ŞERİAT KAVRAMI
İslam ve Kur'an

ŞERİAT KAVRAMI

Yaşadığımız toplum hayatında, lehinde veya aleyhinde çok şeyler yazılan şeriat, kavram olarak; insanların dünya ve âhiret hayatındaki mutluluğunu sağlamayı amaçlayan ve Allah tarafından gönderilen emirler, yasaklar, kurallar ve tavsiyelerin bütününden ibarettir. Kur’an’da bunun yerine din kelimesi de kullanılır. İslâm, din ve şeriat, mânâ itibariyle eş anlamlıdır.

Bu tarif çerçevesinde hiç bir Müslüman “Ben Müslümanım ama şeriata karşıyım.”demesi mümkün değildir. Zira, böyle bir yaklaşım tarzı, sahibinin dinden çıkmasına sebep olur.

Şeriat kavramı; ibadet, itikat, ahlâk, muamelat ve had cezalarını içine alan bir bütündür. İslâm hukuku, bu bütünün bir parçasıdır. Hayatı her yönüyle aydınlatan İslâmî hüküm ve kaideler, şeriat kavramı içinde yer almaktadır. Bu itibarla şeriat, hukukun da dahil olduğu, hayatın bütününü tanzim ve idare eden kanunlar bütünlüğü mânâsına sahip geniş bir muhtevadır. Bu hakikati Bediüzzaman Hazretleri şöyle tarif eder: “Şeriat, insanlardan südur eden ef’al-i ihtiyariyeyi, bir nizam ve intizam altına alıp tahdit eden kaidelerin hülâsasıdır. Veya devletin işlerini tanzim eden nizamların, düsturların, kanunların mecmuasıdır.” (İ. İ’caz )

Bağlayıcılığını Allah’ın emir ve yasaklarından ve kaynağını vahiyden alan şeriat, hem ferdin hem de cemiyet hayatının ahengini ve nizamını temin eder. Günümüz toplumunda şeriat dendiği zaman, sadece İslâm hukuku anlaşılmakta, onun da modern hukukla bazı cihetlerden çeliştiği söylenilerek, toptan şeriata karşı çıkılmaktadır. Halbuki, şeriat hukuku tatbik edilemese bile tasdik edilmelidir ki, dinin bir kısmı inkâr ve reddedilmekle dinden çıkma söz konusu olmasın.

Veya bir kısım lâikim diyen insanlar, şeriat kavramından siyasal İslâmı anlamakta, din adına siyaset yaptığını söyleyen partilere olan muhalefetini, şeriata karşı olduğunu söylemekle ifade etmiş olmaktadır. Böylece, cumhuriyet ve demokrasiyle çeliştiğini zannettiği şeriatı reddetmekle, cumhurî sisteme sahip çıktığını zannetmektedirler.

Bir kısım fanatik dindarlar ise, mevcut cumhurî sistemi yıkarak, şeriat devleti kuracaklarını iddia etmektedirler. Zanlarınca şeriat, cumhuriyet karşıtı başka bir idari sistemdir. Görüldüğü gibi, bilgi eksikliğinden veya kavram kargaşasından, aynı dini paylaşan insanlar arasında bir kör dövüşü sürüp gitmektedir. Bunu düzeltecek olan ise, doğru bilgilerle şuurlu bir toplum meydana getirmektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap