(Dünden devam) Amerika’ya gelince, zaten o Avrupa medeniyetinin bir uzantısıdır. Batı devletleri denildiği zaman, Avrupa, Amerika ve Avustralya buna dahildir. Çünkü, dayandığı temel değerleri ortaktır. Avrupa Birliğine üye olmak, İttihad-ı…

Üçüncü bin yıla dünya milletleri büyük umutlarla girdi. 20. asrı dünya savaşları, yıkılışlar, ahlâk ve iman açısından çöküntü ve sarsıntılarla geçiren devlet ve milletler, en büyük darbeyi iman ve inanç…

(Dünden devam) Bahsi geçen  hakikatler çerçevesinde, Avrupa Birliği ile entegrasyon noktasında dindar kitlelerin hiç bir tereddüdü olmamalıdır. Din ve maneviyat cihetinden, şuurlu Müslümanların Avrupalılara verebileceği çok şeyleri vardır. İslâm dinini…

(Dünden devam) “Kara Avrupa’sı olan Fransa, Almanya ve diğerlerine bedel İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi Anglo-Sakson ülkelerde ise, hukukun üstünlüğü ilkesi ön plandadır. Toplum kendi kendini düzenler. Hukuku toplum üretir.Teşebbüs…

Tarih boyunca büyük dâvâlar, dâvâsı uğrunda ölüm de dahil her şeyi göze alabilen ve değil dünyasını, âhiretini bile fedâ edebilecek kadar yüksek bir fedakârlık duygusunu yaşayabilenler üzerinde yükselmiş ve gelecek…

Avrupa, çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü demokratik değerlere sahip bir topluluk olmayı, Amerika ve Avustralya gibi hedefine koymuştur. Farklılıkları bir zaaf değil, bilâkis bir zenginlik olarak kabul etmektedir.…

Avrupa Birliğine aday bir ülke statüsü kazanmamızla birlikte bir çok tartışma konuları da ortaya çıktı ve hâlâ tartışılmaya devam ediliyor. Siyasi, iktisadi ve kültürel bir birliktelik olan Avrupa Birliği, insanlığın…

Hukuk kanunlarını İsviçre, Almanya ve İtalya’dan ithal eden Türkiye Cumhuriyeti, toplumsal bir sözleşme olan anayasalarını hiç bir zaman sivillerin eliyle yapamadı. Özellikle 1961 ve 1982 anayasaları ihtilâlcilerin vesayeti altında yapıldı…

Yirminci asrı, acı, gözyaşı ve ızdıraplarla geride bırakan insanlık âlemi, yirmi birinci asrı bir barış asrı yapmak istiyor. Devletler ve milletler arasındaki uyuşmazlıkları ve devlet ile millet arasındaki çatışmaları, demokrasi…

Günümüzden bir asırdan fazla bir zaman önce, Ayasofya Camisinden bir namaz çıkışından sonra, oturulan çayhanede Cami-ül Ezher rektörü Şeyh Bâhid Efendi, karşısındaki genç âlime bir soru sorar: ” Osmanlı ve…

Peygamber nazarıyla geleceğe bakan ve istikbal karanlığı içinde gizli hadiseleri, vukuundan önce Cenab-ı Hakkın izin verdiği kadarıyla ümmetine haber veren bütün peygamberler gibi, son peygamber olan  Peygamber Efendimiz (asm) de…

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin tespitiyle “İnsanın terakki ve tekemmülüne ve mahiyet-i Nev’iyesinin kuvveden fiile çıkmasına hizmet etmesi” gereken medeniyet, Batı toplumlarında yalnız madde esas alınıp, maneviyat terk edildiği için toplumlarını…

Cenab-ı Hak tarafından dünya coğrafyasının insanın yaşamasına elverişli hâle getirilmesinden bu yana, üzerinde yaşayan kavim ve milletler çok medeniyetler kurmuş ve o medeniyetler insanlık tarihinin ziyneti olmuştur. Milâttan önce kurulan…

Asrımızda dinsizliği temsil eden büyük deccal komünizmin, hür dünyayı tehdit etmesini durduran ve askeri cenahta gerçekleşen İslâm-Hristiyan ittifakı “NATO”ile gerçekleşti. Ve nihayet 1991 yılında Sovyetler Birliğinin çökmesi ve komünizmin ölmesiyle…

Din ve kültür farklılığından kaynaklanan bir düşmanlıkla, teşkil ettikleri haçlı ordularıyla İslâm âlemine hücum eden, fakat Kılıçaslan ve Selahattin-i Eyyubî ve emsali Müslüman kumandanlarla her seferinde püskürtülen ve bozguna uğratılan…

İlk emri “Oku!” olan bir dine mensup İslâm âlemi, o emrin gereği olarak hem okudular hem de yazdılar. Milyonlaraca Arapça ve başka dillerde yazılmış kitapların meydana gelmesine vesile oldular. Batı…

=DÜNDEN DEVAM: 23 sene önce gerçekleşen bir seyahat yazısı) Çok yoğun bir hizmet programı bitmiş ve artık Türkiye’ye dönüyorum. 12/15 de THYolları uçağına yetişmek için Alâeddin Hoca bize yardımcı oluyor.…

(Dünden devam-) Salı günü, Hasan Yılmaz ve Şendoğan kardeşlerin arabalarıyla Hollanda yollarındayız. Denhak’ta öğle namazını Mescid-i Aksa camisinde kıldık. Akif Kara Ağabeyin evinde akşam namazı ve çorbasından sonra Rotterdam’a geçtik.…

Üç kıt’aya yayılmış Osmanlı Devleti topraklarında çok dinli, çok dilli ve çok hukuklu ırklardan meydana gelen muazzam bir nüfus yaşıyordu. Osmanlının çok güçlü ve hükümran olduğu dönemlerde aynı açtı altında…

Kıyamet alâmetlerinden olan güneşin batıdan doğmasını mecazi olarak da anlamak mümkündür. İslâm dini, insanlık âlemini manen aydınlatan bir güneş gibidir. İslâm, parlak bir güneş gibi Orta Doğudan doğdu. Asırlarca Asya,…