Tefekkür

İNKÂRCILIĞIN ASIL KAYNAĞI

Cenab-ı Hak, göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten çekindiği büyük bir emanet olan “ene” denilen benlik duygusunu, insanın yüklendiğini Kur’an lisanıyla haber vermektedir. Ahzap Suresi 72. ayet bunu ifade eder.

Benlik duygusu, kendindeki ölçüler penceresinden bakarak Allah’da var olan asıl sıfatları anlamak ve Ona iman etmek için insana verilmiştir. Yani kendine verilen cüz’î ilmiyle Allah’ın her şeyi kuşatan nihayetsiz ilmini, cüz’î iradesiyle sınırsız iradesini, cüz’î kuvvetiyle sonsuz kudretini anlaması gerekir. “Ben bu evi nasıl yaptım ve idare ediyorsam, bu muhteşem kâinatı da yaratan ve yöneten bir sahibi ve sanatkârı vardır.”demesi icap eder. Benlik duygusu bu vazifesini yerine getirirse, emanet olarak veriliş gayesine riayet etmiş olur. Ve ona göre dünya ve âhirette saadet ve mükâfatlara mazhar olur.

Eğer, benlik duygusu veriliş gayesinin dışına çıkar, kendisine müstakil bir varlık nazarıyla bakıp, Allah ile bağlantısını kopararak, her şeyi sahipsiz ve sanatkârsız tabiat ve tesadüfün oyuncağı olarak görürse, o zaman benlik duygusu emanete hıyanet etmiş olur. Emanete hıyanet etmenin bedeli olan cezayı hem dünyada hem de âhirette en ağır bir şekilde ödemek durumunda kalır.

Bu hakikati Bediüzzaman Hazretleri şöyle ifade eder: “İşte ‘ene’ şu hainâne vaziyetinde iken, cehl-i mutlaktadır. Binler fünunu (fenleri) bilse de cehl-i mürekkeple bir echeldir.  Çünkü, duyguları, efkârları, kâinatın envar-ı marifetini (Allah’ı bildiren delilleri) getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulamadığı için, sönerler. Gelen her şey, nefsindeki renklerle boyalanır. Mahz-ı hikmet gelse, nefsinde abesiyet-i mutlaka suretini alır. Çünkü, şu haldeki ‘ene’nin rengi şirk ve ta’tildir. Allah’ı inkârdır. Bütün kâinat parlak ayetlerle dolsa, o ‘ene’deki karanlıklı bir nokta, onları nazarda söndürür, göstermez.” (Sözler s.877) Bu ifadelerden inkârcılığın asıl kaynağının, benlik duygusunun veriliş gayesinin dışına çıkması ve emanete hıyanet etmenin sonucu olduğu apaçık ortaya çıkıyor.

asyanur.info                        samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap