmin, hür dünyayı tehdit etmesini durduran ve askeri cenahta gerçekleşen İslâm-Hristiyan ittifakı “NATO”ile gerçekleşti. Ve nihayet 1991 yılında Sovyetler Birliğinin çökmesi ve komünizmin ölmesiyle…