İman ve İbadet

İNSAN RUHU İÇİN GELEN BÜYÜK DÂVET- 1

İnsan ruhu madde ile alâkası olmayan canlı ve şuurlu bir kanundur. Maddi beden, ruhun geçici olarak iskan edildiği bir misafirhanedir. Misafir olan kimse, misafir olduğu hane sahibinin izni ve rızası olmadan istediği gibi hareket edemediği gibi, insan da misafir olarak içinde bulunduğu beden evinde, Allah’ın izin ve rızası olmayan tasarruflarda bulunamaz. Aksi takdirde ceza görür.

Üstünde yaşadığımız şu dünya dahi Allah’ın mülkü ve insanlar için inşâ edilmiş ortak bir misafirhanedir. Bitkiler ve hayvanlar bu dünyanın süsü ve ziynetidir. Cenab- ı Hak, insanların şerefine bu dünyayı bir nimetler sofrası yapmış ve her şeyi onun emrine vermiştir. Bu sofradan hayvanlar da sınırlı bir tarzda istifade ederler.

Kâinatın uçsuz bucaksız feza âleminde  bir nokta kadar ancak bir yer işgal edebilen bu küçücük insanların hatırına her şeyin yaratılıp onun emrine verilmesi, insanın yüklendiği çok büyük vazifesinden dolayıdır. İnsan, meleklere bile verilmeyen istidat ve kabiliyetleri itibariyle, göklerin ve yerin yaratıcısına külli bir kulluk ve ibadet ile karşılık verir. Bu vazife, âlemin insan için yaratılışına ve yine onun için kıyamet koparılıp âhiret âlemlerinin yapılmasına sebep olmuştur.

Bahsi geçen mânâları izah eden Bediüzzaman Hazretleri, ayetlerin diliyle ifade ediyor ki: “İnsanın pek yüksek kıymeti olmasaydı, semâvât ve arz onun istifadesine muti (itaatkâr) ve musahhar (hizmetkâr) olmazdı. Ve keza, insan ehemmiyetsiz ve kıymetsiz olsa idi, o vakit insan, mahlukat için halk olunacaktı (yaratılacaktı). Ve keza, insanın Halıkı (Yaratıcısı) yanında mevkii pek büyük olduğu içindir ki; âlem-i dünyayı Kendisi için değil, beşer için; beşeri de ibadeti için halk etmiştir (yaratmıştır).” (İşârâtü’l İ’caz s. 212)

Evet, bu dünya memleketine Allah’ı tanımak ve Ona iman ile ibadet etmek maksadıyla gönderilen insanlar, ruh ve beden birlikteliğinde bir hayat sürerken, aynı zamanda imtihandan geçirilmektedir. Böylece, insanların mümin, münâfık ve kâfir gibi üç ana gruba ayrışması temin edilmekte ve müminlerin de kendi aralarındaki dereceleri tespit edilmektedir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap