Hayat

SON MÜCEDDİT

Âhirzamanda geleceği ve fitne ateşlerini söndüreceği müjdelenen son müceddid, hem diyanet hem siyaset hem cihad hem saltanat gibi pek çok dairelerde vazifeli olduğu için, Mehdi Âl-i Resul ünvanıyla, ümmetin dalâlet bataklığından hidayet sahrasına çıkmasına vesile olacaktır. İman hakikatlerine hizmeti en birinci esas yaparak, sünnet-i seniyeyi ve şeair-i İslâmiyeyi ihya edecektir.

İnsanlık âleminde Allah’ı inkâr fikrini esas alan deccala bedel, İslâm âleminde nifak perdesi altında Şeriat-ı Ahmediyeyi (asm) tahrip etmeye çalışan Süfyan komitesinin rejim-i bid’akârânesini tamir edecek olan son müceddid, bu külli ve umumi vazifeleriyle Mehdiyet vazfesini de yerine getirmiş olacaktır.

İmtihan sırrı gereği, büyük deccala karşı mücadele edecek olan İsa Aleyhisselamın hakiki İsa olduğunu herkesin bilmesi lâzım olmadığı gibi, Mehdiyet vazifesini ifa edecek olan son müceddidin Mehdi olduğunu herkes bilemeyecek, hatta inkâr edecektir. Bazı insanlar, Hazret-i Mehdi’nin  hocaları itiraza, ehl-i siyaseti telâş ve evhama düşürmemek için söylediği sözlerini delil göstererek, onun daha sonra geleceğini zannedip, kendisi yanıldığı gibi, başkalarını da yanıltacaktır.

Halbuki, Nemrutla İbrahim Aleyhisselâm, Firavunla Musa (as) ve Ebu Cehil ile Hazret-i Muhammed (asm) aynı zamanda aynı coğrafyada iman ve inkâr mücadelesini yaptıkları gibi, Süfyan komitesi ile son müceddid mücadelesi aynı zaman diliminde ve aynı coğrafyada kıyasıya mücedelelerini sürdürecekler, fakat bu mücadele silâhla değil, ilim ile ve manevi mücadele tarzında olacaktır. Zira, dahilde silâh ve kuvvetle mücadeleden Kur’an “Birisinin günah ve hatasıyla başkası günahkâr ve hatakâr olamaz.”hükmüyle men etmiştir.

Süfyan onun yapacağı tahribata bir ünvan olduğu gibi, Mehdi âl-i Resul de tamir vazifesine bir ünvandır. Hakiki isimleri öyle olması lâzım gelmez. Onlar ancak icraatları ile tanınırlar. Evet, bu dünya imtihan dünyasıdır. Akla kapıyı açmak, iradeyi elden almamak bu imtihan sırrının gereğidir. Kimseyi bir hakikate inandırmak mecburiyeti yoktur. Bu anlatılan mücadeleler fiilen yaşanmış ve tarihe mâlolmuştur. Bundan dolayı yeni beklentilere girmeye de gerek yoktur.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları

Reklam

Yorum Yap