Allah korkusu ve âhiret inancıyla her türlü olumsuz hareketlerden uzak duran insanlar kanun ve nizam tanır, hak ve hukuka riayet eder. Hürmet ve merhamet duyguları gelişir. Karıncayı bile incitmeyecek bir…

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimizin (asm) bir kızıyla evlenip, onun vefat emesiyle ikinci kızını da alarak Zinnureyn ünvanını alan Hazret-i Osman (r.a.), dört büyük halife içinde haya vasfıyla temayüz etmiş mümtaz…

Ehl-i imanın imanını dalâlet-i mutlakadan muhafaza etmek ve hem kendilerini, hem de vatandaşlarını kabrin tek başına hapsinden ve cehennemin ebedi idamından kurtarmak gayesiyle, bir asra yakındır bütün gayretleriyle çalışan Nur…

Bin yıllık geçmişten gelen birikim, çağın getirdiği yeni kavramlar ve bir de mukaddes İslâm dininin öngördüğü değerler yoğrularak ülkemiz şekillendirilseydi, bu gün “Nasıl bir Türkiye?” arayışından çoktan kurtulmuş olurduk. Dindar…

Âhirzamanın son müceddidi olan Bediüzzaman Hazretlerinin, temsil ettiği kudsî mesleğinin en temel esaslarından biri de müspet harekettir. İmanından gelen bir şehamet ve cesaretle en zalim ve cebbar kumandanlara bile boyun…

Bir asra yakın bir zamandan beri devlet tarafından takibata uğrayan ve kanunlar çerçevesinde suç bulunamadığı halde, iki bin civarında  mahkemelerde muhakeme edilip berat alan ve çok çeşitli isnat ve iftiralara…

Telif ettiği Nur Risaleleriyle iman hakikatlerini kat’i delillerle ispat ve izah eden Bediüzzaman, imandan medet alarak güçlenen asâyişin temel taşlarını, fertlerin kalbinde tespit ve tahkim etmektedir. Allah korkusu ve âhiret…

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin istediği gibi inanmak ya da hiç inanmamak gibi bir hürriyeti vardır. Bu hürriyet, vicdan ve din hürriyeti başlığı altında anayasanın teminatı altındadır. Ancak, inanmama…

Bin yıllık mazisinde âlemlerine bir ruh gibi sinmiş ve sirayet etmiş olan İslâm dinine sımsıkı bağlı olan Müslümanlar, dinlerinin tehlikeye düştüğünü ve devlet gücüyle yok edilmeye çalışıldığını gördükleri her dönemde,…

Bu milletin dünya ve âhiret saadeti için hayatını feda eden Bediüzzaman Hazretlerini, başka maksatlar güden devrin idarecileri onu mahkum etmek, hatta yok etmek istediler. Hep “Asâyişi ihlâl edebilir.”demişler. Fakat emniyeti…

Yetmiş sene boyunca takibata uğrayan ve kanunlar çerçevesinde suç bulunamadığı halde, iki binden fazla mahkemelerde muhakeme edilip berat eden ve çok çeşitli isnad ve iftiralara muhatap olup rejim ve devlet…