(Dünden devam) Yaşadığı zamanın insanlarından daha fazla, gelecek zamanın nesillerini kurtarmayı esas alan Bediüzzaman Hazretleri, milyonlarca vatan evlatlarının imanlarının kurtulmasına, vatan ve millete faydalı birer insan olmalarına vesile olmuştur. Ülke…

İslâm dini gelmezden önce, insanlık vahşet ve bedeviyet dönemini yaşıyordu. İnsanların hak ve hürriyetleri adına hiç bir şey yoktu. Kadın olsun, erkek olsun insanlar eşya gibi alınıp satılıyordu. Kölelik ve…

Bütün insanlığa hem yüksek ahlâkı hem yaşantısıyla en büyük bir örnek olan Hazret- Muhammed (asm), öncelikle Müslümanlara sonra bütün insanlığa rehber olacak görgü kurallarına işaret eden aşağıda gelen hadis-i şerifler,…

Sosyal bir varlık olarak yaratılan ve toplu halde yaşamak durumunda olan insan nev’i, beşerî münasebetlerinde dikkatli olmak ve diğerlerine insanca muamele etmek mecburiyetindedir. Ancak, mahiyetine yerleştirilen akıl, gazap ve şehvet…

Hayatı, hal ve hareketleri hep orta yol olan Sevgili Peygamberimiz (asm) Bedir savaşı bitince, Hazret-i Ömer’e sordu “Ya ömer ! Sence bu esirleri ne yapalım?” diye sordu. Hazret-i Ömer (r.a.)…

İnsanların en hayırlısı olan Müslümanlar ve Müslümanların içinde de en hayırlısı olan Hazret-i Muhammed (asm), en mutedil ve en müstakim bir fıtratta yaratılmıştı. Cenab-ı Hak onu en güzel bir tarzda…

“Kâinatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır.” diyen Bediüzzaman Hazretlerinin tarifine göre İman, Şems-i Ezeliden vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki, vicdanın iç yüzünü tamamıyla…

Cenab-ı Hak, imtihan  için yaratıp bu dünya meydanına gönderdiği insanların fıtratına, güzel ahlâklarla birlikte fena hasletleri de yoğurarak yerleştirmiştir. Birbirine zıt olan bu sıfatların, iman ve iradesiyle güzel olanları tercih…

1950 Yılında çok partili demokrasi dönemine geçildiğinde demokratlığı savunan Bediüzzaman Hazretleri “İslâmiyetin bir kanunu-u esasisi olan hadis-i şerifte ‘Seyyidü’l kavmi hadimühüm.’ Memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır. Demokratlık,…

Güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildiğini haber veren Sevgili Peygamberimiz (asm), yüksek ahlâkın tamamını şahsında Allah’ın izniyle cem etmişti. Hatta birbiriyle tezat teşkil eden güzel ahlâklarda da, en kemâl mertebedeydi. Halbuki,…

Nemime kelimesinden türeyen nemmamlık, bir kimse aleyhindeki sözleri, bozgunculuk yapma niyet ve maksadıyla kendisine eriştirmek anlamına gelir. Sosyal hayatın dengelerini alt üst eden, akrabalar arasındaki sevgi ve irtibat bağlarını koparıp…

“Şeriatın yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibadet, âhiret ve fazilete dairdir. Ancak, yüzde biri siyasete taalluk eder. Onu da ululemirleriniz düşünsün.” diyerek, isyan etmiş sekiz avcı taburunu itaate getiren Bediüzzaman, bu…

Modern devletler başta olarak, bütün ülkelerin en önem verdikleri konuların başında, milletin birlik ve bütünlüğü ile birlikte, asâyiş ve emniyetin, huzur ve güvenin temin ve tesis edilmesi gelir. Bünyesi içinde…

“Bu gün dininizi kemale erdirdim ve tamamladım.”ferman eden Cenab-ı Hak, son din olan İslâm’ı göndermek suretiyle, insanları ahlâk bakımından yüceltmek ve sosyal hayatta adalet ve huzuru temin etmek istemiştir. Diğer…

İnsan hayatının en parlak ve en heyecanlı dönemi, şüphesiz gençlik yıllarıdır. On beş ile otuz beş yaş arasındaki bu dönem iyi değerlendirilir, Allah’ın razı olacağı bir tarzda iffet, istikamet ve…

(DÜNDEN DEVAM: 1998 yılında ve 28 Şubat post modern darbesinin baskı ve zulümlerinin bütün ağırlığıyla milleti ezdiği bir zamanda gerçekleşen bir seyahat yazısı.) GENEL BİR DEĞERLENDİRME Üç günü Singapur’da, üç…

Bin dört yüz senelik İslâm tarihinin belli bir döneminden sonra ortaya çıkan ve değişik isimlerle anılan  tarikatların günümüzde devamı olduğu gibi, cumhuriyetin ilânından sonra meydana gelen bir takım cemaatler de…

“Bu gün dininizi kemale erdirdim ve tamamladım.”ferman eden Cenab-ı Hak, son din olan İslâm’ı göndermek suretiyle insanları ahlâk bakımından yüceltmek ve sosyal hayatta adalet ve huzuru temin etmiştir. Diğer hayvanlar…

Sosyal hayatın bütün katmanlarında uygulanması gereken ve âdâb-ı muaşeret denilen görgü kurallarının en güzeli ve en etkili olanı, şüphesiz Sevgili Peygamberimizin (asm) bizzat yaşadığı kurallardır. Bu hususta iktibas ettiğimiz şu…

Sosyal bir varlık olarak yaratılan ve toplu halde yaşamak durumunda olan insan nev’i, beşerî münasebetlerinde dikkatli olmak ve diğerlerine insanca muamele etmek mecburiyetindedir. Ancak, mahiyetine yerleştirilen akıl, gazap ve şehvet…

Hazret-i Muhammed (asm) fıtraten en yüksek bir ahlâk üzerinde yaratılmıştı. İfrat ve tefritten uzak durur, daima orta yolu tercih ederdi. İnsanlık için en büyük bir rehber olarak tayin edilmişti. Onun…

Hazret-i Muhammed (asm), beklenen son peygamberdi. Hazret-i İsa (as), Onu “Hak ile bâtılı ayıran, insanlığın tesellicisi ve Âlemin Reisi”olarak vasıflandırıyordu. Cahiliye döneminin karanlıkları içinde bulunan mümin ve muvahhit insanlar, Tevrat…

Gizli şirk olarak isimlendirilen makam hırsı ve şöhret, insanın yüksek ahlâklarını ve karakterini bozarak riyakârlığa sevk eder. İnsanlara olduğundan farklı görünme isteği içinde yapmacık hareketlere zorlar. Kendini beğendirme ve sevdirme…

Abdullah ibn-i Ömer’den rivayetle Sevgili Peygamberimiz (asm) bakın ne buyuruyor: “Şu dört şey kimde bulunursa bulunsun tam bir münafık olur. Bunlardan biri kendisinde bulunan kimse de, onu terk edinceye kadar…

Dünyaya imtihan edilmek için gönderilen insanoğlunun, gerçekten çok kompleks ve karmaşık bir yapısı vardır. Normalde, imanının gereği olarak emir ve yasaklar çerçevesinde sürdürmesi gereken hayatını, çoğu zaman sınırların dışına çıkarak…