KIYAMET ALÂMETLERİNDEN MEHDİNİN ÇIKMASI
Ahiret

KIYAMET ALÂMETLERİNDEN MEHDİNİN ÇIKMASI

İman ve inkâr mücadelesi, Hz. Adem (as)zamanından beri sürüp gelen ve kıyamete kadar devam edecek olan bir hakikattir.

İyilerle kötüler, inananlarla inanmayanlar, tahripçilerle tamirciler her zaman olagelmiş ve aynı zamanda ve aynı coğrafyada karşı karşıya gelerek çeşitli şekillerde mücadele etmiştir. Bu İlâhi bir kanundur. Nemrut’un karşısına Hz. İbrahim’in (as), Firavun’un karşısına Hz. Musa’nın (as), Ebu Cehil’in Karşısına Hazret-i Muhammed’in (asm) çıkartılması ve İnançsızlık adına yapılan tahribatların onların eliyle tamir edilmesi hep bu kanunun gereğidir.

Asr-ı Saadetten günümüze kadar geçen 14 asırlık zaman içinde tahripçilerin yaptığı yıkımı, her asrın başında manen görevlendirilen ve son peygamberin dinine varis kılınan mücedditler ve diğer büyük zatlar tamir etmeye çalışmışlar ve muvaffak olmuşlardır.

İslâm âleminde ortaya çıkıp, İslâm dinini tahrip ederek dine zarar verecek olan şahsa ve onun temsil ettiği şahs-ı maneviye, Hazret-i Ali (r.a.)tarafından “Süfyan”lâkabı verilmiştir. Devlet gücünü alabildiğine din ve dindarları ezmek için kullanan ve maarif üzerinden yeni yetişen nesilleri dinden uzak yetişmesini sağlayan bu şahs-ı manevinin tahribini tamirle görevli olan da son müceddit ve onun takipçileridir. Mehdiyet vazifesiyle de vazifeli olan son müceddit ve talebelerinin mücadelesi maddi değil, müspet hareket çerçevesinde ilmi bir mücadeledir. İlim, irşat ve tenvir eksenli bu mücadele ve hizmet modeli, imanı zaafa uğrayan Müslümanların imanını, taklitten tahkik mertebesine yükseltmektedir. Müminleri, mensubu olduğu dinlerini yaşmaya sevk ederek, dünya ve âhirette saadete kavuşmalarına vesile olmaktadır. Mehdi’nin mânâsı da, insanların hidayete gelmelerine vesile olan şahıs ve onun temsil ettiği şahs-ı manevi anlamındadır.

Büyük deccal ile Hz. İsa Aleyhisselamın temsil ettiği şahs-ı manevinin mücadelesi, Hz. Mehdi’nin temsil ettiği şahs-ı manevinin, Süfyan Komitesinin tahribine karşı yaptığı ilmi mücadele eş zamanlı olarak fakat farklı coğrafyalarda  gerçekleşir. Büyük deccal komünizm çöktü ve Allah’ı inkâr fikri öldü. Diğer mücadele ise, devam ediyor ve edecek. Bunlar sırlı hakikatlerdir. İmtihan gereği çoğu şeyler perdelidir. Anlayan anlar ve anlamayanlara da, zaman anlatır.

www.asyanur.info

Reklam

Yorum Yap