Hayatı boyunca maksadının aksiyle itham edilen Bediüzzaman Said Nursî, en çok rejim muhalifi ve cumhuriyet aleyhtarı olmakla suçlandı. Ancak, yapılan ne kadar suçlamalar varsa hepsinden kanunlar çerçevesinde berat aldı. “Ben…

Bir devleti dînî esaslar üzerine bina etmek ve yönetmek anlamına gelen teokrasi ve teokratik devlet anlayışı, Batılı toplumları ilgilendiren ve onların içinden çıkan bir yönetim biçimidir. Üç yüz sene süren…

Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Anadolu beyliklerini, zamanla genişleyerek şemsiyesi altına alan Osmanlı Devleti, üç kıt’aya yayılan ve yirmi iki milyon kilometre karelik coğrafyasıyla İslâm birliğini büyük ölçüde sağlamıştı.…

“Bu gün dininizi kemale erdirdim ve tamamladım.”ferman eden Cenab-ı Hak, son din olan İslâm’ı göndermek suretiyle, insanları ahlâk bakımından yüceltmek ve sosyal hayatta adalet ve huzuru temin etmek istemiştir. Diğer…

Güneş, hava, toprak ve su unsurları bir çekirdek etrafında toplanıp, zahirî sebepler olarak İlâhî kudret tarafından bir ağacı mahsul verdiği gibi, Bediüzzaman Hazretlerinin başlattığı iman hizmetinin etrafında toplanan Nur Talebeleri…

Dört halife dönemini örnek göstererek “Ben dindar bir cumhuriyetçiyim.”diyen Bediüzzaman, 2. Meşrutiyetin ilânında din namına ona sahip çıktığı gibi, cumhuriyet döneminde ve çok partili demokrasi döneminde de aynı mânâya sahip…

Şefkat ve merhamet meselesine, muhtelif eserlerinde engin izahlar getiren Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Mektubat eserinde şu açıklamaları yapar: ” Evet, şefkat bütün envaıyla (çeşitleriyle) lâtif ve nezihtir. Aşk ve muhabbet…

Cerbeze, bâtılı hak, hakkı bâtıl gösterecek kadar ifrat bir zekâya sahip olan ve onun istikamet üzere kullanmayanların elinde tehlikeli bir silahtır. Lügat anlamıyla , haklı haksız sözlerle hakikati gizlemek ve…

“Şeriatın yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibâdet ve fazilete dairdir. Ancak yüzde biri siyasete taalluk eder. Onu da ulülemirlerimiz düşünsün.”diyerek, 31 Mart 1909 hadisesinde isyan etmiş sekiz avcı taburunu itaate getiren…

Risale-i Nur mesleğinin bir diğer ciheti, cihad anlayışındaki orijinalliktir. Dahildeki cihadla, harice karşı yapılacak cihadın farkını anlayıp, dahilde manevî tahribatı, manevî, ihlâs sırrıyla tamir vazifesine kanaat etmek, asla kuvvet yoluna…

Hukuk, hak kelimesinin çoğuludur. İnsanın cemiyet hayatında riayet etmesi gereken kaideler ve temel esaslardır.Yani haklıyı haksızdan ayıran prensiplerdir. Hülâsa, hukuk kitaplarında yazılı olan haklar, kanunlar ve kaideler manzumesinin toplamıdır. Hem…

Allah, mutlak adalet sahibidir. Kâinata koyduğu düzen, sistemler ve dengeler o İlâhi adaletin tecellisi olduğu gibi, insanlık âleminde görülen ve her şeye lâyık olduğu karşılığı vermesi de, o İlâhi adaleti göstermektedir.…