HIRİSTİYANLIĞIN BİR NEVİ MÜSLÜMANLAŞMASI
Dünya

HIRİSTİYANLIĞIN BİR NEVİ MÜSLÜMANLAŞMASI

Bütün semavi dinlerin esası tevhit inancına dayanır. Bu hakikati Sevgili Peygamberimiz (asm) “Ben ve benden önceki peygamberlerin en makbul sözleri Lâilahe illallahtır.”buyurmuştur.

Hazret-i İsa’ya (as)gelen incil de tevhit inancı üzerine gelmişti. Ancak havarileri tarafından İncil’lerin içine zamanla insan sözü  karıştı. İncil tahrif edildi. Bu tahrifata, kendi kitapları olan Tevrat’ı da bozan ve kendilerine göre ayetler uyduran Yahudilerin büyük rolü oldu. Milâttan sonra 325 yılında İznik’te toplanan papazlar konsülü, piyasadan 400 civarında İncil topladı. Bunları eleyerek dört İncil’e indirdi. Yeni ortaya çıkarılan Barnabas İncil’i ile birlikte hâlâ beş incil, Hıristiyan dünyasında okunuyor. Hâlbuki, Hazret-i İsa’ya bir tane İncil gelmişti. Onun da esası tevhit hakikatine dayanıyordu. Şimdiki İncil’ler ise, tevhit yerine teslisi iddia ediyor. Allah, Kudsi Ruh ve Hazret-i İsa’yı birleştirerek üçlü tanrı inancını (as)kabul etmeyi ön görüyor. Hâlbuki, âlemlerin Rabbi olan Allah, maddeden, mekândan, zamandan, doğmaktan ve doğurmaktan, evlât sahibi olmaktan, eşi benzeri olmaktan ve Ona isnat edilebilecek her türlü bâtıl ve hurafe fikirlerden münezzehtir. O hiç bir şeye muhtaç olmayan fakat her şey Ona muhtaç olan, her şeyin ihtiyacını verdiği halde , hazinesinden de hiç bir şey eksik olmayan tek Yüce Yaratıcıdır. Eğer âlemde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, âlemin nizamı bozulur ve fesada uğrardı.

Üçlü tanrı inancı Hıristiyanları tatmin etmedi. Bediüzzaman “Hıristiyanlık bir defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Şimdi bir defa daha yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intifa bulup sönecek ya da ıstıfa bulup, hurafattan sıyrılıp İslâmiyete terk-i mevki edecektir.”demektedir. Zamanımızda tek Allah inancına büyük çapta gelindi. “Müslümanlarla aynı Allah’a inanıyoruz.”sözü kabul gördü. Allah’ı inkâr fikrine karşı, Müslümanlarla diyalog ve ittifak yapıldı. Bu durum hâlâ geliştiriliyor. Tevhit inancına sahip ve Müslüman İsevileri ünvanını hak eden samimi Hıristiyanlar çoğaldı.

Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği “Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı Uluhiyet niyetiyle, medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zirüzeber eden deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselamın din-i hakikisini, İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevi cemaati namı altında ve ‘Müslüman İsevileri’ ünvanına lâyık bir cemiyet, o deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselamın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak, beşeri inkâr-ı Uluhiyetten kurtaracak.” (Mektubat s.748)hakikati, son 50-60 sene içinde gerçekleşti ve bu mânâları anlayan anladı. Bununla birlikte imtihan devam ediyor. Akla kapıyı açmak, iradeyi elden almamak imtihan sırrının bir gereğidir.

www.asyanur.info

Reklam

Bir Yorum

Yorum Yap