İman ve İbadet

NUR DERSHANELERİNİ GÜÇLENDİRMEK

Otuz üç Kur’an ayetinin işaretine, Hazret-i Ali’nin Ercuze ve Celcelutiye namındaki iki kasidesinin haberlerine ve Hazret-i Gavs-ı Azamın beşaretine mazhar olan Risale-i Nur tefsirleri, ifa ettiği dağ azametindeki iman hizmetiyle âhir zamanın en büyük müceddididir. Kur’an hesabına tecdit vazifesini yerine getirmiştir.

İman, hayat ve şeriat dairelerini içine alan bu tecdit hareketinin en önemli ve birinci hizmeti, iman cihetindeki hizmetleridir. Diğerleri ona nispetle ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalır. İman hizmeti temeldir. O kuvvetlenmeden, İslâmî hayatın yaşanması çok zordur. Onun için Bediüzzaman “Ben hayatımı yalnız iman üzerine teksif ettim.”der.

İman hizmeti, bir döneme  ait geçici hizmetler cümlesinden değildir. Dünyaya sürekli yeni doğanlar geldikçe ve imanı tahrip edecek sebepler var oldukça, iman hizmeti kıyamete kadar devam edecektir.

İman hizmetinin ana merkezi Nur dershaneleridir. Diğer hizmet tarzları ve vasıtalarının randımanlı olması, ana çarkın sağlıklı çalışmasına bağlıdır. Güçlendirilmesi gereken en önemli yerlerimiz onlardır. Yeni insan kazanma ve dâvâ adamları yetiştirme merkezleri dershanelerimizdir. Geniş dairelere hitap eden hizmetler genelde kalır. Dershanelerde birebir ilgi ise adam kazandırır.  Bediüzzaman’ın “Şimdi resmen din tedrisatı için hususi dershaneler açılmasına izin verilmesine binaen, Nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. İman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, hem marifetullah, hem huzur, hem ibadettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur medreseleri beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.” (Sözler s.252) demesi anlamlıdır.

Nur dershanelerine canlılık kazandıran ve açılma maksadını sağlayan sır, cemaat fertlerinin oralara sahip çıkmasıdır. Sadece dersten derse kapısı açılan ve haftada bir veya iki defa kapısı açık olan dershaneler, kendisinden beklenen fonksiyonu ifa edemezler. Bunun için, üç beş katlı dershaneler inşa eden mahaller, mutlaka onu açık tutacak ve gelenlere güler yüz ve tatlı dille muhatap olacak hizmet elemanları istihdam etmelidir. Çünkü, binalar kendi kendine  hizmet edemez. Kendi iradesi ile hayatını Nur hizmetine adayan kardeşlerimiz çoktur. Bu istikamette onlarca genç Anadolu genelinde Nur hizmetiyle meşguldürler. Allah onların sayısını arttırsın. Bediüzzaman’ın başlattığı bu gelenek, inşaallah kıyamete kadar devam edecektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap