Siyaset

İSLÂM VE LÂİKLİK

Reklam

Hazret-i Muhammed (asm) hem dünya hem âhiretin ve iki cihanın sultanı olduğundan ve icra ve tatbik mevkiinde bulunduğundan, ona indirilen  Kur’an’da iman, ibadet, âhiret, ahlâk ve faziletin yanında, muamelat ve had cezalarının tamamı ve dünya hayatını tanzim eden hükümlerin hepsi, bizzat Cenab-ı Hak tarafından indirilmiş ve 14 asırdan beri Kur’an’ın bir harfi bile değişmemiştir. Zira, onu inzal eden Allah(c.c.) korunmasını da kendisi üstlenmiştir.

İman, ibadet ve ahlâk ayetlerine kıyasen, ahkâm ayetleri ruha nispeten beden, ya da bedene nispeten cilt hükmüne geçmiştir. Bir insanın elbisesi çıkarılsa hayatı yine devam eder. Fakat, derisi yüzülse hayatı devam eder mi? Bahsi geçen hakikatlere binaen, eğer lâiklik vicdan ve din hürriyetinin şemsiyesi, inançlara saygı ve hoşgörü anlamında anlaşılıp uygulanacaksa, müminlerin buna itirazı olmaz. Zaten “Dinde zorlama yoktur.” ayeti bunu emreder.

Şayet lâiklik, dinin bir kısmını kabul, ahkâma dair ayetleri red ve inkâr anlamında kullanılacaksa, mümin olan insanların bunun kabul etmesi mümkün değildir. Zira, iman bir bütündür. Kur’an’ın bir kısmını kabul, diğerlerini reddetmeyi kaldırmaz. İnsan ya mümindir veya değildir. İkisi ortası olmaz. Kendini mümin bilen kişi, Kur’an’ın tamamını kabul etmiş demektir. İman, inanılması gereken her şeyi kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Kalben tasdik ettiği halde, inandığı ile amel etmeyenler sadece günahkâr olur. Kat’iyen dinden çıkmış sayılmaz. Onun için her önüne gelene kâfir veya münafık damgası vurmak doğru değildir.

Bahsi geçen hakikatlere binaen, biz lâikliği vicdan ve din hürriyetinin şemsiyesi, inançlara saygı ve hoşgörü olarak kabul ediyoruz. Asla dinsizlik ve din düşmanlığının bir aracı olarak telakki etmiyoruz.

Uzun zamanlardan beri zaafa düşen iman ve amelin sarsıntısından dolayı, geçici olarak ta’tile uğrayan ahkâm-ı Kur’aniyeyi tatbik edemeyen kanun yapıcılarını tekfir etmiyoruz., ve zamanın getirdiği şartları dikkate alıyoruz.

Bununla birlikte, 40-50 âlimden meydana gelen uzman bir heyetin, Kur’an’ın suç saydığı fiilleri, o da suç sayan ve farklı cezalar veren medeni hukukla Kur’an arasında bir mutabakat sağlamalarını istiyor ve bu anlaşmazlığa bir son verilmesini bekliyoruz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap