İnsan Ve Toplum

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI- 1 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

İstibdat ve dikta idarelerinden kurtularak, aklın ve hürriyetin hâkim olduğu demokratik cumhuriyet yönetimlerine kavuşan milletler, sürü gibi güdülmekten çıkarak, insana yakışır bir yaşam biçimine ulaşmışlardır.

Asr-ı Saadette, vahyin ürünü olan İslâm dini sayesinde cehalet devri kapatılmış ve onun yerine yepyeni bir devir açılmıştır. İman inkişaf ettikçe, o nispette hürriyet de gelişmiş ve halife Hazret-i Ebubekir’in (r.a.) Sahabe-i Kirama hitaben “Ben, Kur’an ve Sünnet yolundan ayrı iş yaparsam bana ne yaparsınız?” diye sorduğu zaman “Vallahi, seni şu kılıcımızla doğrulturuz.” diyecek kadar açık sözlü ve hür fikirli insanlar meydana gelmiştir.

Bahsi geçen hakikate işaret için Bediüzzaman Hazretleri “Hürriyet, Allah’ın bir ihsanıdır ve imanın bir hassasıdır.” demiştir. Asr-ı Saadet sonrası saltanata dönüşen halifelik devirlerinde bu hakikat büyük çapta gerilemiş ve istibdat yeniden hayat bulmuştur.

Batılı toplumlarda ise, aklın ürünü olan cumhuriyet ve demokrasi yönetimlerine, uğrunda çok büyük bedeller ödenerek gelinebilmiştir. Hürriyet yolunda milyonlarca insanın kanı oluk gibi akmıştır.

“Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.” diyen Bediüzzaman’ın bu tespiti, Batı toplumlarında kendini göstermiş ve millet kendi meselesine bizzat sahip çıkmıştır. Bu gün itibariyle geldiğimiz noktada, gerçek ve ileri bir demokrasiye sahip olan yönetimlerde, demokratik sivil toplum kuruluşlarının teşkilatlanması teşvik görmekte ve o istikamette yönlendirilmektedir.

Gerçek bir demokrasinin hükmettiği bir devletin yönetiminde, devletin korumakla mükellef olduğu resmi bir ideolojisi olmaz. Devlet, kendi yaşama biçimlerini kendisi tercih etmiş olan bütün kişi, kurum ve kuruluşlara eşit mesafede bulunur. Herkesin huzur ve güvenlik içinde yaşamasını temin eder. Dünyaya ve hayata dair bir görüş veya felsefeyi topluma empoze etmez. Belli bir hayat tarzını dayatmaz. Tek tip bir millet oluşturmaya çalışmaz. Bireyin hak ve hürriyetlerini esas alan, birey merkezli demokratik bir yaşamayı temin eder. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap