İnsan Ve Toplum

HAZRET-İ İSA (AS) DÜNYAYA DÖNDÜ MÜ?- 2

(Dünden devam)

Bediüzzaman Hazretlerinin yaptığı izahtan anlaşılıyor ki, Hz. İsa (as) Allah’ı inkâr fikrini öldürecek. Her hangi bir şahsı öldürmek şeklinde değil. Bu hareketinden sonra, insanlık âleminde genel bir inanç ve iman durumu yaygınlaşacaktır. Bununla birlikte, deccalın şahsını öldürmesine de bir engel yoktur.

Başka bir açıklamasında Bediüzzaman Hazretleri şöyle devam eder: “Âlem-i İnsaniyette inkâr-ı Uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesât-ı beşeriyeyi zir-ü zeber eden deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselâmın din-i hakikisini İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevi cemaati nâmı altında ve “Müslüman İsevileri” ünvanına lâyık bir cemiyet, o deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhiselâmın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak, beşeri, inkâr-ı Uluhiyetten kurtaracak.” (Mektubat s.441)

Hazret-i İsa’nın (as) tekrar dünyaya döneceğini, Allah’ın vaadine binaen Peygamber Efendimiz (asm) haber vermiştir. Madem ki, Allah vaad etmiş, elbette yapacaktır. Bu Hakikati ifade için Bediüzzaman “Hazret-i İsa Aleyhisselâmı, İsa dinine ait en mühim bir  hüsn-ü hatimesi için, değil semâ-i dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazret-i İsa, belki âlem-i âhiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice-i azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek, o Hakîmin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaad etmiş ve va’dettiği için elbette gönderecek.Hazret-i İsa Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes Onun hakiki İsa olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarrep ve havassı (en yakınları), nur-u iman ile onu tanır. Yoksa, bedahet (aşikâr) derecesinde herkes Onu tanımayacaktır.” (Mektubat s.57)

Bu dünya bir imtihan meydanıdır. Akla kapıyı açmak ve iradeyi elden almamak o imtihanın gereğidir. Kıyamet alâmetlerinden olan Hazret-i İsa (as) ve deccal mücadelesi, müteşabih hadisler ile tarif edilmiştir. Bunların ne anlama geldiği ise, o sahanın uzmanı olan büyük İslâm âlimleri tarafından tevilleri yapılır. Bu tevil ve izahlara bir kısım insanlar inanır, bir kısmı da inanmaz.

Hazret-i İsa Aleyhisselâmın gelip gelmediği ancak icraatlarıyla belli olur. Hem de Hazret-i İsa Aleyhisselâm bir peygamber kimliğiyle değil, başka ünvanlarla vazifesini yapar. İmtihan sırrı da bunun böyle olmasını icap ettirir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap