“Devlet organları içinde en ziyade hürriyetini muhafaza etmeye, tesirat-ı hariciyeden en ziyade bitarafâne, hissiyatsız bakmakla mükellef olan elbette mahkemelerdir. Adliye memurları, hissiyattan ve tesirat-ı hariciyeden bütün âzâde ve serbest olmazsa,…

İnsanın yaşantısında ve hareketlerinde her istediğini yapması, dinimizce kabul görmemiştir. Batı toplumları da mutlak hürriyet anlayışını terk etmeye başlamıştır. Her türlü hürriyetin başı boş kullanılmasının anarşi ve kargaşaya sebebiyet verdiği…

Hukukun üstünlüğüne dayanan kanun hâkimiyetinin en önemli unsurlarından birisi eşitliktir. Eğer hukuk önünde eşitlik kaidesi işletilmiyor ve şahıslara göre farklı uygulama yapılıyorsa, orada bir arıza var demektir. Maalesef bu gün…

Bu gün itibariyle dünya genelinde iki yüze yakın devlet bulunmaktadır. İrili ufaklı olan bu devletlerin sınırları, bayrakları, paraları , hatta dinleri ve dilleri birbirinden farklıdır. Asırlar süren  arayışlar, denemeler ve…

İslâm dininin ön gördüğü ve insanlık tarihinin ve beşeri yönetimlerin hâlâ erişemediği Asr-ı Saadetteki yönetim modeli, ahlâki değerler ve dînî motiflerle zenginleştirilmiş; hürriyet, adalet, meşveret ve hukukun üstünlüğünden medet alan…

Hayatı boyunca maksadının aksiyle itham edilen Bediüzzaman Said Nursî, en çok rejim muhalifi ve cumhuriyet aleyhtarı olmakla suçlandı. Ancak, yapılan ne kadar suçlamalar varsa hepsinden kanunlar çerçevesinde berat aldı. “Ben…

Bir devleti dînî esaslar üzerine bina etmek ve yönetmek anlamına gelen teokrasi ve teokratik devlet anlayışı, Batılı toplumları ilgilendiren ve onların içinden çıkan bir yönetim biçimidir. Üç yüz sene süren…

Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Anadolu beyliklerini, zamanla genişleyerek şemsiyesi altına alan Osmanlı Devleti, üç kıt’aya yayılan ve yirmi iki milyon kilometre karelik coğrafyasıyla İslâm birliğini büyük ölçüde sağlamıştı.…

“Bu gün dininizi kemale erdirdim ve tamamladım.”ferman eden Cenab-ı Hak, son din olan İslâm’ı göndermek suretiyle, insanları ahlâk bakımından yüceltmek ve sosyal hayatta adalet ve huzuru temin etmek istemiştir. Diğer…

Güneş, hava, toprak ve su unsurları bir çekirdek etrafında toplanıp, zahirî sebepler olarak İlâhî kudret tarafından bir ağacı mahsul verdiği gibi, Bediüzzaman Hazretlerinin başlattığı iman hizmetinin etrafında toplanan Nur Talebeleri…

Dört halife dönemini örnek göstererek “Ben dindar bir cumhuriyetçiyim.”diyen Bediüzzaman, 2. Meşrutiyetin ilânında din namına ona sahip çıktığı gibi, cumhuriyet döneminde ve çok partili demokrasi döneminde de aynı mânâya sahip…

Şefkat ve merhamet meselesine, muhtelif eserlerinde engin izahlar getiren Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Mektubat eserinde şu açıklamaları yapar: ” Evet, şefkat bütün envaıyla (çeşitleriyle) lâtif ve nezihtir. Aşk ve muhabbet…

Cerbeze, bâtılı hak, hakkı bâtıl gösterecek kadar ifrat bir zekâya sahip olan ve onun istikamet üzere kullanmayanların elinde tehlikeli bir silahtır. Lügat anlamıyla , haklı haksız sözlerle hakikati gizlemek ve…

“Şeriatın yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibâdet ve fazilete dairdir. Ancak yüzde biri siyasete taalluk eder. Onu da ulülemirlerimiz düşünsün.”diyerek, 31 Mart 1909 hadisesinde isyan etmiş sekiz avcı taburunu itaate getiren…

Risale-i Nur mesleğinin bir diğer ciheti, cihad anlayışındaki orijinalliktir. Dahildeki cihadla, harice karşı yapılacak cihadın farkını anlayıp, dahilde manevî tahribatı, manevî, ihlâs sırrıyla tamir vazifesine kanaat etmek, asla kuvvet yoluna…

Hukuk, hak kelimesinin çoğuludur. İnsanın cemiyet hayatında riayet etmesi gereken kaideler ve temel esaslardır.Yani haklıyı haksızdan ayıran prensiplerdir. Hülâsa, hukuk kitaplarında yazılı olan haklar, kanunlar ve kaideler manzumesinin toplamıdır. Hem…

Allah, mutlak adalet sahibidir. Kâinata koyduğu düzen, sistemler ve dengeler o İlâhi adaletin tecellisi olduğu gibi, insanlık âleminde görülen ve her şeye lâyık olduğu karşılığı vermesi de, o İlâhi adaleti göstermektedir.…

Ezelden ebede kadar bütün zamanları ve mekânları kuşatan ilmiyle, kâinatı nasıl olmasını istediyse öyle plânlayan ve programlayan Cenab-ı Hak, ızdırarî kader denilen ilminin bir nev’iyle, âlemi bir nizam altına almıştır.…

En son ve en mükemmel din olan İslâm; irşat, ikna ve tebliğ üzerine kurulu bir dindir. 23 senelik peygamberlik hayatının 13 senesini, Mekke ve civarındaki müşrik Arapların irşat ve tebliğine…

Allah’ın bin bir isminden biri olan ADL ismi, bu dünyada bütün mahlukatının hukuk-u hayatlarını vermekle kendini gösterdiği gibi, yapılan o kadar zulümlerin, haksızlıkların ve isyanların kısmen bu dünyada cezasını vermekle…