İman ve İbadet

KALBİN UNSURLARI NELERDİR?- 2

(Dünden devam)

İnsanın manevi kalbi âhiret âlemlerine açılmış bir penceredir. Bu fâni ve gelip geçici dünyaya razı değildir. Zira manevi kalp, hangi şeyle irtibat kursa ve alâka duysa, onunla devamlı beraber olmak istemekte ve sımsıkı bağlanmaktadır. Halbuki, sevdiği ve bel bağladığı şeylerin birer birer elinden çıkmasıyla onda dehşetli yaralar açılır ve tahammül edilmez elem ve acılara boğulur.

Kalp ve vicdanın dört unsuru ve ruhun dört duygusu olduğunu tespit eden Bediüüzzaman Hazretleri, bunların her birisinin farklı vazifesi ve gayesi olduğunu ifade eder: “İradenin vazifesi, ibâdetullah. Zihnin vazifesi, marifetullah. Hissin vazifesi, muhabbetullah. Lâtifenin vazifesi, müşahedetullahtır. Takva denilen ibâdet-i kâmile dördünü tazammun eder, içine alır. Şeriat şunları hem tenmiye (geliştirme), hem tehzip (güzelleştirme), hem bu gayet-ül gayata (en nihai hedefe) sevk eder.” (Hutbe-i Şamiye)

Evet, bu dünyaya Kâinatın Yaratıcısını tanımak ve Ona iman ile ibâdet etmek için  gönderilen ve mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insan, ancak kalbin unsurları olan bu hakikatleri yerinde kullanmakla hakiki insan olur. Kâinat kitabı, Kur’an-ı Kerim, Hazret-i Muhammed (asm) ve vicdan denilen dört büyük şahidin delâletine dayanarak Yüce Allah’ı bulan ve Allah’ı bilmek ilminde terakki eden bir insan, elbette iradesiyle Allah’a ibâdet vazifesini yerine getirecek, hisleriyle Onu sonsuz derecede sevecek ve lâtifeleriyle kalbinin göz bebeğinde Onun birlik nurunu yerleştirecek ve mânen müşahede edecektir.

Evet, yaratılıştan ebediyeti isteyen ve ebedi olan âhiret âlemi için yaratılan her insan, ancak Allah’ın zikriyle ve Ona ibâdet etmekle huzur bulur ve hakiki insan olur. Aksi takdirde, mahlukatın en âcizi, en muhtacı, en kederli ve en zavallısı bir varlık olarak elem ve acılar içinde ömrünü tüketecek ve ebedi bir azaba kendini muhatap edecektir. Allah, böyle acıklı ve perişan bir duruma düşmekten cümlemizi korusun, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap