Hayat

MESLEK VE MEŞREP HASSASİYETİ

“Bu zamanda dahil ve hariçteki cihat farkı pek azimdir.”diyen Bediüzzaman’ın mesleğini iyi anlayan Nur Talebeleri, dahilde asayişi ihlâl edecek her türlü fitne ve anarşiden bir asra yakındır uzak durmuş ve manevi cihat prensibiyle sırf iman hakikatlerine hizmeti esas almıştır.

Asrın başlarında ve Meşrutiyet döneminde çok partili demokratik sisteme din namına sahip çıkan ve meşrutiyet-i meşrua unvanıyla onu kabullenen, “Ben dindar bir cumhuriyetçiyim.”diyerek, cumhuriyeti gerçek mânâda benimseyen ve “Bir kavmin efendisi ona hizmet edendir.”hadisinden dolayı, demokratlık ve hürriyet-i vicdanın ona dayanarak devam edebileceğini söyleyen ve demokratik sistemin dört mezhepten istihracının mümkün olduğunu dâvâ eden Bediüzzaman Hazretlerinin meslek ve meşrebini iyi bilen Nur Talebeleri, mevcut demokratik yapıya ciddi olarak sahip çıkmıştır. Ancak, radikal İslâm yahut siyasal İslâm anlayışındaki siyasi akımlara itibar etmedikleri gibi, dinle barışık olmayan ve Bediüzzaman’ın “Bu asil Türk milleti, kendi ihtiyarıyla o Partiyi kat’iyen iktidara getirmeyecektir.”dediği Halk Partisine de asla itibar etmemişlerdir. Bununla birlikte, demokratikleşme  reformlarına ve iyileştirmelere destek vermeye devam ediyorlar.Menfi siyasetin her türlüsünden Allah’a sığınan fakat müspet siyaset denilen siyasetin dine dost ve hizmetkâr yapılmasının fiilen uygulamalarını gösteren Bediüzzaman Hazretleri gibi, vatanperver olan hakiki demokratlara destek veren ve bunu risaleler muvacehesinde mesnedini gösteren Nur Talebeleri, toplum ekseriyetinin ne yaptığına değil, Risalelerdeki içtimai hayata bakan mesleğin ölçülerine itibar ederler. Onlar, Nur mesleğinin temel prensiplerine sadâkatla bağlı kalmayı esas alırlar. Çünkü imani meseleler gibi, içtimai dersler dahi ilhama dayalı sünühattırlar. Olaylar döner dolaşır, yine Bediüzzaman’ın tespit ettiği cihette karar kılar.

Nur Talebelerinin meslek ve meşrep ölçüleri, merhum Zübeyir Ağabey tarafından “Hizmet Rehberi ile Beyanat ve Tenvirler” adlı eserlerde Nur Külliyatından derlenmiştir. Meslek ve meşrep prensiplerine sadâkatle bağlı kalmaya ve hassasiyeti korumaya bu zamanda şiddetle ihtiyaç olduğu açıkça görülmektedir.

asyanur.info

 

Reklam

Yorum Yap