Hayat

OLUMSUZ SÖZLER KONUŞMAMAK

İnsanların niceleri vardır her şeyi iyimser bir nazarla bakıp değerlendirirler. Öyleleri de vardır ki, her şeye kötümser bir bakışla bakarak konuşup, insanın içini karartırlar. Bu hususta en güzel olanı, Bediüzzaman’ın ifade ettiği gibi “Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır.”prensibiyle hareket etmektir.

Bediüzzaman ve talebesi Zübeyir Ağabeyle alâkalı bir hatıra vardır. Zübeyir Ağabey, Bediüzzaman’a Dersim İsyanı ve ondan sonra gelişen üzücü olaylar hakkında detaylı bir bilgi aktarır. Konuşmayı sükûnet ve dikkatle dinleyen Üstad Hazretleri, Nur Talebelerine de ders oılması bakımından bu çok kıymetli talebesini şiddetle azarlar. Bu gibi şevk kırıcı olayları yaymaması için sert ikazlarda bulunur.

Bunun gibi, kendisine menfî şeyleri anlatmak isteyenleri susturan ve “Benim şevkimi kırmayın.”diyen Bediüzzaman’ın bu tavrından alacağımız pek çok dersler vardır. Eksik ve noksanlıkları söyleyeceğim diye şevk kırmak ve moral bozmak, iman ve Kur’an hizmetiyle meşgul olan hizmet adamlarına iyilik yapmak değildir.

Buna binaen, hizmetin eksik ve zayıf cihetleri düzeltilmek maksadıyla meşveret zeminlerinde dile getirilmeli ve halli cihetine gidilmelidir. Meşveret dışında ve muhatabı olmadan yapılan olumsuz konuşmalar, fayda yerine zarar verir. İyilik zannıyla fenalığa sebep olmak, moral ve şevkleri kırmak kat’iyen doğru değildir.

Bahsi geçen konularda “Safa vereni al, keder vereni bırak.”kaidesiyle, her şeyin iyisini almaya çalışmak ve insanı inciten kaba ve şer cihetlere fazla nazar etmemek, Nur mesleğinde bir esastır. Böyle yapan, hem kendini hem de etrafındaki insanları rahat ettirir.

asyanur.info      samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap