İslam ve Kur'an

İSLÂM’A HİZMET GRUPLARI

Kâinatın Efendisi (asm) tarafından haber verilerek, Müslümanların dikkatlerinin çekildiği ve İslâm âleminde çıkarak aldatmakla iş gören Süfyan komitesinin bid’akâr rejiminin tahribini tamir için vazifeli olan Bediüzzaman ve Nur Talebeleri gibi; çeşitli isim ve ünvanlara sahip cemaat ve tarikatlar da bu tamir vazifesinde yerlerini almışlardır. Allah hepsinden razı olsun.

Bu ağır vazifeye kimler omuz verse memnun olmak gerekir. Çünkü, yapılan tahribat o kadar büyük ve yük o kadar ağır ki, bir grup veya cemaatin tek başına bu tahribi tamir etmesi mümkün değildir.

Bu hakikate binaendir ki, bizler Nurlardan aldığımız derse dayanarak, Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar oluruz. Zira biliyoruz ki “Yalnız benden ders alsınlar ve bana sevap kazandırsınlar düşüncesi, nefsin ve enâniyetin bir hilesidir.”

İslâm’a hizmet gruplarında olduğu gibi, Nur Camiasında zamanla meydana gelen, farklı mizaç ve meşreplerden kaynaklanan gruplaşmaları da, fıtrî bir mesai tanzimi gibi değerlendirir ve hayırla anıp, duacı oluruz. Aynı kaynaktan feyiz aldığımız ve aynı maksada hizmet eden bu grupların iman hizmetlerini, kendi hizmetimiz olarak telakki ve kabul ederiz. Rekabet, kıskançlık ve haset gibi veya kin, adavet ve gıybet gibi hiç bir cihetle hakiki bir mümine yakışmayacak hislerle yanlış değerlendirmelere düşmeyiz.

Bununla birlikte, kendi yerimizi, kimliğimizi ve kaderin bize tensip ettiği ve üstlendiğimiz misyonu da iyi bilip, hakta sebat etmeyi tercih ederiz. Bu noktaya dikkat lâzımdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap