Risale-i Nur Hizmeti

MAKBUL SADAKALAR VE MUSİBETLER- 2

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur tefsirlerinin basılması, yayılması ve okunmasının makbul bir sadaka hükmünde olup, gelecek belâ ve musibetlere kalkan olduğunu söylemektedir.

Bahsi geçen ikaz ve hatırlatmalardan bazıları: “Size ihtar ediyorum: Kur’an’a dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz. O mağlup olmaz, bu memlekete yazık olur. (Haşiye: Dört defa mübareze zamanında gelen dehşetli zelzeleler, ‘yazık olur’ hükmünü ispat ettiler.) O başka yere gider, yine tenvir eder.”  (Şualar s. 294)  “”Bu Anadolu’ya ayn-ı rahmet olan Risale-i Nur’a karşı bu acip zamanda böyle umumi ve geniş taarruzla; ve bazı yerlerde tatile mecbur olması, bu kahtugalayı (kıtlığı) ve bu acip ihtikârı ve bereketsizlik ve açlığı netice verdiğine bize kanaat verdi.” (Kastamonu Lh. s. 153) ” Bin üç yüz altmış Rumi tarihi olan bu senede (1944) münafıklar ve küfre düşenler Risale-i Nur’a ilişecekler, fakat hasaret ederler. Çünkü, zelzele ve harp gibi belâların ref’ine (kalkmasına) bir sebep, Risale-i Nur’dur. Onun tatili belâları celp eder diye gizli bir ima olabilir.” (Şualar s. 259) “Risale-i Nur, Sefine-i Nuh gibi, Anadolu’yu Cebel-i Cudi hükmüne getirip, küre-i arzın bu yangınından (2. Cihan Savaşından) ve tokatından kurtulmasına bir sebeptir. Çünkü, zaaf-ı imandan gelen tuğyan, ekseri musibet-i ammeyi celpettiği gibi; imanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur, o musibet-i ammeyi dairesinin haricine bırakmaya rahmet-i İlahiye tarafından vesile oldu. Bu ehl-i dünya, bu Anadolu halkı, Risale-i Nur’a girmeseler de ilişmesinler. Eğer ilişseler, yakında bekleyen yangınlar, tufanların istilasına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar.” (Kastamonu Lh. s. 94)

Bahsi geçen alıntılar gibi, Risale-i Nur Külliyatında bir hayli ikazlar vardır. Bu açıdan ülkemizde meydana gelen aşırı yağışlar ve seller, şimdiye kadar hiç görülmemiş ve büyük tahribatlara sebep olan hortumlar, deprem olayları ve arka arkaya terör hadiselerinin vukua gelmesi hiç tesadüfe benzemiyor. Zaten, kâinatta asla tesadüfe tesadüf edilemez. Her şey bir kast ve irade altında hikmetle gerçekleşiyor.

Bu gerçekler çerçevesinde, Risale-i Nur hizmetlerinde daha fazla gayret gösterilmeli ki, belâ ve musibetlere bir kalkan olsun ve makbul bir sadaka vazifesini görsün.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersi)

Reklam

Yorum Yap