Risale-i Nur Hizmeti

HAKTA İTTİFAK ETMEK VE İHTİLÂF ETMEMEK- 2

Doğru İslâm’ın dosdoğru anlaşılması ve yaşanması misyonu ile ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi, Ehl-i Sünnet ve Cemaat inancı içinde doğrudan Kur’an ve Sünnet referanslı bir hizmet akımıdır. İman hakikatlerine hizmet ederek, toplumun geleneksel olan takldî olan imanlarını tahkik mertebesine çıkarmayı hedefleyen ve böylece fertlerin hem dünya, hem de âhiret saadetini kazandırmayı gaye edinen Bediüzzaman Hazretleri; aynı zamanda bu hizmet esnasında dikkat edilmesi gereken ihlâs ve uhuvvet düsturlarını da tespit etmeyi ihmal etmemiş.

Bahsi geçen o prensipler yaşandığı zaman, ferdî ve içtimai çok güzel ve hareketli hizmetler gerçekleşirken, ihmale uğradığı dönemlerde ise, maddi ve manevi gerileme ve sıkıntılar birbirini takip ederek, hizmetler de sıkıntıya uğramış ve yavaşlamıştır.

Geçmişten günümüze meydana gelen bir çok ârızî hadiselerin bir kısmı da, zâhiren daha iyiyi, daha mükemmeli ve daha hak olanı aramak yüzünden çıkmış. Zaten, tesanüdü bozan ihtilâflı meseleler daha kötüsü için çıkarılmaz. Çünkü, kimse itibar etmez ve değer vermez. Bu yüzden taraftar da bulamaz. Onun için, yanılan veya yanıltılan bir kısım insanlar, mevcut hizmetleri ve hizmet edenleri beğenmeyip kötüleyerek, göze ve kulağa hoş gelen hayali sözler ve görüntülerle bünye içinde ihtilâfların doğmasına, su-i zanların çoğalmasına, ehl-i hizmet arasında güvensizlik duygusunun meydana gelmesine sebep olurlar.

Kur’an ve Sünnetin reddettiği böylesine bir tablonun ortaya çıkması halinde ise, hariçten düşman aramaya gerek kalmaz. Çünkü, artık kurt gövdenin içine girmiştir ve sürekli kemirmektedir.

Böylesine dehşetli ve bünyeyi içten tahrip eden sonuçların meydana gelmemesi için Bediüzzaman şu tespit ve ikazı yapar: “Hakkı bulduktan sonra, ehak (daha hak olan) için ihtilâf çıkarma. Ey tâlib-i hakikat! Madem hakta ittifak, ehakta ihtilâftır; bazen hak, ehaktan daha ehaktır. Hem de olur hasen, ahsenden (daha iyiden) daha ahsen.” (Sözler s. 660)

Bu ölçülere dikkat etmek, her zaman ve zeminde çok önemlidir ve fiilen tatbik etmek gerektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebecci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap