Hayat

RİSALE-İ NUR MESLEĞİNİ KORUMADA HASSASİYET

Risale-i Nur mesleğinin bir diğer ciheti, cihad anlayışındaki orijinalliktir. Dahildeki cihadla, harice karşı yapılacak cihadın farkını anlayıp, dahilde manevî tahribatı, manevî, ihlâs sırrıyla tamir vazifesine kanaat etmek, asla kuvvet yoluna müracaat etmemek, mesleğimizin en temel esaslarından biridir. Bu cihet hakkında Nur Risalelerinde geniş izahatlar vardır.

Devlet yönetimine taalluk eden mesleğimizin esası ise; adalet, hak, meşveret ve hukukun üstünlüğüne dayanan kanun hâkimiyeti gibi hakikatleri içinde barındıran dindar cumhuriyete ve hürriyet-i şer’iyeye taraftar olmak ve buna kuvvet vermektir.

Siyasete dair ölçüler ise, Beyanat ve Tenvirler isimli eserde açıklanmıştır. Kısaca söylemek gerekirse: Nur mesleğinde din adına siyasi bir parti kurmaya veya kurulmuş olan varsa, ona taraftar olmaya izin yoktur. Gerekçeleri Risale-i Nur’da açıklanmıştır. Ancak bir vatandaş olarak, istibdad-ı mutlakı kaldırıp, tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacakları belirtilen Ahrar Misyona yardımcı ve dost olmak vardır. Merhum Zübeyir Ağabeyin bu husustaki hassasiyeti takdire şayandır ve bizim için mükemmel bir örnektir.

Sonuç olarak; Risale-i Nur mesleğine kanaat eden dâvâ adamları, bu mesleği dört bir tarafıyla okuyup anlayarak, onu koruyup asliyetini muhafaza etmenin, en önemli vazife olduğu unutmamalıdırlar.

samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap