Hayat

KİBİR VE TEVAZU

Kibir ve tevazu birbirine zıt olan iki karakterdir. Tevazu, hem Allah’ın hem de insanların beğendiği ve razı olduğu güzel bir vasıf iken, kibir ise hiç kimsenin beğenmediği ve herkesi rahatsız eden zayıf bir sıfattır.

İçi taneyle dolu buğday başakları tevazu ile başları eğik dururken, taneden yoksun olan başaklar ise kibirli gibi dik dururlar. Fazilet ve kemalât sahibi olan mânen büyük insanların hayatları tevazu dairesinde geçer. Kemalât ve fazilet yoksunu olanlar ise, herkese tepeden bakar, kibirlerinden yanlarına yaklaşılmaz ve elinde güç ve imkân varsa, etraflarına zarar vermekten geri durmazlar. Bulundukları mekânlarda rahatça konuşmak mümkün olmaz ve farklı fikirler söylense hemen susturmayı tercih ederler.

Kibirli insanlara dikkatli bir gözle bakılıp incelense, bir çok zaaflarla malûl oldukları görülür. Zaaf ve noksanlıklarını, tahakküm ve baskıyla kapatmaya ve gizlemeye çalıştıkları hemen anlaşılır. Zira Bediüzzaman’ın dediği gibi “Sigar-ı nefs (kişinin küçüklüğü), tekebbürün (kibirlenmenin) menbaıdır. Zaaf gururun madenidir. Acz muhalefetin menşeidir.” Küçük insanlar, büyük görünmeye, tahakküm ve baskı yapmaya çalışırlar. Halbuki Bediüzzaman “Büyük görünme, küçülürsün.”tespitinde bulunuyor.

“Velâyetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe’ni (gereği), tevazu ve mahviyettir. Tekebbür ve tahakküm değildir. Demek tekebbür eden, sabiyy-i müteşeyyihtir (şeyhlik taslayan çocuktur). Siz de büyük tanımayınız.”tespitini yapan Bediüzzaman’a kulak verilmelidir. Bu tespitlerde çok ikazlar vardır. Eğer bu ikazlar hayata geçirilir ve tatbik edilirse, cennet gibi ortamlar meydana gelir. Ne bir çekişme ve ne de bir sıkıntı olur.

Şu ölçü de çok dikkat çekicidir: “Münakaşa eden haksızdır; bir dirhem hakkı varsa, bin dirhem bizlere zararı dokunabilir. Haklı adam insaflı olur. Bir dirhem hakkını, istirahat-i umumiyenin yüz dirhem menfaatine feda eder. Haksız ise ekseriyetle enaniyetli olur, feda etmez, gürültü çoğalır.”

Netice; tahakküm, istibdat, baskı ve münakaşa gibi şeyler Nur mesleğinde yoktur ve olmamalıdır.

asyanur.info      samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap