(Dünden devam) Bu gün itibariyle devlet ile millet arasında istenilen seviyede bir uzlaşma, barışma ve kucaklaşma gerçekleşmemişse, sebep olan faktörlerin en başında, paşaların dayattığı 1982 anayasası olduğu bilinmektedir. Kemalizm görüşüne…

Altı asır boyunca padişahların tayin ettiği paşalar tarafından idare edilen Osmanlı Devleti, birinci dünya savaşı sonrasında tarih sahnesinden çekilirken, onun miras bıraktığı topraklar üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, yine…

Cumhuriyet ilânının yüzüncü yılını idrak ettiğimiz bir zamanda, bir türlü tam anlamıyla demokratikleşememenin sancılarıyla, hâlâ hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü meselelerini tartışmaya devam ediyoruz. Halkın kendi kendisini idare etmesi anlamına…

(Dünden devam) Bu itibarla demokrasi, her kesin istediği şeye inanabilmesi ve inandığı gibi yaşayabilmesinin güvencesidir. Fakat, bahsini ettiğimiz demokrasi uydurma ve şekilden ibaret değil, gerçek anlamda ve dünya standartlarında tam…

Dünyanın değişik devletlerinde uygulanan baskıcı rejimler gibi, Türkiye Cumhuriyeti de resmi ideolojiden çok çekti.Halka rağmen halk için icraatlar yapan, İslâmiyet yerine ırkçılık anlamında Türk milliyetçiliğini ikame eden, istibdad-ı mutlak mânâsında…

Türkiye’yi yeniden şekillendirmek, sivil ve demokrat bir anayasa yapmak için meclisteki siyasi partiler ciddi bir çalışma içindeler.  Hepsi, elbette millet ve memleket menfaatine en doğru bir anayasa ortaya koymaya çalışıyorlar.…

Türkiye, 1924 anayasasında “Bu devletin dini, din-i İslâm’dır.”kaydını ikinci maddesine koymuş. 1928 yılında o maddeyi kaldırmış. 1937 tarihine kadar boş bırakılan o maddeye “Türkiye, lâik bir cumhuriyettir.”ibaresini koymuş. Daha sonra…

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 1924-1960-1982 anayasaları, sivillerin değil ihtilâl yapmış askerlerin anayasasıdır. Atatürk ilke ve inkılapları, paşaların yaptırdığı anayasaların ruhunu teşkil eder. Onlara uymayan kanunlar yapılamaz. Hem Atatürk hem de…

Aşiret, kabile ve beylik dönemlerinden devlet geleneğine geçen insanlık, teşkilatlı bir yapılanmayla işlerini daha düzenli, sosyal hayatı ise daha güvenli bir hâle getirdi. Devlet millet için vardır. Millet devlet için…

2. Meşrutiyet ile birlikte ilan edilen anayasa üzerinden ortaya çıkan mücadelede, kafaları karıştıran ve anayasayı ilan ve kabul edenleri dinden çıkmış gibi gösteren radikal bir kısım dindarların durumuna üzülen Bediüzzaman,…

Son peygamber olan Hazret-i Muhammed (asm) dünyaca hâkim ve sultan olduğundan, semavi dinlerin en sonuncusu olan İslâm ve onun kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak; insanın bir ferdinden aileye, sosyal…

Anayasa ile koruma altına alınan ilke ve inkilâplara rağmen, sağ iktidarlar özel teşebbüs ve özelleştirmenin öncülüğünü yaparak geliyorlar. Dünyada meydana gelen gelişmeler ve iktisadî reformlar bunun böyle olmasını gerektiriyor. Zaten…