İman ve İbadet

İNSANIN DUA ETME İHTİYACI

“Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var”buyuran Cenab-ı Hak, insanı ilim ve dua vasıtasıyla terakki ve kemale ermek üzere şu dünyaya göndermiş ve nihayetsiz makamlarda yükselebilecek tarzda istidat ve kabiliyetlerle donatmıştır.

Ayrıca, nihayetsiz acz, fakr, noksanlık ve kusur gibi hakikatlarla insanın mahiyetini yoğurarak, onu her vakit dergâh-ı İlâhiyeye iltica ve yalvarmaya, acz ve kusurunu hissettirerek dua ve niyaza sevk etmiştir. Onun içindir ki Bediüzzaman “Ezelden ebede, ferşten arşa kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi yalnız duadır.”tespitini yapmıştır.

Gerçekten, çağlar boyu hak dinlerden nasibi olmayan insanlar bile, insanüstü bir güce inanmayı her vakit bir ihtiyaç olarak hissetmiş; kimi aya, güneşe, yıldızlara; kimileri öküze, ineğe, taştan tunçtan totem ve heykellere tapmışlardır.

İslâmiyet öncesi cahiliye döneminde de, Arap kabilelerinin her birisine ait tapındığı put ve heykelleri olmuş, cansız, idraksiz, sağır ve dilsiz ve kendi elleriyle yaptıkları o heykellerden yardım istemişlerdir. Lât, Menat, Uzza ve Hübel putları onların en meşhurlarıdır. Mekke-i Mükerreme’nin fethinde, Kâbe’nin iç duvarlarına  kurşunla monte edilmiş 360 adet put vardı ve hepsi de, Resul-ü Ekremin (asm) asâsının işaretiyle kimi sırtüstü, kimisi de yüzüstü yuvarlanmışlardı. Hatta, sefere çıkmadan önce, helvadan yaptıkları putlara tapan ve dua eden, acıkınca da onu yiyen müşrik Araplar vardı.

Nihayet modern çağ denilen bu günlere  gelindi. Fakat, insanların insanüstü ve kâinata hükmeden bir güce inanma ihtiyacı eksilmedi, bilâkis ziyadeleşti. Ona yalvarmak, Ona dua etmek, Ondan bir şeyler istemek arzusu çoğaldı. Çünkü, bu çağ insanı daha da yalnızlaştırdı. Acizliğini ve fakirliğini daha fazla hissettirdi. Beşer yolculuğu hızlandı. Dünyanın fâni olduğu büsbütün ortaya çıktı.

Hak ve ebedi olan İslâm dinine mensup olup, samimi olarak bu yolda devam edenler, Ezel ve Ebed Sultanı olan Allah’a iman ve dua ile mukabele ederken; ondan nasibi olmayanlar o fıtri ihtiyacı başka şeylerle tatmin etmeye uğraşıyorlar. Demek ki, o çağlardan bu çağa değişen pek bir şey yok. Hidayet ve dalâlet her zaman hükmünü icra etmeye devam ediyor.

asyanur.info  samicebeci.net  YouTube-Sami Cebeci videoları)

 

Reklam

Yorum Yap