(Dünden devam) İktisadî ve siyasî menfaat perdesi altında, aslında gizli bir din savaşları sürüp gidiyor. “Dinde zorlama yoktur.” İlâhi fermanını kendilerine rehber yapan müminler er ya da geç cami, kilise…

Hazret-i Âdem (as) zamanından beri Hâbil ve Kâbil ile başlayan kardeş kavgaları, zamanla yerini kabile savaşlarına, daha sonra devletler arası savaşlara, hatta bütün dünyayı yakıp yıkan cihan savaşlarına bıraktı. Kuvvete…

Farklı görüş, kanaat, inanç ve yaşayışa karşı müsamaha ve tolerans olarak tarif edilen hoşgörü, demokrasinin temel esaslarından biri olan vicdan ve din hürriyetinin, temel hak ve hürriyetlerin bir ifadesidir. Kaynağını…

(Dünden devam) Bahsi geçen hakikatler muvacehesinde bakıldığı zaman, bütün inanç ve fikirlere eşit mesafede olan ve farklı hayat tarzlarına hayat hakkı tanıyan demokrasi yönetimlerinde; fikir ve ifade hürriyeti, vicdan ve…

Yasama, yürütme ve yargı kurumlarının varlığı, bir devleti meydana getiren en önemli temel taşlardır. Onlar olmadan bir devleti teşkil etmek mümkün olmaz. Bunlar içinde adalet kurumunun ayrı bir yeri vardır.…

Genel müdürle aramızda geçen sitemli konuşmadan sonra, doğruca Kutlular Ağabeyin şoförü Mehmet kardeşe gitmiş ve olanları ona anlatmış. O da “Müdürüm! Yönetim kurulu Sami Ağabeyle ilgili bir karar vermiş. Kutlular…

Mücedditler silsilesinin son halkasını teşkil eden ve bulunduğu çağın manevi sahibi olan Bediüzzaman Hazretleri; diyanet, siyaset, cihad ve saltanat gibi daha pek çok dairelerde vazifeli olmanın gereği olarak fikirler beyan…

Güneş, hava, su ve toprak unsurlarının bir çekirdeğin etrafında toplanıp, zahiri sebepler olarak İlâhi Kudret ile bir ağacı mahsul verdiği gibi; Bediüzzaman Hazretlerinin başlattığı iman hizmetinin etrafında toplanan Nur Talebeleri…

İnançsız olduğu halde, kendine inanıyor süsü veren münâfıkların en bariz vasfı, aldatmak ve yalancılıktır. Zirâ Hadis-i Şerifte “Münâfığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz ve…

Bir tek nev olan insanlık âlemine, sair hayvanatın nevileri kadar vazife gördürmek ve imtihanına vesile olmak gibi daha bilmediğimiz binlerce hikmetler ve gayeler için; mahiyetine yerleştirdiği istidat ve kabiliyetlere bir…

Cenab-ı Hakkın “Muhakkak sen pek yüksek bir ahlâk üzerindesin.” övgüsüne mazhar ve yaşayan Kur’an olan Sevgili Peygamberimiz (asm), hayatı boyunca her zaman adaleti esas aldı ve “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”…

Semavi kitaplar içinde en son gönderilen mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim; tevhid, nübüvvet, haşir denilen yeniden diriliş ile birlikte, adalet ve ibadet esaslarını bildirmek ve onlara itaat edilmesini emretmek için indirilmiştir.…

Modern zamanlarda ileri demokrasiyi esas alan ülkelerde kanun devleti yerine hukuk devleti ön plandadır. “Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün sağlanması her şeyin üstündedir.” Dünyada her devletin kanunları vardır. Ancak, bir…

Allah’ın (c.c. Adl, Âdil, Hakem ve Hak isimlerinin yeryüzünde bir tecellisi olan hukuk, sadece insanlar arasında değil, hayvanlar ve cansızlar âleminde bile varlığını gösterir. Her hak sahibine hukuk-u hayatını veren…

Günde beş defa kıldığımız namazda ve kırk rekatta okuduğumuz Fatiha Suresinde “Bizi sırat-ı müstakime hidayet et.” duasında, Allah’tan adl ve adalet olan iffet, hikmet ve şecaat hakikatlerini talep ediyoruz. Büyük…

Eski Said döneminde aktif olarak sosyal hayatın içinde olan ve siyaset yoluyla dine hizmet hissiyle, siyaseti dine dost ve hizmetkâr yapmaya çalışan Bediüzzzaman Hazretleri, yaşadığı dönemin hemen bütün gazetelerinde makaleler…

Âhirzamanın şartları içinde en büyük fitnelerin kol gezdiği ve ehl-i iman için en dehşetli manevi kışların yaşandığı bir zamanda din için, iman için, doğruluk, hak, hukuk ve adalet için her…

Lügat anlamı; doğru, gerçek, adalet ve doğruluğu sabit olan şey mânâsına gelen “Hak” kelimesi, aynı zamanda Allah için, adaletten ayrılmayan, adaletle iş gören ve herkesin hak ve hukukunu en mükemmel…

10 Aralık 1948 yılından beş sene sonra, 3 Kasım 1953 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, önceki beyannameye göre daha etkin ve bağlayıcı özelliğe sahip ve onu imzalayan devletlere…

Sevgili Peygamberimizin (asm) vefatından sonra gelen ümmeti, Onun Kur’an ve Sünnet yolunu takip etti. Özellikle dört halife dönemi, sonraki asırlara en güzel bir örnek oldu. Adalet ve hürriyetin hâkim olduğu…

İslâm dini gelmezden evvel insanlık vahşet ve bedeviyet devrini yaşıyordu. İnsanların hak ve hürriyetler bağlamında hiç bir şeyleri yoktu. Kadın olsun, erkek olsun, insanlar bir eşya gibi alınıp satılıyordu. Kölelik…

“Devlet organları içinde en ziyade hürriyetini muhafaza etmeye, tesirat-ı hariciyeden en ziyade bitarafâne, hissiyatsız bakmakla mükellef olan elbette mahkemelerdir. Adliye memurları, hissiyattan ve tesirat-ı hariciyeden bütün âzâde ve serbest olmazsa,…

İnsanın yaşantısında ve hareketlerinde her istediğini yapması, dinimizce kabul görmemiştir. Batı toplumları da mutlak hürriyet anlayışını terk etmeye başlamıştır. Her türlü hürriyetin başı boş kullanılmasının anarşi ve kargaşaya sebebiyet verdiği…

Hukukun üstünlüğüne dayanan kanun hâkimiyetinin en önemli unsurlarından birisi eşitliktir. Eğer hukuk önünde eşitlik kaidesi işletilmiyor ve şahıslara göre farklı uygulama yapılıyorsa, orada bir arıza var demektir. Maalesef bu gün…

Bu gün itibariyle dünya genelinde iki yüze yakın devlet bulunmaktadır. İrili ufaklı olan bu devletlerin sınırları, bayrakları, paraları , hatta dinleri ve dilleri birbirinden farklıdır. Asırlar süren  arayışlar, denemeler ve…

İslâm dininin ön gördüğü ve insanlık tarihinin ve beşeri yönetimlerin hâlâ erişemediği Asr-ı Saadetteki yönetim modeli, ahlâki değerler ve dînî motiflerle zenginleştirilmiş; hürriyet, adalet, meşveret ve hukukun üstünlüğünden medet alan…