Hayat

HAYAT BOŞ VE BEYHUDE Mİ?

Kur’an ve iman gözüyle bakılmayan kâinat, dünya ve hayat, elbette bomboş görünecektir. Ne okumanın, ne çalışmanın, ne zengin ve şöhretli olmanın ve ne de yaşamanın hiç bir anlamı olmayacaktır. Sonu yokluk, hiçlik ve mahvolmak ile noktalanacak bir hayatı yaşasan ne olur, yaşamasan ne olur?

Halbuki, Kur’an ayetlerinin açıkladığı ve Bediüzzaman Hazretlerinin izah ettiği gibi “İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Hâlık-ı Kâinatı (Kâinatın Yaratıcısını) tanımak ve Ona iman ile ibadet etmektir. Ve o insanın vazife-i fıtratı ve fariza-i zimmeti, marifetullah ve iman-ı billahtır. Ve iz’an ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir.” (Şualar s 93)

“Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise, onda az duracaktır. Ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. En ehem ve en elzem işler takdim edilecektir.” Sözler s. 241)

“Hem dünyanın üç yüzü vardır: Birinci yüzü; Cenab-ı Hakkın esmasına (isimlerine) bakar, onların nukûşunu (nakışlarını) gösterir, mânâ-yı harfiyle onlara ayinedarlık eder. Dünyanın şu yüzü, hadsiz mektûbat-ı Samedâniyedir. Bu yüzü güzeldir, nefrete değil, aşka lâyıktır. İkinci yüzü; âhirete bakar, âhiretin tarlasıdır, cennetin mezraaasıdır, rahmetin mezheresidir. Şu yüzü dahi, evvelki yüzü gibi güzeldir, tahkire değil, muhabbete lâyıktır. Üçüncü yüzü; İnsanın hevesatına bakan ve gaflet perdesi olan ve ehl-i dünyanın mel’abe-i hevesatı (heveslerinin oyuncağı) olan yüzdür. Şu yüz çirkindir; çünkü fânidir, zâildir, elemlidir, aldatır. Hadiste varit olan tahkir ve ehl-i hakikatin ettiği nefret, bu yüzdedir.” (Sözler s 571)İşte, dünyanın ve hayatın bu üç yüzünü görmeyen ve ona göre hayatına bir istikamet veremeyen gâfil ve sarhoş insanlar “yalan dünya! Her şey bomboş. Hancı sarhoş, yolcu sarhoş.” diye feryat eder.

Evet, Allah’ı tanımayan ve âhirete inanmayan insanlar için dünya  ve hayat bomboştur. Fakat, inananlar için bu dünya âhiretin tarlası olduğu gibi, hayat dahi dolu dolu ve mânâ yüklüdür.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cenab-ı Haktan, iman ve hidayetimizi arttırmasını ve ehl-i dalâlete ve gaflet içinde yüzenlere hidayet nasip etmesini niyaz ediyoruz.

asyanur.info samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap