Risale-i Nur Hizmeti

ŞEYTANÎ PLANLAR VE SİLAHLAR- 2

(Dünden devam)

Ehl-i dalâletin şeytanî plan ve silahları hakkında Bediüzzaman Hazretlerinin şu tespitleri ne kadar hayret vericidir! : “Ben kendim mükerreren müşahede etmişim ki, yüzde on ehl-i fesat, yüzde doksan ehl-i salâhı mağlup ediyordu. Hayretle merak ettim. Tetkik ederek kat’iyen anladım ki, o galebe kuvvetten, kudretten gelmiyor, belki fesattan ve alçaklıktan ve tahripten ve ehl-i hakkın ihtilâfından istifade etmesinden ve içlerine ihtilâf atmaktan ve zayıf damarları tutmaktan ve aşılamaktan ve hissiyat-ı nefsaniyeyi ve ağraz-ı şahsiyeyi tahrik etmekten ve insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fenâ istidatları işlettirmekten ve şan ve şeref nâmıyla riyakârâne nefsin firavuniyetini okşamaktan ve vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından geliyor. Ve o misillü şeytanî desiseler vasıtasıyla, muvakkaten ehl-i hakka galebe ederler.” (Lem’alar s. 89)

Evet, genel çerçevesiyle, kullanılan  şeytanî plan ve silahları nazara veren Bediüzzaman, hücumların nereden ve hangi hassas noktalardan gelebileceğine dikkat çekiyor.

Evet, en temel prensiplerden olan ihlâs ve uhuvvet bozulduktan sonra, ne tefâni sırrı kalır, ne sadâkat ve ne de tesanüd kalır. Çünkü, hiç bir zaman iki yanlıştan bir doğru çıktığı görülmemiştir.

Bu itibarla, mutlaka kazanılması ve muhafaza edilmesi gereken düsturların en başta geleni ihlâs ve uhuvvettir. Bu iki kaynak ise, diğer güzel vasıfları besler ve inkişaf ettirir. Tesanüd sarayı, her türlü sarsıntıya karşı mukavemet ve direnç kazanır. Ehl-i dalâlet ve şer odaklarının hile ve tuzakları da boşa çıkarılır ve onlar  ehl-i imana hiç bir zarar veremezler.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap